Publikační činnost: 2014
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? [Qualitative Labour Market Monitoring and Forecasting: Swedish Way?]. / Josef Horňáček, Lenka Klimplová, Josef Pitner, Jiří Vyhlídal, Jiří Winkler, Iveta Zelenková - Brno: Masarykova univerzita, 2014. - 128 s. - ISBN 978-80-210-7501-6

[ Horňáček, Josef - Klimplová, Lenka - Pitner, Josef - Vyhlídal, Jiří - Winkler, Jiří - Zelenková, Iveta ]

Anotace:  Kniha prezentuje výsledky pilotního šetření, které testovalo uplatnitelnost vybraných prvků švédského přístupu k monitorování trhu práce na vybraných lokálních trzích práce a jeho implementaci v podmínkách vybraných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji. Tato studie, která vznikla v rámci projektu OP LZZ "Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhuö, si klade za cíl odpovědět na otázku, zda je přístup založený na kvalitativní analýze požadavků zaměstnavatelů na pracovní sílu použitelný v podmínkách veřejných služeb zaměstnanosti v ČR a zda je užitečný pro zlepšení jejich fungování, zejména pak zprostředkovatelské funkce. Pilotní studie ověřila možnost implementovat adaptovanou švédskou metodiku na českém trhu práce a potvrdila možnost sběru dat kvantitativní i kvalitativní povahy u zaměstnavatelů v požadované struktuře (kombinace kvalifikačních a kompetenčních požadavků). Jednoznačně se ukázalo, že zaměstnanci ÚP ČR jsou připravení a dostatečně kompetentní ke sběru
dat o pracovním trhu a poptávce po pracovní síle prostřednictvím rozhovorů vedených se zástupci zaměstnavatelů. Limitem pro provádění cíleného plošného monitoringu je však stávající organizační kapacita ÚP ČR. Také následná práce s informacemi získanými monitoringem a konkrétní propojování nabídky a poptávky na trhu práce narážejí na určitá omezení, a to zejména na vysoký počet uchazečů připadající na jednoho zprostředkovatele a nedostatečnou podporu ze strany informačních systémů. Důležitým přínosem evaluovaného programu nejsou ale jen informace získané z dotazování zaměstnavatelů, ale také samotný proces, při kterém dochází k sebezdokonalování se pracovníků VSZ, sebeučení se sbíráním dat a k rozvoji instituce ÚP ČR jako sebeučící se organizace, která je schopna měnit své zažité postupy díky znalostem získaným při interakci se zaměstnavateli. Neméně důležitým aspektem je i budování spolupráce a partnerských vztahů mezi VSZ a zaměstnavateli.
 
Anotace v angličtině:  This book presents the results of a pilot study testing the applicability of selected elements of the Swedish approach to labour market monitoring in selected local labour markets and its implementation in terms of selected contact centres of the Czech Employment Office in the South Moravian Region. This study which was put together under the project "Active Matching: Strategic Support of Labour Market Counselling" aims to answer the question whether an approach based on qualitative analysis of the employersĺ requirements on the labour force is applicable in the circumstances of the Czech Employment Office and whether it improves its efficiency. The pilot study verified the possibility of implementing an adapted Swedish methodology on the Czech labour market and confirmed the possibility of collecting data from the employers in the required structure (combination of qualification, skill and competency requirements). It clearly showed that employees of the Employment Office are prepared and competent enough to
collect data on the labour market and the demand for labour force through interviews conducted with representatives of employers. The limit for the implementation of targeted extensive monitoring is however the current organizational capacity of the Czech Employment Office. Also subsequent work with the information obtained through the monitoring and specific matching of supply and demand in the labour market faces certain restrictions, especially on the high number of applicants per one clerk, and lack of information system support. Important benefits of the evaluated programme include not only the information obtained from interviews with employers, but also the process itself, which brings self-improvement of the PES staff, independent learning in collecting the data, and development of the Employment Office as a learning organization that is able to change its preconceived practices through knowledge gained from the interaction with employers.
Klíčová slova: trh práce; monitorování; prognózování; kompetence; služby zaměstnanosti veřejné; kvalitativní přístup; sběr informací u zaměstnavatelů; evaluace; ČR; Švédsko

Klíčová slova v angličtině: labour market; monitoring; forecasting; competences; public employment services; qualitative approach; collection of information among employers; evaluation; Czech Republic; Sweden
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Transformace veřejných služeb zaměstnanosti v ČR [The transformation of public employment services in the Czech Republic]. / Helena Vychová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 3 (2015), s. 24-28 (5 s.).

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky (ÚP ČR) a o změně souvisejících zákonů, byl zřízen k 1. dubnu 2011 Úřad práce České republiky, jako samostatně organizační složka státu, v jehož vedení stojí generální ředitel a který se organizačně člení na generální ředitelství a krajské pobočky, působící v jednotlivých krajích, jejichž součástí jsou kontaktní pracoviště. Vznik nového správního úřadu s celostátní působností znamenal významnou změnu v dosavadním uspořádání systému služeb zaměstnanosti. Reforma způsobila řadu problémů. Za hlavní negativa reformy jsou považovány nekoncepčnost provedené reformy, rozpor mezi deklarovanými cíli reformy a dosaženým skutečným stavem, rozpad fungujícího systému veřejných služeb zaměstnanosti, chybné zaměření reformy, nedostatečné personální, materiální a prostorové zabezpečení realizace organizačních změn, ztráta základního poslání veřejných služeb zaměstnanosti, ztráta akceschopnosti APZ, vytěsnění agendy zaměstnanosti agendou nepojistných dávek.
 
Anotace v angličtině:  Pursuant to Act No. 73/2011, Coll., on the Labour Office of the Czech Republic and on Amendments of Related Acts, the Labour Office of the Czech Republic was established as of 1 April 2011 as a separate organisational unit of the state that is managed by a director general and is organisationally divided into a directorate general and regional branches that operate in the individual regions and comprise contact offices, which represented a marked change in the setup of the employment services system. The reform caused a host of problems. The most negative aspects of the reform are considered to be its lack of concept; conflict between the objectives declared and the status achieved; disintegration of the functioning system; the reform's erroneous objectives; personnel, material and spatial insufficiencies in respect of realising the changes; loss of the fundamental mission of public employment services; loss of the Active Employment Policy's readiness for action; and displacement of the employment agenda by
the non-insurance benefits agenda.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; služby zaměstnanosti veřejné; reforma; úřady práce; Úřad práce České republiky

Klíčová slova v angličtině: employment policy; public employment services; reform; labour offices; General Labour Office of the Czech Republic
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT