Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rodina, zaměstnání a sociální politika. [Family, employment and social policy.]. / Tomáš Sirovátka, at al. - Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2006. - 279 s. - ISBN 80-7326-104-9

[ Sirovátka, Tomáš - at al. ]

Anotace:  Studie se věnuje vztahu mezi rodinou, zejména jejím reprodukčním chováním a zaměstnáním. Tento vztah je analyzován v kontextu soudobých společenských vývojových trendů (posun ke znalostní společnosti, rovnost pohlaví, narůstající individualizace životních voleb, další ekonomické a sociální změny). Posouzení role veřejných politik při slaďování osobního a pracovního života.
 
Anotace v angličtině:  This study is on the relationship between the family, particularly its reproductive behaviour, and employment. This relationship is analyses in the context of current social development trends (move to a knowledge society, gender equality, increasing individualisation of life choices, other economic and social changes). It evaluates the role of social policy in harmonising personal and work lives.
Klíčová slova: rodina; cyklus rodinný (životní); sladění rodinného a prac. života; společnost znalostní; chování demografické; rovnost; gender; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: family; life cycle; reproductive behaviour; reconciliation of work and family life; knowledge base society; gender equity; public policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Terciálně vzdělaní odborníci a jejich potřeba na českém trhu práce. [University-educated specialists, the demand for them and their standing on the Czech labour market.]. / Jana Vavrečková - In: Acta Oeconomica Pragensiač. 5 (2009), s. 20-35 (16 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zabývá aktuálním problémem českého trhu práce, tj. nedostatkem pracovních sil se zaměřením na terciálně vzdělané odborníky. V úvodu je zdůrazněn význam vědomostního kapitálu v současné společnosti a ekonomice znalostního typu. Monitoring potřeby terciálně vzdělané pracovní síly na českém trhu práce probíhal v období 2.Q.2004 ľ 2.Q. 2008. Zjištěné výsledky se opírají o analýzy kvantitativních dat (inzerce volných pracovních míst a statistiky volných pracovních míst na úřadech práce) a opakovaná kvalitativní šetření (standardizované rozhovory s představiteli personálních agentur). Na základě těchto zdrojů byl specifikován nedostatek terciálně vzdělaných odborníků v ČR ve vztahu k odvětvové, oborové i profesní struktuře. Terciálně vzdělaná pracovní síla je rovněž představena jako předmět mezinárodní konkurence a čtenář je ve stručné formě seznámen s přístupy jednotlivých zemí k získání terciálně vzdělaných odborníků ze zahraničí.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with a current problem faced the Czech labour market, namely a shortage of labour, focusing on specialists who have completed tertiary education. The introduction stresses the importance of knowledge capital in contemporary society and in a knowledge-based economy. Monitoring of the need for university-educated labour on the Czech labour market took place in Q2/04 ľ Q2/08.The results are based on analysis of quantitative data (classified advertisements for vacancies and statistics on vacancies at the labour offices) and repeated qualitative surveys (standardised interviews with representatives of recruitment agencies). Based on these sources, the shortage of specialists with tertiary education in the CR was specified in terms of sectoral and professional structure and specialisation. University-educated workers are also presented as the target of international competition and the reader is briefly acquainted with different countries approaches to attracting these specialists.
Klíčová slova: kapitál vzdělanostní; terciárně vzdělaná pracovní síla; trh práce; potřeba kvalifikovaných pracovníků; motivařní programy pro zahraniční odborníky; společnost znalostní

Klíčová slova v angličtině: educational capital; specialists with tertiary education; labour market; demand for university-educated labour; development of demand for specialists; motivational immigration programmes for the highly qualified
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Poznámka:  viz Do 1540
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT