Publikační činnost: 2000
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sociální hospitalizace. [Social hospitalization.]. / Daniela Bruthansová, Jan Bruthans - In: Praktický lékař. - ISSN 0032-6739 - roč. 80, č. 5 (2000), s. 280 - 281.

[ Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan ]

Anotace:  Článek se zabývá problematikou hospitalizace pacientů, u nichž již došlo k takovému zlepšení zdravotního stavu, že již nelze hovořit o zdravotní indikaci. V důsledku nesoběstatečnosti pacienta a neuspokojivého stavu jeho domácích poměrů (např. osamělá osoba) však přetrvává indikace sociální. Vyhláška MPSV č. 310/1993 Sb. umožňuje v těchto případech tzv. sociální hospitalizaci. Problémem však zůstává otázka financování této služby.
Klíčová slova: ČR; péče zdravotní; osoby osamělé; hospitalizace sociální; financování; soběstačnost

Klíčová slova v angličtině: CR; health care; lone persons; social hospitalization; financing; self-sufficiency
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Autonomie a věková diskriminace: ohrožení nebo výzva? [Authonomy and age discrimination: threat or challenge?]. / Lucie Vidovićová - In: Autonomie ve stáří: strategie jejího zachování.. - Ostrava : ZSF - OU, 2004.

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  V tomto příspěvku se na základě dvou empirických výzkumů zamýšlím nad rovnicí zdraví = soběstačnost = kvalita v postojích veřejnosti ke stáří a rozvíjím tezi, že věk (či stáří ve smyslu vyššího věku) může hrát významnou úlohu jak v definici stáří, tak při udržování jeho kvality a potencionální podpoře autonomie.
 
Anotace v angličtině:  In this paper I reflect on "health = autonomy = quality" equation in the attitudes towards the old age and older people. The argument that age (or higher age) can play an important role in definition of old age and in discussions over its quality and potential autonomy support is further developed in the paper.
Klíčová slova: staří; diskriminace věková; soběstačnost

Klíčová slova v angličtině: autonomy; age discrimination; elderly
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Představy rodinných příslušníků o zabezpečení péče nesoběstačným rodičům. [Family Members´ Perceptions of Dependent Parents Care Security.]. / Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 2002. - 25 s.

[ Veselá, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie hledala odpovědi na otázku zda, za jakých podmínek,v jakém rozsahu a kdy lze využít či má být využito potenciálu rodiny k zabezpečení nesoběstačných seniorů v jejich přirozeném domácím prostředí. Představuje podrobné zmapování dané problematiky a uvedené výstupy mohou být východiskem k vytvoření a naplnění moderních koncepcí péče o seniory, zejména pak k poznání role současné rodiny a podpoře jejího potenciálu k zabezpečení péče o nesoběstačné seniory.
 
Anotace v angličtině:  The study is concerned following issues: under which condition, to what extent and when is possible to use the family potential for securing dependent seniors in their common households. It represents a detailed monitoring of relevant questions. It is possible to utilize presented results as a base for a creation and an attainment of progressive conceptions of aged people care, especially for understanding the role of a contemporary family and for a family support in the area of dependent seniors care.
Klíčová slova: staří; soběstačnost; pomoc sociální v rodině; vztahy mezigenerační

Klíčová slova v angličtině: elderly; dependency; family social assistance; intergenerational relationships
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby poskytované seniorům v domácnostech. [Social services provided for seniors in households.]. / Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 2003. - 50 s.

[ Veselá, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie hledala odpovědi na některé z otázek problematiky poskytování péče nesoběstačným seniorům žijícím v domácnostech mimo domy s pečovatelskou službou. Jejím cílem bylo přinést reálné informace o poskytování péče prostřednictvím rodinných příslušníků a subjektů poskytujících pečovatelské služby. U poskytovatelů pe-čovatelských služeb jsme pozornost zaměřili na dostupnost, obsah i rozsah jimi poskytovaných služeb, kontrolu jejich kvality, zkušenosti se sociálně patologickými jevy atd. Prostřednictvím pověřených obecních úřadů byly mapovány okolnosti spojené s péčí rodinného příslušníka. Pohled na problematiku doplňují poznatky pracovníků domovů důchodců a lékařů. Studie tak na základě výpovědi několika víceméně zainteresovaných aktérů vnáší pohled do domácností v nichž je péče seniorům poskytována a vyúsťuje do doporučení, která by mohla napomo-ci při řešení zjištěných skutečností.
 
Anotace v angličtině:  The study seeks answers to some questions from the area of provision of services to dependent seniors living in households outside institutional social care. The aim of the study was to bring some actual information about a social care provision through family members and subjects providing care services. Particular attention was paid to accessibility, contents and coverage of social services offered by providers, to a control of their quality, experience with pathological phenomena etc. Conditions related to family member's care were monitored through accredited local authorities. The view of relevant questions is complemented by knowledge of workers of homes of the elderly and practitioners. On the base of several concerned participants´ evidences the study introduces views into households providing care for seniors and brings some recommendations that could con-tribute to solutions of recognized facts.
Klíčová slova: služby sociální; staří; soběstačnost; pomoc sociální v rodině; služby pečovatelská

Klíčová slova v angličtině: social services; elderly; self-sufficiency; family social assistance; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT