Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Integrovaná domácí sociálně zdravotní péče. : Studie zpracovaná v rámci projektu Vybrané sociálně ekonomické otázky poskytování sociálních a zdravotních služeb. [Integrated home social-health care. : The study dealt within the project Selected socioeconomic issues of social and health services providing.]. / Ladislav Průša, Blanka Misconiová, Helena Vostrovská - Praha: VÚPSV, 2003. - 20 s.

[ Průša, Ladislav - Misconiová, Blanka - Vostrovská, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zmapovat současnou úroveň propojení sociálních služeb a domácí zdravotní péče na úrovni jed-notlivých měst a navrhnout nezbytná opatření, která by přispěla ke zvýšení efektivnosti obou těchto prvků.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to monitore an actual level of interconnection of social services and home health care at a municipal level and to propose measures improving efficiency of this network.
Klíčová slova: služby sociální; služby zdravotní; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: social services; health services; effectiveness
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odliv mozků ze zdravotnictví. [Brain drain in the health sector.]. / Daniela Bruthansová, Jan Bruthans, Anna Červenková, Marie Pechanová - In: Zdravotnictví v České republice. - ISSN 1213-6050 - Roč. 8, č. 3 (2005), s. 132-139.

[ Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Anotace:  Analýza možnosti odchodu českých lékařů a sester za prací do zahraničí v rámci projektu VÚPSV "Riziko možného odlivu kvalifikovaných pracovníků z ČR do zahraničí".
 
Anotace v angličtině:  Analysis of the possibility of brain drain of Czech surgeons and nurses within the project developed by the Research Institute of Labour and Social Issues in Prague, i.e. ôThe risks of potential brain drain from the Czech Republic.ö
Klíčová slova: lékaři; služby zdravotní; pracovníci migrující; migrace; statistika

Klíčová slova v angličtině: CR; medical personnel; health services; migrant workers; migration; statistics
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Obce (města) a kraje a výdaje na sociální a zdravotní služby v r. 2004. [Municipalities (towns) and regions and expenditure on social and health services in 2004.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, 2006. - 28 s. - ISBN 80-87007-20-4

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené studie bylo zjistit aktuální stav z hlediska přístupu obcí (měst) a krajů k financování především sociálních služeb a tímto způsobem přispět k objasnění některých diskutabilních otázek, které jsou v souvislosti s přípravou a projednáváním zákona o sociálních službách opakovaně diskutovány. V této souvislosti je rovněž cílem studie pokusit se kvantifikovat celkový objem finančních prostředků, které jsou vyčleněny na oblast financování sociálních služeb. V první části studie jsou analyzovány údaje o výši a struktuře výdajů obcí (měst) na sociální a zdravotní služby. Druhá část studie hodnotí některé dílčí charakteristiky mapující výdaje krajů na sociální služby v závislosti na počtu obyvatel jednotlivých krajů a počtu míst v ústavních zařízeních.
 
Anotace v angličtině:  The objective of this study was to ascertain the actual situation regarding the approach of municipalities (towns) and regions to financing, above all for social services, and thereby to contribute to clarifying certain disputable issues which have continuously discussed during the preparation of the Social Services Act. In this regard, the studyĺs objective is also to attempt to quantify the total amount of funds which are set aside for financing social services. The first part of the study analyses data on the amount and structure of municipality (town) expenditure on social and health services. The second part assesses certain partial characteristics which map the regionsĺ expenditure on social services in relation to the population numbers in the different regions and the number of places in institutional facilities.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; financování; služby zdravotní; obce; kraje

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; financing of social services; health services; communities; districts
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně-zdravotní služby, poskytované klientům na ošetřovatelských odděleních domovů důchodců a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné se zřetelem k jejich sociální situaci a zdravotnímu stavu. [Health-social services for clients of nursery departments in pensioners´ houses and in institutes for long-term patients according to their social situation and health condition.]. / Anna Červenková, Daniela Bruthansová, Marie Pechanová - Praha: VÚPSV, 2006. - 85 s. - ISBN 80-87007-35-2

[ Červenková, Anna - Bruthansová, Daniela - Pechanová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Stárnutí populace je celosvětovým jevem. Především jde o ekonomicky vyspělé země, Českou republiku nevyjímaje. V důsledku nepříznivých demografických trendů narůstá potřeba kapacity lůžek ošetřovatelské a následné péče a to jak v domovech důchodců (od 1. 1.2007 domovech pro seniory), tak v resortu zdravotnictví. Předmětem práce je porovnání struktury pacientů/klientů podle věku a diagnóz u obou typů zařízení, rozbor stávajícího systému financování a návrh na jeho zlepšení.
 
Anotace v angličtině:  The ageing of population is a world-wide problem, especially in high developed countries including Czech Republic. Due to unfavourable demographic trends the need of capacity of nursing and after-care beds is increasing, both in pensioners´ houses and health institutes (hospitals) for long-term patients. This work compares the age and diagnosis structure of patients/clients in both types of establishments, compares also the present financing system and proposes renewing it.
Klíčová slova: služby zdravotní; služby sociální; péče dlouhodobá; péče ošetřovatelská; domovy pro seniory; ústavy dlouhodobé péče

Klíčová slova v angličtině: health services; social services; long-term patients; nursing and after-care beds; pensioners´ houses; health institutes for long-term patients
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Model optimálního uspořádaní sociálních a zdravotních služeb na regionální úrovni. [The model of optimum arangement of social and health services on a regional level.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, 2006. - 53 s. - ISBN 80-87007-36-0

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je pokusit se shromáždit všechny informace nezbytné ke zpracování optimálního modelu uspořádání sociálních a zdravotních služeb v zájmu zajištění rovného přístupu k těmto veřejným službám na celém území republiky. První část studie je zaměřena na rozbor vybavenosti jednotlivých krajů a okresů službami sociálními péče a některými souvisejícími zdravotními službami v r. 2005 a na vývoj vybavenosti jednotlivých regionů službami sociální péče od r. 1995. Jsou analyzovány faktory, které ovlivňují vývoj vybavenosti jednotlivých regionů a pomocí statistických metod jsou kvantifikovány některé stěžejní souvislosti mezi rozhodujícími ukazateli. Druhá část studie je zaměřena na charakteristiku přístupů k plánu rozvoje sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jsou zmapovány dosavadní přístupy ke koncipování tohoto dokumentu a charakterizovány některé hlavní problémy, které je možno v dosud zpracovaných plánech identifikovat. Třetí část studie je zaměřena na charakteristiku přístupů ke koncipování optimálního modelu uspořádání sociálních a zdravotních služeb na regionální úrovni.
 
Anotace v angličtině:  This studyĺs objective is to try to collate all the information necessary for drafting an optimum model for a social and health services structure in order to ensure equal access to these public services throughout the CR. The first section is focused on a breakdown of the availability of social care and related health services in the individual regions in 2005 and of developments in the availability of social services in the regions since 1995. The second section is aimed at the characteristics of the approach to plans for social services development pursuant to Act No. 108/2006 Coll., on Social Services. It maps the approach to drafting a concept for this document and describes some of the main problems which can be identified in the plans which have been compiled to date. The third section deals with characteristics of approaches to conceiving optimum models for structuring social and health services at the regional level.
Klíčová slova: služby sociální; systém; služby zdravotní; regiony; rozvoj sociálních služeb; model optimální

Klíčová slova v angličtině: system of social service; system of health services; regional level; development od social sevices; facilities; optimum model
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Obce (města) a výdaje na sociální a zdravotní služby v r. 2001. [Communities (towns) and expenditure for social and health services in 2001.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, 2002. - 18 s.

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie zpracovaná v rámci projektu Vybrané sociálně ekonomické otázky poskytování sociálních služeb. V souvislosti s realizací II. fáze reformy veřejné správy bylo cílem studie posoudit, jakou formou má stát přispívat na krytí nákladů sociálních služeb zabezpečovaných samosprávnými orgány (účelové vázání finančních prostředků nebo financování prostřednictvím rozpočtového určení daní). Na základě provedeného terénního šetření jsou ve studii navrženy změny systému financování sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  In connection with realization of the 2nd phase of public administration reform the aim of the study was to appreciate in which form the state should contribute to refundment of social services provided by self-governing bodies (advances for specific purposes or financing through budget tax quotation). On the base of a field survey the study includes suggestions for changes of financing of social services system.
Klíčová slova: služby sociální; služby zdravotní; výdaje sociální; financování; obce; města; kraje

Klíčová slova v angličtině: social services; health services; social expenditure; financing; communities; MUNICIPALITIES; DISTRICTS
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Projekce potřeby sociálně zdravotních služeb pro osoby starší 65 let do r. 2020. [Projections of need of social and health services for persons over 65 years by 2020]. / Ladislav Průša - In: Reprodukce lidského kapitálu. : Vzájemné vazby a souvislosti. III. ročník. Sborník z konference.. - Praha : VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2010. - ISBN 978-80-245-1697-4. - s. .

[ Průša, Ladislav ]

Akce: Praha, 13.-14.12.2010, CST
Anotace:  Stárnutí populace se dotýká nejen oblasti důchodového zabezpečení, ale i oblasti zabezpečení sociálních a zdravotních služeb. Cílem příspěvku je pokusit se kvantifikovat potřebu této péče na základě odhadu vývoje podílu příjemců příspěvku na péči na celkovém počtu osob v závislosti na pohlaví, věku a míře závislosti v letech 2010 ľ 2020.
Klíčová slova: služby sociální; služby zdravotní; stárnutí populace; příspěvek na péči; projekce obyvatelstva

Klíčová slova v angličtině: social and health services; population ageing; care allowance; population projections
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1558 (příspěvek není ve sborníku obsažen - pouze anotace)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT