Publikační činnost: 2009
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Last Rites in a Post-Communist Country. The Introduction of Civil Funeral Rites during the Communist Era and its Consequences for Contemporary Czech Society. [Poslední obřady v postkomunistické zemi. Zavedení civilních pohřebních obřadů během komunistické éry a důsledky pro současnou českou společnost.]. / Olga Nešporová - In: Dying and Death in 18th-21st Centuries Europe / Marius Rotar, Marina Sozzi. - Cluj-Napoca : Editura Accent, 2009. - ISBN 978-973-8915-80-0. - s. s. 50-66 (17 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Kapitola představuje specifické rysy soudobých posledních obřadů v České republice. Je krátce zmíněna historie kremace a zavedení civilního smutečního obřadu během komunistické éry, neboť autorka je přesvědčena, že současné pohřební rituály, které praktikuje většina Čechů, lze chápat jako pokračování historických trendů a reakci na model, zavedený komunistickým režimem, který spočíval v krátkém světském pohřebním obřadu před kremací. Tento model se postupně stával stále populárnějším během čtyřiceti let komunistické vlády. Unikátní situaci v současné době lze shrnout do tří hlavních bodů: míra kremace sazba v ČR je nejvyšší v Evropě, světské pohřby jsou populárnější než náboženské obřady a zhruba čtvrtina obyvatel si nepřeje vůbec žádný pohřeb. Autorka uzavírá svůj příspěvek přehledem hlavních ekonomických, psychologických a sociálních faktorů, které vedou lidi k rozhodnutí nemít pohřební obřad.
 
Anotace v angličtině:  The paper introduces the specific features of contemporary last rites in the CR. The history of cremation and the introduction of the civil funeral ceremony during the communist era are briefly mentioned since the author is convinced that current death rituals as practised by the majority of Czechs can be seen as a continuation of historical trends and a reaction to the model introduced by the communist regime which consisted of a brief secular funeral ceremony preceding cremation, a model which gradually became more and more popular during the period of communist rule. Currently, the unique situation in the CR can be summed up in three main points: the cremation rate in the CR is the highest in Europe, secular funerals are more popular than religious ceremonies and roughly a quarter of the population choose to have no funeral at all. The author closes her paper with an overview of the principal economic, psychological and social factors which lead people to choose not to have a funeral ceremony.
Klíčová slova: pohřební rituály; pohřby civilní; společnost česká; smrt

Klíčová slova v angličtině: last rites; civil funeral; Czech society; death
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem stran: 296 s.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2012
AAA - odborné recenzované monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

A second child in the family.The consequences of changing family and fertility patterns in the Czech Republic [Druhé dítě v rodině. Souvislosti měnících se rodinných a reprodukčních vzorců v České republice]. / Anna Šťastná - Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. - 311 s. - ISBN 978-3-659-30659-4

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Sociální, politické a ekonomické transformace v bývalých komunistických zemích střední a východní Evropy od počátku 90. let vedly k rychlým změnám v demografických trendech, jejichž důsledky s ohledem na manželství a plodnost jsou velmi významné. V období od r. 1990 jsme svědky dalekosáhlých změn ve výskytu a načasování přechodů rodinného života mezi mladými dospělými v České republice. Tématem této studie je model rodiny se dvěma dětmi a narození 2. dítěte v kontextu měnící se české společnosti. Studie zkoumá podmínky a okolnosti narození druhého dítěte a obecné hodnoty spojené s dětmi a zaměřuje se na rozhodovací proces mít druhé dítě. Navíc autorka zkoumá určující faktory mít druhé dítě v české společnosti a vztah mezi pravděpodobnosti narození druhého dítěte a různými proměnnými na mikro-úrovni a pokouší se poskytnout vysvětlení procesů, které působí na druhý porod prostřednictvím dynamiky interakce vzdělání a partnerství.
 
Anotace v angličtině:  The social, political and economic transformations experienced by the former Communist countries of Central and Eastern Europe since the beginning of the 1990s have resulted in rapid changes in demographic trends the consequences of which, with regard to marriage and fertility, are highly significant. The period since 1990 has witnessed far-reaching changes in the occurrence and timing of family life transitions among young adults in the Czech Republic. The theme of this study is the two-child family model and second order births in the context of a changing Czech society. The study investigates the conditions and context surrounding the birth of a second child and the general values associated with children and focuses on the decision-making process surrounding having a second child. Furthermore, the author studies the determinants of having a second child in Czech society and the relationship between the likelihood of the birth of a second child and different micro-level covariates and attempts to provide a
n explanation of the processes acting upon second childbearing through interaction with education and partnerships/union dynamics.
Klíčová slova: chování demografické; rodina; porodnost; rodičovství; plánování rodiny; společnost česká; plodnost; reprodukční plány; dvoudětný model; plodnost druhého pořadí

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; family; fertility; parenthood; family planning; Czech society; childbearing; intentions; two-child family model; second child; event history analysis
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT