Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Sociální dialog ve vybraných odvětvích národního hospodářství. [Social dialogue in selected branches of the national economy.]. / Jaroslav Hála - In: Aktuální aspekty české a světové ekonomiky. Sborník příspěvků. / Magdalena Zbránková. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. - ISBN 978-80-7372-536-5. - s. 132-138 (7 s.).

[ Hála, Jaroslav ]

Akce: Liberec 15.-16.9.2009, WRD
Anotace:  V posledních letech reflektuje řada západoevropských autorů převažující trend přinášející decentralizaci kolektivního vyjednávání v Evropě tj. převahu kolektivního vyjednávání na úrovni podniků. Tato tendence je iniciována zejména přístupem velkých nadnárodních společností, jejichž vyjednávací strategie je již dlouhodobě vystavena změnám v důsledku postupující globalizace. Předkládaný příspěvek vychází z výsledků výzkumu realizovaného VÚPSV a zaměřeného na sociální dialog resp. kolektivní vyjednávání probíhající ve 12 vybraných odvětvích. Cílem příspěvku je informovat o existenci, průběhu, charakteristických rysech a výsledcích působení sociálních partnerů v těchto odvětvích a ověřit rovněž, zda např. výše zmíněná tendence v oblasti kolektivního vyjednávání v západoevropských státech je relevantní i pro naše podmínky.
 
Anotace v angličtině:  In recent years numerous West-European authors reflect the prevailing trend bringing decentralization of the collective bargaining in Europe, i.e. preponderance of collective bargaining in companies. This tendency is mainly initiated by approach of big global companies the negotiating strategy of which has been exposed to changes as a result of ongoing globalization. The present contribution is based on the results of research realized by the RILSA and focusing on the social dialogue respectively. collective bargaining taking place in 12 selected branches. The aim of this article is to inform about existence, development, typical features and results of activities of social partners in 12 selected branches and also to check whether e.g. the above-mentioned tendency in collective bargaining in the West-European countries is relevant for the Czech Republic as well.
Klíčová slova: dialog sociální; partneři sociální; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní vyššího stupně

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; social partners; collective bargaining; higher-level collective agreements
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec ČR a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1535
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2003
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Industrial Relations and Corporate Culture in the Czech Republic [Industriální vztahy a firemní kultura v České republice]. / Jaromíra Kotíková, Daniela Bittnerová - Hamburg: Bertelsmann Stiftung und Hans Böckler Stiftung, 2003. - 31 s.

[ Kotíková, Jaromíra - Bittnerová, Daniela ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Charakteristika ekonomického vývoje. Profil industriálních vztahů, právní kontext. Sociální dialog na národní úrovni. Sociální dialog na odvětvové úrovni, kolektivní smlouvy na vyšší úrovni a na podnikové úrovni. Faktory ovlivňující vliv sociálních partnerů. Rámcové podmínky korporátního řízení, model privatizace. Profil národních zaměstnavatelů, typ podnikové kultury. Praxe zahraničních podniků. Industriální vztahy a korporátní kultura v zahraničních společnostech.
Klíčová slova: vztahy industriální; situace ekonomická; dialog sociální; odbory; organizace zaměstnavatelů; právo pracovní; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; smlouvy kolektivní vyššího stupně; privatizace; společnosti zahraniční

Klíčová slova v angličtině: industrial relations; economic situation; social dialogue; trade unions; organizations of employers; labour law; collective bargaining; collective agreements; foreign companies
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT