Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. [Conditions for the function of social and legal protection of children on the level of "extended competencyö municipal authorities.]. / Jana Barvíková, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-078-3

[ Barvíková, Jana - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem publikace je zmapovat vytíženost pracovníků a pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností a kvantifikovat všechny úkony vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí, a to jak z hlediska činností definovaných zákonem, tak z hlediska samotné praxe. Zahrnuty jsou tedy aktivity v oblasti přímé práce s klienty, v oblasti prevence, osvěty, právních aktivit, administrativy, vzdělávání a další. Při výzkumu byly použity kvantitativní i kvalitativní sociálně-vědní metodické přístupy. Cílem kvantitativní části výzkumu bylo především zjištění vytíženosti pracovníků a pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí v návaznosti na počty klientů a typy aktivit, které v rámci sociálně-právní ochrany dětí vykonávají. Kvalitativní výzkum navázal na kvantitativní šetření, aby rozšířil a prohloubil poznatky získané v kvantitativní části projektu.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this publication is to monitor the staff utilisation of "extended competencyö municipal authorities, i.e. those responsible for providing for the social and legal protection of children, as well as to quantify the whole range of activities involved in providing such protection, i.e. those defined in legislation and in terms of actual practice, including direct work with clients and issues surrounding prevention, education, legislation, administration, training and so on. Both quantitative and qualitative social science approaches were employed in the research. The aim of the quantitative research was primarily to determine the utilisation of employees of "extended competencyö municipal authorities in relation to the number of clients and the work performed in terms of social and legal protection. The qualitative research was conducted in order to both extend and deepen the knowledge obtained in the quantitative part of the project.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; sociálně-právní ochrana dětí; obce; OSPOD

Klíčová slova v angličtině: social and legal protection of children; social work; social workers; "extended competencyö municipal authorities responsible for providing for the social and legal protection of children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: HR170/08 - Analýza současného stavu v oblasti terénní činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí a stanovení optimálních podmínek výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na počet klientů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu [Facilities for children requiring immediate help ľ the placement of children, child care conditions, financing operations]. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 112 s. - ISBN 978-80-7416-100-1

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Základním cílem projektu bylo získat údaje o stávající praxi fungování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Projekt se pomocí kvalitativních i kvanČtiČtativních výzkumných metod zaměřil zejména na následující otázky spojené s činností těchto zařízení, a to s ohledem na současné právní předpisy týkající se těchto zařízení i relevantní návrhy změn v připravované novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí: důvody pro svěření dítěte do péče ZDVOP, charakteristika dětí v péči ZDVOP (zejména věk, rodinná situace, zdravotní stav), délka pobytu dětí v ZDVOP a důvody ukončení jejich pobytu, rozsah a způsob poskytování péče a odborné pomoci ze strany ZDVOP, a to nejenom dítěti, ale i jeho rodině (poradenství, psychologická pomoc, sociální práce, zajištění zdravotní péče), spolupráce ZDVOP s orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími zainteresovanými subjekty, ekonomické otázky spojené s provozem ZDVOP.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of the project was to obtain data on the current functioning of the facilities for children requiring immediate help (ZDVOP). With regard to the current legislation concerning this type of facilities and the relevant proposals for changes in the upcoming amendment to the social and legal protection of children, the project using qualitative and quantitative research methods focused on the following issues: reasons for children stay in ZDVOP, characteristics of these children (especially age, family situation, health status), length of their stay in ZDVOP and reasons for their release, manner and extent of the support provided to the child and his family by ZDVOP (counseling, psychological support, social work, health care), cooperation with the authorities responsible for the social and legal protection of children and other partners, last but not least the economic issues of the operation of ZDVOP were described.
Klíčová slova: sociálně-právní ochrana dětí; zařízení péče o děti; zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Klíčová slova v angličtině: social and legal protection of children; facilities for children requiring immediate help
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: HC209/11 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi [Use of measures to maintain or restore family relationships between parents and children]. / Jana Barvíková, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 65 s. - ISBN 978-80-7416-212-1

[ Barvíková, Jana - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie přináší výsledky dotazníkového šetření realizovaného na OSPOD na úrovni obcí s rozšířenou působností. Předmětem tohoto šetření bylo využívání výchovČných opatření - udělení napomenutí, nařízení dohledu nad nezletilým dítětem, uložení omezení - ve smyslu § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a ukládání povinnosti využít pomoc odborného poradenského zařízení ve smyslu § 12 odst. 1 téhož zákona. Monografie obsahuje statistické údaje o využívání těchto opatření v praxi a analýzu důvodů, pro které uvedená opatření nejsou využívána příliš často, případně vůbec, a shrnuje náměty respondentů na systémové změny, které by mohly přispět k častějšímu využívání těchto opatření.
 
Anotace v angličtině:  This monograph presents the results of a survey carried out on the extended competency of municipal authorities responsible for providing for the social and legal protection of children. The research focused on the use of so-called educational measures - the imposition of a warning, the supervision of a minor child, the imposition of restrictions (§ 13 of Act No. 359/1999 Coll., on the socio-legal protection of children) - and the imposition of the obligation to utilize the assistance of a professional counselling facility (§ 13 of the same Act). The monograph provides statistical data on the use of these measures in practice and an analysis of the reasons why they are not used very often, if at all. It also summarizes the suggestions of respondents regarding potential changes to the system that could contribute towards the increased use of such measures.
Klíčová slova: deti; sociálně-právní ochrana dětí; OSPOD; práce sociální; pracovníci sociální; opatření výchovná

Klíčová slova v angličtině: social and legal protection of children; the extended competency of municipal authorities responsible for providing for the social and legal protection of children; social work; social workers; educational measures
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BAV

Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení [Evaluation of the Effectiveness of Use of the State Contribution for the Foster Care Performance for Activities Carried out in the Framework of Accompaniment of Caring Persons and Registered Persons, Quantification of Costs for Individual Activities that are Part of the Accompaniment]. / Daniela LUSKOVÁ, Jaromíra KOTÍKOVÁ, Linda SOKAČOVÁ, Lenka ŠILHÁNKOVÁ, Miroslava HORECKÁ, Pavlína JIRÁČKOVÁ, Lukáš PAVEL - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 118 stran - ISBN 978-80-7416-402-6

[ LUSKOVÁ, Daniela - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SOKAČOVÁ, Linda - ŠILHÁNKOVÁ, Lenka - HORECKÁ, Miroslava - JIRÁČKOVÁ, Pavlína - PAVEL, Lukáš ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná zpráva se věnuje jedné z oblastí sociálně-právní ochrany dětí, a to podpoře pěstounských rodin. Realizace podpory pěstounských rodin, pro kterou se vžilo označení "doprovázení", byla zavedena zákonem o sociálně-právní ochraně dětí v roce 2013 a od té doby se stala nepostradatelnou součástí podpory schopnosti pěstounských rodin zajistit péči o svěřené dítě. Doprovázení je souhrn činností doprovázejícího subjektu směřujících k zajištění výkonu práv a povinností pěstouna. Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje proces podpory a kontroly v roli státní moci. Soubor činností je zajištěn financováním prostřednictvím státního příspěvku na výkon pěstounské péče, jehož příjemcem je doprovázející subjekt, a který je přímo vázán na uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s jednotlivými pěstouny.
Vzhledem k tomu, že do roku 2013 ležela veškerá podpora pěstounských rodin zejména na orgánech sociálně-právní ochrany dětí, je doprovázení poměrně novým institutem, který aktuálně vyvolává řadu otázek k řešení. Zejména se jedná o otázky práv a povinností všech aktérů, jsou-li dostačující pro plnění role pěstounské rodiny a péči o svěřené dítě, otázky financování, je-li dostačující pro zajištění potřebných činností vedoucích k naplnění práv a povinností, a jsou-li státní finanční prostředky čerpány v souladu se zákonem, potřebami pěstounů a jim svěřených dětí.
Výzkumná zpráva přináší poznatky o činnostech, které jsou předmětem doprovázení, o potřebách pěstounských rodin a o skladbě čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Identifikuje aktuální nedostatky v systému a navrhuje možná řešení.
 
Anotace v angličtině:  The research study addresses one of the areas concerned with the social and legal protection of children, namely the support of foster families. The concept of the accompaniment of foster families was introduced by the Act on the Social and Legal Protection of Children in 2013 and, since this time, it has constituted an indispensable part of the provision of support for foster families to provide the care for entrusted children. The concept of accompaniment covers the rights and obligations of foster parents, the accompanying organisation, which is selected by the foster parents, and the social and legal protection body, which ensures the supervising position of the state. Such activities are financed in the form of a state allowance for the performance of foster care, the recipient of which is the accompanying organisation, and which is directly linked to a contract concluded on the provision of foster care with the foster parents.
Given that, up to 2013, all support for foster families was exclusively connected in particular with the social and legal protection of children, accompaniment represents a relatively new concept that has raised a number of issues that need to be resolved. In particular, they concern issues surrounding the rights and obligations of the various participants, whether they are sufficient to enable the fulfilment of the role of the foster family in the care for entrusted children, issues concerning financing, i.e. whether it is sufficient to cover all the activities necessary in terms of the fulfilment of the various rights and obligations, and whether state financing is provided in accordance with legal norms and children entrusted to them.
The research study provides information on the various activities that are involved in accompaniment, the needs of foster families and the procedure surrounding the claiming of the state allowance for the provision of foster care performance. Further, it identifies the various current deficiencies in the system and suggests possible solutions.
Klíčová slova: deti; rodina pěstounská; sociálně-právní ochrana dětí; státní příspěvek na výkon pěstounské péče; financování; doprovázení

Klíčová slova v angličtině: children; foster families; social and legal protection of children; state allowance for the performance of foster care; financing; accompaniment
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70310 Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-403-3 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče [The Role of Roma Ethnicity in the Process]. / Jana BARVÍKOVÁ, Jana PALONCYOVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 16, č. 1 (2022), s. 2-10 (9 stran).

[ BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek přináší dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na proces zprostředkování náhradní rodinné péče v České republice, se zvláštním zřetelem k dětem romského etnika. Pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností byli požádáni o kvalifikované odhady počtu dětí (celkově i zvlášť pro romské děti), kterým byla v roce 2020 nalezena náhradní rodina, a o sdílení svých zkušeností ohledně procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. Z výsledků šetření vyplývá, že v roce 2020 byly přibližně dvě pětiny dětí v příslušné evidenci romského etnika. Podle kvalifikovaných odhadů pracovníků uvedených úřadů je podíl romských dětí, kterým je zprostředkována nějaká forma náhradní rodinné péče, nižší než u dětí většinového etnika. Důvodem je obecně nedostatek žadatelů, kteří by chtěli přijmout dítě do péče, z nich je navíc jen nepatrný podíl ochotný přijmout romské dítě.
Důvodem jsou obavy žadatelů z nepřijetí romského dítěte nejbližším okolím a obecně většinovou společností, ale také obavy z reakcí jeho biologické rodiny a z kulturních odlišností.
 
Anotace v angličtině:  The article presents the partial results of research that focused on the process governing the arrangement of substitute family care in the Czech Republic, with special regard to Roma children. Employees of the social and legal child protection institutions of regional authorities and so-called municipal authorities with extended powers were asked for their qualified estimates of the number of children (overall and especially Roma children) for whom substitute families were secured in 2020, and to share their experiences regarding the substitute family arrangement process. The results of the survey revealed that in 2020, approximately two-fifths of such children related to the Roma ethnic group. According to qualified estimates by the staff of the respective authorities, the proportion of Roma children who are provided with some form of substitute family care is lower than for the children of the majority population.
The reason is, generally, the lack of applicants who wish to provide substitute care and, moreover, the very small proportion of them who are willing to accept a Roma child. This is usually because of applicants' concerns about the non-acceptance of Roma children in their immediate environment and in the majority society in general, the potential reaction of the biological family and cultural differences.
Klíčová slova: Romové; etnicita; náhradní rodinná péče; sociálně-právní ochrana dětí; orgán sociálně-právní ochrany dětí; deti

Klíčová slova v angličtině: Roma population; Surrogate family care; socio-legal protection of children; child care
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT