Publikační činnost: 2007
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Believer Perspectives on Death and Funeral Practices in a Non-believing Country. / Olga Nešporová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 43, č. 6 (2007), s. 1175-1193 (19 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek popisuje postoje ke smrti a rituálům pohřbívání v současné české společnosti. V úvodu uvádí postoje ke smrti, které zastává většina české populace ľ nevěřící. Obvyklý světský pohřební obřad v krematoriu neuspokojuje zcela potřeby pozůstalých, což je podepřeno skutečností, že téměř polovina kremací je bez obřadu. 2. část článku je věnována postojům ke smrti a pohřebním obřadům, které preferují věřící ľ na základě průzkumu provedeného ve třech náboženských skupinách. V závěru autorka porovnává postoje nevěřící většiny a věřících a nastiňuje spojitosti mezi dnešními podmínkami a dřívějším komunistickým režimem, pokud jde o obecný přístup ke smrti a pohřebním obřadům.
 
Anotace v angličtině:  The article describes attitudes towards death and funeral rites in contemporary Czech society. It begins by revealing the attitudes to death held by the majority of the Czech population - non-believers. The customary secular funeral ceremony, held in a crematorium, is not entirely well suited to meeting the needs of the bereaved, and this is borne out by the fact that nearly half of all cremations are held without a funeral ceremony. The second part of the article is devoted to the attitudes towards death and the funeral rite preferences of believers, based on a survey conducted with members of three religious groups: Roman Catholics, Protestants, and Jehovahs Witnesses. Finally, the author compares the attitudes of the secular majority and believers, and also outlines the connections between conditions today and under the former communist regime regarding the general approach to death and funeral rites.
Klíčová slova: ČR; smrt; věřící; pohřební rituály

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; death; last rites; funeral; believers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: GA403/06/0574 Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky
Poznámka:  UT ISI:000252491300004
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Smrt, umírání a pohřební rituály v české společnosti ve 20. století. [Death, dying and funeral rites in twentieth-century Czech society.]. / Olga Nešporová - In: Soudobé dějiny. - ISSN 1210-7050 - Roč. 14, č. 2-3 (2007), s. 354-378 (25 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek je věnován problematice smrti, umírání a pohřebním rituálům v současné české společnosti, přičemž je zkoumané téma zařazeno do širšího kontextu evropského i dějinného. První část studie představuje sociálně-vědní koncept tabuizace smrti v moderní evropské společnosti 20. století i postupnou detabuizaci smrti způsobenou větším zájmem o umírající projevovaným zhruba od 60. let 20. století. Nastíněn je i vývoj v oblasti pohřbívání. Dále je sledována situace v ČR, která byla vinou komunistického režimu i vysokou mírou sekularizace společnosti poněkud odlišná. Problematika umírání a hospicové péče začala být v ČR řešena až v devadesátých letech 20. století. Vysoká míra nedůvěry k církvím pak vedla k tomu, že pohřební obřady obsahují náboženskou složku pouze v méně než polovině případů, zhruba třetina kremací probíhá bez oficiálního obřadu.
 
Anotace v angličtině:  In this article the author considers the topic of death, dying and funeral rites in Czech society in the broader European and historical context. In the first part she presents the social-science conception of the taboo on death in early twentieth-century European society and then the gradual lifting of that taboo owing mainly to an interest in dying, which appeared from about the 1960s. She also outlines developments in funeral rites. She considers the situation in Czech society, which, owing to forty years of Communist rule and the high degree of secularization, was rather different from Western Europe. Questions related to dying and hospice care were generally not dealt with by Czechs till the 1990s. The great mistrust of churches had led to less than half of all present-day funeral ceremonies including a religious component, about a third of all cremations take place without any real ceremony.
Klíčová slova: ČR; Evropa; smrt; věřící; pohřební rituály

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Europe; death; last rites; funeral; believers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: GA403/06/0574 Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Veřejná připomínka smrti - pomníčky u silnic obětem dopravních nehod. / Olga Nešporová - In: Sociologický časopis /Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 44, č. 1 (2008), s. 139-166.

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Studie popisuje nový společenský zvyk ľ stavění pomníčků u silnic obětem dopravních nehod v České republice. Pomníčky jsou většinou trvalé konstrukce a připomínají jak nehodu, tak i osobnost zesnulého, nejčastěji mladého muže. Takové objety jsou utvářeny a navštěvovány pozůstalými - rodiči, jinými příbuznými (partnery, sourozenci) nebo přáteli. Pro pozůstalé mají pomníčky zvláštní význam, posilují a reprezentují intimní pouto mezi živými a mrtvou obětí. Řidiči takové objekty vnímají jako připomínku nebezpečného místa a výzvu pro bezpečnější jízdu.
 
Anotace v angličtině:  The study describes new social habit ľ creating public roadside memorials in the Czech Republic. They generally take the form of permanent constructions to remind travellers of both the accident and the deceased; most often young men. Such memorials are constructed and visited by the bereaved - parents and other relatives (spouse, siblings) or friends. The memorial has a special meaning for those who build it; it represents an intimate bond with both the life and death of the victim. Drivers generally perceive such memorials in terms of a reminder that the location is potentially dangerous and that they should drive more carefully
Klíčová slova: pomníčky u silnic; ČR; pozůstalí; smrtelné dopravní nehody; smrt

Klíčová slova v angličtině: roadside memorials; Czech Republic; bereaved; traffic fatalities; death
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GA403/06/0574 Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Last Rites in a Post-Communist Country. The Introduction of Civil Funeral Rites during the Communist Era and its Consequences for Contemporary Czech Society. [Poslední obřady v postkomunistické zemi. Zavedení civilních pohřebních obřadů během komunistické éry a důsledky pro současnou českou společnost.]. / Olga Nešporová - In: Dying and Death in 18th-21st Centuries Europe / Marius Rotar, Marina Sozzi. - Cluj-Napoca : Editura Accent, 2009. - ISBN 978-973-8915-80-0. - s. s. 50-66 (17 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Kapitola představuje specifické rysy soudobých posledních obřadů v České republice. Je krátce zmíněna historie kremace a zavedení civilního smutečního obřadu během komunistické éry, neboť autorka je přesvědčena, že současné pohřební rituály, které praktikuje většina Čechů, lze chápat jako pokračování historických trendů a reakci na model, zavedený komunistickým režimem, který spočíval v krátkém světském pohřebním obřadu před kremací. Tento model se postupně stával stále populárnějším během čtyřiceti let komunistické vlády. Unikátní situaci v současné době lze shrnout do tří hlavních bodů: míra kremace sazba v ČR je nejvyšší v Evropě, světské pohřby jsou populárnější než náboženské obřady a zhruba čtvrtina obyvatel si nepřeje vůbec žádný pohřeb. Autorka uzavírá svůj příspěvek přehledem hlavních ekonomických, psychologických a sociálních faktorů, které vedou lidi k rozhodnutí nemít pohřební obřad.
 
Anotace v angličtině:  The paper introduces the specific features of contemporary last rites in the CR. The history of cremation and the introduction of the civil funeral ceremony during the communist era are briefly mentioned since the author is convinced that current death rituals as practised by the majority of Czechs can be seen as a continuation of historical trends and a reaction to the model introduced by the communist regime which consisted of a brief secular funeral ceremony preceding cremation, a model which gradually became more and more popular during the period of communist rule. Currently, the unique situation in the CR can be summed up in three main points: the cremation rate in the CR is the highest in Europe, secular funerals are more popular than religious ceremonies and roughly a quarter of the population choose to have no funeral at all. The author closes her paper with an overview of the principal economic, psychological and social factors which lead people to choose not to have a funeral ceremony.
Klíčová slova: pohřební rituály; pohřby civilní; společnost česká; smrt

Klíčová slova v angličtině: last rites; civil funeral; Czech society; death
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem stran: 296 s.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Smrt a umírání: opomíjené téma veřejných politik [Death and dying: overlooked public-policy topics]. / Olga Nešporová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 6 (2011), s. 15-19 (5 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Jednou z doposud zanedbávaných oblastí je oblast umírání a smrti. Prodloužené umírání v neo-moderních/pozdně moderních společnostech vyžaduje nejen péči zdravotní, ale i velmi důležitou péči sociální, která významně přispívá k udržení vysoké kvality života až do jeho konce. Česká sociální politika se doposud tématu smrti věnovala jen marginálně a bylo by žádoucí, aby se poučila ze zahraničních zkušeností.
 
Anotace v angličtině:  Death and dying is one of the overlooked areas in the Czech Republic. The prolonging of dying in neo-modern/ late-modern societies requires not just medical care but also very important social care that is a major factor in maintaining high quality of life right to the end. Czech social policy has so far only dealt with death as a marginal topic and it would be good if it learnt from experiences abroad.
Klíčová slova: smrt; umírání; politika sociální

Klíčová slova v angličtině: death; dying; tabooification; bereavement; social policy
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: GPP404/11/P725 - Sociální dopady individualizace smrti v současné české společnosti
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Smrt jako konec nebo začátek? O (ne)víře v posmrtný život [Death as an End or as a Beginning? On (Not) Believing in the Afterlife]. / Olga Nešporová - In: Lidé města /Urban People. - ISSN 1212-8112 - Roč. 11, č. 3 (2009), s. 463-491 (29 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zabývá rozšířením víry v posmrtný život v současné české společnosti s využitím dat z mezinárodního výzkumu ISSP zaměřeného na náboženství (1998 a 2008) doplněného o výsledky kvalitativního výzkumu o charakteru představ o posmrtném životě. V evropském kontextu není víra v posmrtný život tak běžná v České republice, více než polovina české populace dnes vidí smrt jako definitivní konec života. Není to způsobeno pouze malým počtem věřících, ale také velkou divergencí od víry v posmrtný život v posledním desetiletí (především u mladších věkových kategorií). Současné představy o posmrtném životě jsou také velmi vágní a vedle abstraktně vnímaných idejí nebe a pekla se objevily nové koncepce, z nichž nejrozšířenější je víra v reinkarnaci duší. Tento článek popisuje konkrétní myšlenky Čechů středního věku (30-50 let), a to nejen nevěřících, ale i praktikující římských katolíků.
 
Anotace v angličtině:  The article overviews the spreading of faith in the afterlife in contemporary Czech society while using data from the international ISSP research focused on religion (1998 and 2008), complemented by qualitative research results on the character of ideas of the afterlife. In the European context, faith in the afterlife is not so common in the Czech Republic; more than half of the Czech population today sees death as the definitive end of life. This is not caused only by the small amount of believers, but also by a great divergence from believing in the afterlife in the last decade (mostly in younger age categories). Contemporary notions of the afterlife are also very vague, and besides the abstractly conceived ideas of Heaven and Hell, new conceptions have arisen, of which the most widespread is the belief in reincarnation of souls. The article describes specific ideas of middle-aged Czechs (30ľ50 years old), not only non-believers, but practicing Roman Catholics, as well.
Klíčová slova: smrt; česká společnost; život posmrtný; sociologie náboženství

Klíčová slova v angličtině: death; afterlife; religion; Czech society; sociology of religion
Návaznost: GA403/06/0574 Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky
Poznámka:  VÚPSV se na projektu nepodílí
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

O smrti a pohřbívání [On Death and Burial]. / Olga Nešporová - Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013. - 351 s. - ISBN 978-80-7325-320-2

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Kniha se zaměřuje na smrt ze sociologického hlediska. Autorka se věnuje tématu smrti, představám o možné posmrtné existenci, pohřbívání a truchlení v současné české společnosti. Kniha je rozdělena do 4 hlavních kapitol: 1. Smrt a umírání; 2. Představy o posmrtném životě; 3. Pohřby a poslední rozloučení; 4. Pohřební služby a truchlení.
 
Anotace v angličtině:  The book focuses on death from a sociological perspective. Employing a mixed method approach, the author describes attitudes towards death, notions of an afterlife and last rites in contemporary Czech society. The book is divided into four main chapters which are devoted to the following topics: 1. Death and dying, 2. Notion of an afterlife, 3. Burial and the last rites and 4. Funeral services, grief and mourning.
Klíčová slova: smrt; posmrtný život; pohřební zvyky; sociologické aspekty; pohřby; umírání; truchlení

Klíčová slova v angličtině: death; burial; dying; afterlife; sociological aspects; funeral sešrvices; grief and moutning
Návaznost: GPP404/11/P725 - Sociální dopady individualizace smrti v současné české společnosti
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT