Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Constancy of concepts of desirable social workersĺ actions and experiencing their dissimilarity in an organisation [Stálost konceptů žádoucích činností sociálních pracovníků a zkušenosti s jejich rozdílností v organizaci]. / Libor Musil - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 11, č. 5 (2011), s. 17-26 (10 s.).

[ Musil, Libor ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek poukazuje na nevhodnost "konsensuálního přístupu ke kultuře organizace" v situaci, kdy individualizace identit činí diferenciaci konceptů žádoucích činností ze strany pracovníků organizací sociálních služeb nevyhnutelnou nutností. Zdůrazňuje, že v této situaci je konsensuální pohled, který je doprovázen důrazem na "jednotnost" a chápáním odlišnosti jako "deviace", vede k dilematu mezi souladem a autentičností sociálních pracovníků, a tedy rostoucímu stresu. Jako alternativu autor nabízí "trvalý koncept organizační kultury", který odmítá myšlenku, že spolupráce je založena výhradně na konsensu, a staví na myšlence, že se spolupráce předpokládá stálost konceptů.
 
Anotace v angličtině:  The article notes the inappropriateness of a "consensual approach to the culture of an organisationö in a situation where the individualisation of identities makes differentiation of concepts of desirable actions by the personnel of social service organisations an inevitable necessity. It points out that, in this situation, the consensual view, which is accompanied by emphasis on "uniformityö and understanding dissimilarities as "deviationsö, leads to a dilemma between conformity and authenticity in social workers, thereby giving rise to stress. As an alternative, the author offers the "perpetual concept of organisational cultureö, which rejects the idea that co-operation is based exclusively on consensus and builds on the thought that co-operation presupposes constancy of concepts.
Klíčová slova: kultura organizační; zkušenost rozdílnosti; spolupráce; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: organisational culture; social work; experiencing dissimilarity; co-operation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  pp. není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vybrané bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů se zaměřením na vztah sociální pedagogiky a sociální práce [Selected barriers to the inclusion of social workers in multidisciplinary teams focused on the relationship between social pedagogy and social work]. / Zdeňka Dohnalová, Mirka Nečasová, Robert Trbola - In: Sociální pedagogika | Social Education. - ISSN 1805-8825 - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 69-84 (16 s.).

[ Dohnalová, Zdeňka - Nečasová, Mirka - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem příspěvku je na základě shromážděných teoretických i empirických poznatků zodpovědět otázku: Jaké bariéry inkluze do multidisciplinárních týmů lze identifikovat ve vyjádřeních sociálních pracovníků ľ účastníků výzkumu? Autoři se nejprve zaměřují na objasnění základních pojmů, jako je inkluze do multidisciplinárních týmů a profesní identita, dále se věnují vztahu mezi sociální prací a sociální pedagogikou, která představuje jeden z oborů kvalifikačního vzdělávání pro sociální pracovníky, následně popisují výzkumnou strategii a výzkumný vzorek, který tvořilo 14 sociálních pracovníků. V analytické části prezentují vztah sociálních pracovníků ke své profesi a poté se zaměřují na jejich zkušenosti s rolí sociálního pracovníka v multidisciplinárních týmech. Bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů souvisejí s identitou profese a nízkou prestiží sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to answer the following question based on theoretical research and empirical data: Which barriers to inclusion in multidisciplinary teams can be identified in the statements of social workers, i.e. the research participants? The authors first focus on the clarification of basic concepts such as inclusion in multidisciplinary teams and professional identity, then on the relationship between social work and social education, then latter of which is one of the fields of qualification education for social workers. At this point the research strategy and research sample, which consisted of 14 social workers, is described. In the analytical section the relationship of social workers to their profession is presented, following which focus is placed on their experiences regarding the role of social workers within multidisciplinary teams. Barriers to social worker inclusion in multidisciplinary teams were found to be related to identity issues regarding the profession along with the low prest
ige of social work.
Klíčová slova: multidisciplinární tým; spolupráce; bariéry; inkluze; pedagogika sociální; práce sociální; pomáhající profese; profesní identita

Klíčová slova v angličtině: multidisciplinary team; cooperation; barriers to cooperation; inclusion; social work; social education; helping professions; professional identity
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Poznámka:  DOI výsledku: https://doi.org/10.7441/soced.2019.07.02.05
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT