Publikační činnost: 2005
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Služby zaměstnanosti pro klienty-starobní důchodce v zemích EU a vybrané problémy v kontextu ČR. [Employment services for clients-retired persons in the EU countries and selected problems in context of the Czech Republic.]. / Mirjam Suchomelová, Lucie Vidovićová - Praha: VÚPSV, 2005. - 18 s.

[ Suchomelová, Mirjam - Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva se skládá ze tří částí. První část tvoří diskuse nad obecnými problémy přístupu k problematice podpory zaměstnávání důchodců ze strany státních služeb pro podporu zaměstnanosti. Tato část vychází z celkového přehledu opatření a politik, které se podařilo shromáždit. Druhou část tvoří popis politik zaměstnanosti zaměřujících se na důchodce ve vybraných zemích EU. Třetí částí je tabulková příloha obsahující přehled odpovědí námi oslovených expertů výzkumných institucí k dané problematice, doplněný o informace z druhé části této zprávy, z publikace MISSOC Social protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland 2004 a ze zprávy Výboru sociální ochrany EU Promoting Longer Working Lives Through Better Social Protection Systems.
 
Anotace v angličtině:  The report consists of three sections. The first section discusses general issues of approach to the promotion of pensioners' employment from the point of view of state services for employment promotion. The section is based on the overview of measures and policies collected. The second section describes the employment policies with regard to pensioners in selected EU countries. The third section consists of tables providing overviews of responses of experts of research facilities regarding the above issues, supplemented by information from the second part of this report, from MISSOC Social protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland 2004 and from the report of the EU Social Protection Committee, Promoting Longer Working Lives Through Better Social Protection Systems.
Klíčová slova: EU; služby zaměstnanosti; důchodci; zaměstnanost; důchodci pracující; vyplata; souběh

Klíčová slova v angličtině: EU; employment services; retired persons; employment of retired persons; retired workers; parallel payments
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dávky v nezaměstnanosti 2009 v kostce. / Olga Bičáková - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 6, č. 5 (2009), s. 4.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Kdo je oprávněn pobírat podporu v nezaměstnanosti (PN) a jaká jsou kritéria jejího poskytování. Náhradní doby zaměstnání. Kdy uchazeči o zaměstnání nárok na PN nevznikne. Délka podpůrčí doby (závislost na věku uchazeče o zaměstnání). Z čeho se vypočítává výše PN. Procentní sazba PN. Maximální výše PN. Výjimka ve prospěch uchazeče o zaměstnání. Výpočet podpor při souběhu zaměstnání. Splatnost PN a podpory při rekvalifikaci. Opětovné poskytování PN. Nemoc uchazeče o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby. Kdy se PN neposkytuje. Zánik nároku na PN. Podpora při rekvalifikaci; výše podpory při rekvalifikaci; podmínky nároku na podporu při rekvalifikaci.
Klíčová slova: ČR; zab. v nezaměstnanosti; rekvalifikace; financování; podmínky nároku; úřady práce; zákonodárství; doba započitatelná; uchazeči o práci; výpočet; výše; základ vyměřovací; souběh

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; unemployment insurance; retraining; financing; eligibility ; labour offices; legislation; countable period; job seekers; calculation; amount; assessment basis; parallel payments
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. / Věra Jeřábková, Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 6, č. 1 (2010), příloha (4 s.). obr.

[ Jeřábková, Věra - Průša, Ladislav ]

Anotace:  Výsledky výzkumného projektu VÚPSV s názvem "Analýza systému poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům pobytových sociálních služeb v PZSS a LZS v kontextu zákona o sociálních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění". Cíle projektu. Struktura uživatelů zařízení. Analýza rozsahu a náplně ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče (analýza "výkonů") hrazené se systému veřejného zdravotního pojištění. Propočtení celkových nákladů na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech se zvláštním režimem. Způsob úhrady (výkonová platba, paušální platba). Problémy spojené s vykazováním jednotlivých výkonů ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Cílovým řešením je poskytování paušálních úhrad ze systému veřejného zdravotního pojištění.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; ústavy; projekty; výzkum; statistika; péče zdravotní; souběh; rehabilitace léčebná; financování; staří; příspěvek na péči; výdaje; hospitalizace sociální; pojištění zdravotní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; institutional care; projects; research; statistics; health care; parallel payments; medical rehabilitation; financing; elderly / aged; care allowance; expenditure; social hospitalization; health insurance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Kdo jsou a kde pracují čeští pracující důchodci [Who are Czech working pensioners and where do they work?]. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 3 (2012), s. 8-14 (7 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  V příspěvku se zabýváme problematikou souběhu placeného zaměstnání a starobního důchodu. Debata je zahájena základním přehledem specifik této pracovní činnosti ve vyšším věku v kontextu rostoucích požadavků na aktivní stárnutí a aktuálně probíhající Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Pracující důchodci tvoří nezanedbatelnou část celkové pracovní síly a jejich přínos je zřejmý především v terciárním sektoru. Text se dále zabývá aktuální veřejnou diskusí ohledně pracujících důchodců a na příkladech je ukázáno, že je téma prezentováno jako sociálně kontroverzní a potenciálně politicky konfliktní. Pokud jde o typ vykonávané práce, muži převážně pokračují ve svém předdůchodovém zaměstnání, zatímco u žen je změna povolání častější.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we look at the issue of the concurrence of paid employment and old-age pension. We open the debate with a basic overview of the specific features of this work activity in advanced age in the context of the increasing requirements for active ageing and the ongoing European Year for Active Ageing and Solidarity between Generation. Working pensioners constitute a significant portion of the workforce as a whole and their contribution is mainly evident in the tertiary sector. The text also deals with the current public debate on working pensioners, and we give examples to show that this topic is presented as socially controversial and the potential source of political conflict. As regards the type of work done, among men it is often a continuation of their pre-retirement employment, whereas women are more likely to change their occupation.
Klíčová slova: důchodci pracující; souběh; stárnutí aktivní; sekundární anylýza

Klíčová slova v angličtině: working pensioners; active ageing; secondary analysis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: DC5a/2011 Starší spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnosti souběhu výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti [Possibilities of combination of old-age pension and income from employment]. / Milan Šlapák, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 55 s. - ISBN 978-80-7416-223-7

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie přináší podrobné informace o regulaci souběhu výdělečné činnosti a výplaty starobního důchodu v zemích jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky ve srovnání se zeměmi pokrytými databází MISSOC. V zemích, kde je základní důchodové zabezpečení poskytováno v rámci příspěvkově definovaného schématu, je režim souběhu výdělečné činnosti a pobírání dávky starobního důchodu zcela uvolněn. To platí i pro pobírání předčasného důchodu. U některých zemí, kde je důchodová dávka poskytována z dávkově definovaných schémat, je výplata důchodu v případě souběžné výdělečné činnosti omezena nejrůznějšími podmínkami vztahujícími se nejčastěji k výši příjmu z výdělečné činnosti či k podmínce věku. Obecně lze konstatovat, že přísnější režim platí ve sledovaných zemích s dávkově definovaným základním schématem důchodového zabezpečení s ohledem na pobírání předčasných důchodů. V některých státech platí s ohledem na regulaci souběhu výdělečné činnosti a starobního důchodu zvláštní režim pro zaměstnance ve veřejném sektoru.
 
Anotace v angličtině:  The report brings detailed information on legal regulation of combination of work and old-age pension in countries of South-East Asia and Latin America in comparison to Missoc Tables information on the area focused with respect to European Union countries. The research concludes that in all DC schemes, combination of work and pension payment is possible even during early retirement period. In some DB schemes, regulation of pension payment combined with work is applied. In such countries pension is paid out under condition based mostly on limit connected to income or age limit and stricter regime is applied to early retirement period in general. In some countries, special legal rules are defined with respect to combination of work and old-age pension for public sector employees.
Klíčová slova: důchod starobní; důchodci pracující; souběh; politika sociální; trh práce

Klíčová slova v angličtině: old age pension; social policy; labour market; combination of work and old-age pension
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC412/2014 Analýza možnosti souběhu výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti v zemích nepokrytých standardizovaným sběrem informací v rámci databází MISSOC a MISSCEO
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT