Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Neúplné rodiny [Incomplete families]. / Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 216 s. - ISBN 978-80-7416-357-9

[ Paloncyová, Jana - Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Monografie shrnuje dosavadní a přináší nové poznatky o životě samoživitelů a samoživitelek v České republice. Podle dat posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 byla neúplnou každá čtvrtá rodina s přibližně 405 tisíci závislými dětmi. Z hlediska životní úrovně patří rodiny s jedním rodičem dlouhodobě k těm nejohroženějším.
Výzkum založený na kvantitativní i kvalitativní metodologii ukázal, že neúplná rodina vznikla v téměř shodné míře rozvodem manželství jako rozchodem nesezdaného páru. V přibližně každé osmé rodině však spolu rodiče nejmladšího dítěte vůbec nikdy nežili. Děti v šetřených rodinách byly nejčastěji v převážné péči matky, pouze každé desáté bydlelo více u otce, stejný podíl pak střídal bydliště rodičů půl napůl. Znepokojivé je zjištění, že v celém souboru nezaopatřených dětí se se svým druhým rodičem nestýká každé čtvrté, výživné nedostává přibližně pětina. Důvody jsou však různé, od dohody mezi rodiči po neochotu povinného rodiče. Samoživitelům velmi často pomáhají jejich rodiče, emocionální či morální podpora je vyhledávána spíše u přátel. Sólo rodiče neočekávají větší míru pomoci od státu než jiné rodiny. Podle nich by měla opatření rodinné politiky pomáhat sladit rodinné a pracovní povinnosti, snížit finanční náročnost péče o děti a zajistit pracovní podmínky rodičů tak, aby zejména samoživitelé měli dostatek
času na socializační, relaxační a rozvojové rodinné aktivity.
Studie je jedním z výstupů víceletého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022), v jehož rámci jsou postupně sledovány různé typy rodin.
 
Anotace v angličtině:  The monograph summarises current knowledge and provides new information on the lives of single parents in the Czech Republic. According to the results of the latest housing census (2011), one in four families at this time was incomplete, involving a total number of dependent children of approximately 405,000. In terms of living standards, single-parent families have long been amongst the most vulnerable in society.
Research based on both quantitative and qualitative methodology has indicated that single-parent families originate to almost the same degree via the divorce of married couples and the splitting of unmarried relationships. However, with respect to around every eighth family, the parents of the youngest child have never co-habited. Children in the families under investigation are predominantly in the care of the mother, with only every tenth child living mainly with the father; the same proportion applies to children who alternate between their parents on a half and half basis. It is worrying to consider that of the whole group of dependent children, every fourth child never meets with his/her second parent and approximately one fifth do not receive maintenance payments. The reasons vary from agreements between parents to the reluctance/ unwillingness of the responsible parent. Single parents very often receive assistance from their parents, with emotional and moral support being sought preferably from friends
. Single parents receive no more assistance from the state than other families and single parents often opine that family policy measures should be aimed at helping them reconcile family and work responsibilities, reducing the cost of childcare and ensuring the conditions that allow single parents, in particular, to have sufficient time for socialising, relaxing and developing family activities.
The study forms one of the outputs of the medium-term Comprehensive Research on the Situation of Families and Seniors (2018-2022) project involving the ongoing monitoring of various types of family units.
Klíčová slova: rodina netradiční; rodičovství; příjmy; výdaje; slaďování práce a rodiny; politika rodinná; vztahy; sólo rodič; stabilita rodiny

Klíčová slova v angličtině: incomplete family; parenthood; income; expenditure; reconciliation of working and family life; family policy; relationships; single parent; family stability
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dopady pandemie na sólo rodiče - první výsledky výzkumu [Impacts of the COVID-19 Pandemic on Single Parents - First Research Results]. / Sylva HÖHNE - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 15, č. 5 (2021), s. 29-30 (2 strany).

[ HÖHNE, Sylva ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek představuje první výsledky projektu "Dopady pandemie Covid-19 na sólo rodiče" se zaměřením na změny ve vybraných oblastech života samoživitelů v důsledku pandemie.
 
Anotace v angličtině:  This article focuses on the first results of project "Impacts of the Covid-19 pandemic on single parents". It introduces changes in the selected areas of life due to pandemic.
Klíčová slova: ČR; COVID-19; rodina; sólo rodič; podmínky životní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; COVID-19; family; solo parent; living conditions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 691920 Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Dopady pandemie covidu-19 na sólo rodiče [Impacts of the COVID-19 Pandemic on Single Parents]. / Sylva HÖHNE, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ, Dominik CHLAPEC, Ivana RAČÁKOVÁ - První vydání - Praha: RILSA, 2022. - 234 stran - ISBN 978-80-7416-438-5 (print), - ISBN 978-80-7416-439-2 (pdf)

[ HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - CHLAPEC, Dominik - RAČÁKOVÁ, Ivana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Pandemie covidu-19 a vládní protiepidemická opatření ovlivňují osobní, rodinný a pracovní život české populace od března 2020. Rodiny sólo rodičů, které podle posledních doposud dostupných dat ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 představují čtvrtinu všech rodin se závislými dětmi, se v tomto ohledu řadí k nejzranitelnějším skupinám, neboť jejich finanční a materiální situace vykazuje i v bezkrizovém období horší parametry ve srovnání například s rodinami úplnými, obtížnější je pro ně také skloubení pracovních závazků s péčí o děti. Cílem knihy je zmapování dopadů pandemie na život sólo rodičů a jejich rodin, a to zejména v období od března 2020 do března 2021. Sledováno je uspořádání péče o děti a míra styku dítěte s druhým rodičem a případné změny v této oblasti v důsledku pandemie. Samostatná pozornost je věnována distančnímu vzdělávání, které se stalo nutnou realitou při výuce dětí, a s tím spojeným potížím.
Poměrně značné byly dopady pandemie na výdělečnou činnost sólo rodičů, které byly diferencovány podle sociálně-ekonomického postavení rodiče či typu vykonávané pracovní činnosti. Východiskem z nastalé situace byla často práce z domova, ale i čerpání ošetřovného na dítě, s jehož pobíráním však mezi sólo rodiči ne vždy panovala spokojenost. Dalším průvodním jevem pandemie je zhoršení finanční situace u části samoživitelů, ale také jejich rostoucí obavy z dalšího nepříznivého vývoje ekonomických podmínek, navíc v konČtextu růstu cen a migrační krize na jaře 2022. Nejhůře však pandemie působila na osobní život sólo rodičů, potažmo pocit životní pohody a spokojenosti. Zvýšené nároky kladla pandemie také na sladění jejich pracovních a rodinných záležitostí. Dotkla se však i poskytované neformální pomoci, sólo rodiči často využívané, jejíž dostupnost během prvního roku pandemie klesla.
Využití pomoci ze strany odborníků je mezi sólo rodiči stále poměrně malé, za čímž převážně stojí jak nízké povědomí o odborných podpůrných službách, tak zároveň snaha řešit své záležitosti vlastními silami. Celkový obraz o životě sólo rodičů doplňuje jejich reflexe státní podpory (neúplných) rodin s dětmi, vnímání klimatu ve společnosti ve vztahu k samoživitelům a podněty pro nastavení podpůrných opatření.
Studie je jedním z hlavních výstupů projektu "Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče", který byl realizován od prosince 2020 do května 2022 s finanční podporou Technologické agentury ČR. Výsledky se opírají převážně o kvantitativní sociologické šetření, avšak doplňující podstatnou součástí jsou rovněž hloubkové rozhovory. Předkládaná kniha popisuje nejen život sólo rodičů a jejich dětí v celé šíři životních oblastí během pandemie, má také potenciál být podkladem pro koncepční činnost MPSV a oporou pro praxi dalších aktérů, například neziskových organizací pracujících se sólo rodiči.
 
Anotace v angličtině:  The Covid-19 pandemic and the governmentĺs anti-epidemic measures affected the personal, family and working lives of the Czech population from March 2020. Single parent families which, according to the latest available data taken from the 2011 housing census, represent a quarter of all families with dependent children, rank among the most vulnerable groups in terms of the impact of the anti-epidemic measures since their financial and material situations are subject to worse parameters even in crisis-free periods than e.g. two parents families; moreover, it is also more difficult for such parents to combine their work commitments with their childcare responsibilities. The aim of the book is to map the impact of the pandemic on the lives of single parents and their families, especially in the period from March 2020 to March 2021. The publication monitors the organisation of childcare and the level of contact between the child and the other parent, as well as changes in this respect as a result of the pandemic.
Particular attention is devoted to distance education, which became a necessary reality with respect to the schooling of children, and the difficulties associated with this form of learning. The effects of the pandemic on the working regime of single parents were also significant, the extent to which depended largely on the socio-economic status of the parent and the type of work performed. The solution was often to work from home or to claim the child care allowance, the receipt of which, however, was not always satisfied by solo parents. A further accompanying phenomenon of the pandemic concerned the deterioration of the financial situation of certain groups of single parents, accompanied by their growing concern about the further unfavourable development of economic conditions, which was further exacerbated by rising prices and the migration crisis in the spring of 2022.
However, the pandemic exerted the most serious impact on the personal lives of single parents, i.e. in terms of their well-being and overall satisfaction. The pandemic also placed increased demands on the reconciliation of their work and family lives, which was affected by the limited availability of informal support, which is often used by single parents, the availability of which decreased during the first year of the pandemic. The use of professional services is still relatively low among single parents due mainly to a generally low level of awareness of the availability of professional support services and their preference to solve their own problems. The overall picture of the lives of single parents is supplemented by their reflections on state support for (single parent) families with children, their perceptions of the social climate in relation to single parents and suggestions for the setting up of support measures.
The study comprises one of the main outputs of the Impact of the Covid-19 pandemic on single parents project, which was conducted from December 2020 to May 2022 with financial support from the Technology Agency of the Czech Republic. The results are based mainly on quantitative sociological research supplemented by in-depth interviews. The reviewed book not only describes the lives of single parents and their children in relation to a wide range of life areas during the pandemic, but also has the potential to form the basis for the conducting of conceptual research by the Ministry of Labour and Social Affairs as well as support information for the various other actors involved, e.g. non-profit organisations that work with single parents.
Klíčová slova: ČR; rodiče; sólo rodič; péče o děti; vzdělávání dětí; sladění pracovního a rodinného života; situace ekonomická; služby; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; parents; solo parent; care for children; education of children; work-life balance; economic situation; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 691920 Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Dopady pandemie na sólo rodiče a jejich potřebu neformální pomoci. / Sylva HÖHNE, Lucie ŽÁČKOVÁ - In: Sociální studia/Social Studies. - ISSN 1214-813X - Roč. 19, č. 2 (2022), s. 55-74 (19 stran).

[ HÖHNE, Sylva - ŽÁČKOVÁ, Lucie ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  The Covid-19 pandemic has affected the work, personal, and family lives of all Czechs. In this regard, single parents are one of the most vulnerable groups. They are very frequent recipients of external support, provided by the state or by grandparents. Government restrictions, accompanied by, among other things, reduced availability of institutional childcare services, have significantly increased parentsĺ demand for informal childcare. However, grandparents have not been able to fully satisfy this demand. Within the proposed typology, the so-called risk group of single parents who did not receive the required childcare support concerning school preparation or free time, as well financial or material help, was identified. The size of this group grew during the pandemic.
According to regression analysis, parents of preschool and younger school children, working in precarious forms of work, in a low-income situation, and/or in rental housing, were at higher risk of falling into the group of single parents who need informal support.
Klíčová slova: ČR; sólo rodič; péče o děti; podpora finanční; COVID-19; péče neformální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; single parent; informal care; child care; financial support; COVID-19
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 691920 Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.5817/SOC2022-32989
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT