Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Komplexní analýzy sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. : Závěrečná zpráva o výzkumu. / Věra Kuchařová - Praha: Socioklub, 2002. - 66 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří (ZVZ56) byl zadán MPSV na rok 2002. V souvislosti s přípravou Národního programu přípravy na stárnutí se zaměřuje na stěžejní oblasti: zdraví seniorů a zdravotní péče, zabezpečení služeb sociální péče, vývoj ekonomické aktivity seniorů a přechod mezi produktivní a poproduktivní životní fází, materiální základ života seniorů se zaměřením na příjmovou situaci a bydlení, sociálně patologické jevy v jejich životě jako osamělost a zneužívání. Tato zpráva je souhrnem hlavních poznatků, námětů a hypotéz získaných při práci na projektu.
Klíčová slova: demografie; struktura populace; stárnutí; staří; práce-staří; populace ekonomicky aktivní; příjmy; spotřeba; zab. důchodové; bydlení; stav zdravotní; péče zdravotní; služby sociální; pomoc mezigenerační; pomoc sociální; diskriminace věková

Klíčová slova v angličtině: demography; POPULATION STRUCTURE; ageing; elderly; employment of the elderly; economically active population; incomes; consumption; pension insurance; housing; health status; health care; social services; intergenerational relationships; social assistance; age discrimination
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Poznámka:  projekt ZVZ56 - Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří
Do 1503
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech 2006 - 2009. [Trends in icomes, expenditure and consumpČtion of low-income households with children according Household Budget Survey during 2006 - 2009.]. / Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 72 s. - ISBN 978-80-7416-068-4

[ Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnotit informace o příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy v ČR na základě dat ze šetření Statistika rodinných účtů (2006-2009), a to především v těchto směrech: a) prezentovat trendy a tendence vývoje vydání domácností s bližším pohledem na vývoj spotřebních vydání, především vydání v oblasti potravin a bydlení; b) analyzovat faktory, které souvisí s výše uvedeným vývojem; c) získat poučení o životní situaci, zejména trendech v možnostech spotřeby a životního standardu domácností s nízkými příjmy a nezaopatřenými dětmi mezi roky 2006 až 2009. Ve sledovaném období nedošlo k výraznému poklesu vydání domácností s nízkými příjmy. Prohlubuje se však zaostávání standardu vydání mezi domácnostmi s nízkými příjmy a domácnostmi celkem. Analýza ukázala na relativně významný nárůst vydání domácností s nízkými příjmy na bydlení.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is to analyze data on incomes, expenditure and consumpČtion of low-income households in the CR, based on data Household Budget Survey , above all in these respects: a) present trends and tendencies of development of household expenditures with a closer look at the evolution of consumer expenditure, especially in part of food and housing; b) analyze the factors related to the above development; c) obtain information about the living situation, in particular, trends in consumption opportunities and living standards of low income households and dependent children between the years 2006 to 2009. In the period under review there was not a significant decline of expenditures of low income households. Increases the gap between standard expenditure of low-income households and households total. Analysis showed a relatively significant increase of expenditure on housing of households with low income.
Klíčová slova: domácnosti; domácnosti s dětmi; příjmy; příjmy nízké; výdaje; spotřeba

Klíčová slova v angličtině: households; households with children; low - income households; incomes; expenditure; consumption
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století [Structure of consumption of households of employees and retirees in 2004-2008, socio-economic context at the beginning of the 21st century]. / Drahomíra Zajíčková, Jan Vlach, Simona Severová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 84 s. - ISBN 978-80-7416-082-0

[ Zajíčková, Drahomíra - Vlach, Jan - Severová, Simona ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem publikace je zhodnotit informace a popsat vztahy o spotřebních vydáních domácností důchodců ve srovnání s domácnostmi zaměstnanců v ČR na mikroúrovni, tj. na základě dat poskytovaných ČSÚ v rámci Statistiky rodinných účtů za období let 2004-2008, zejména: trendy a tendence vývoje vydání domácností důchodců a zaměstnanců; trendy a tendence s bližším pohledem na vývoj spotřebních vydání dle zadaných věkových kohort; vztahy mezi rozložením příjmů do výdajových položek k uspokojení potřeb pro život člověka zbytných a nezbytných. S ohledem na projekci demoČgraČfického vývoje se publikace zabývá rovněž podmínkami zaměstnanosti starších osob v příštích 50 letech. Mapuje klíčové makroekonomické problémy vyššího podílu méně výkonných seniorů na pracovních silách a dopady změn ve struktuře spotřeby na ekonomický vývoj a zajištění sociálního a zdravotního zabezpečení.
 
Anotace v angličtině:  The publication aims to evaluate the information and to describe the relations of the consumption expenditures of households of pensioners, compared with households of workers in the CR at the micro level, i.e. on the basis of data provided by the CSO for the period 2004-2008, in particular: trends and tendencies of development of expenditures of households of pensioners and workers; trends and tendencies with a closer look at the evolution of consumption expenditures according to the specified age cohorts; the relationship between the distribution of income to expenditure items to meet the needs of non-essential and necessary for human life. With regard to the demographic projection, the publication also deals with conditions of older people employment in the next 50 years. It is mapping the key macroeconomic issues of higher proportion of less efficient seniors and the impacts of changes in consumption patterns on the economic development and ensuring of social and health insurance.
Klíčová slova: domácnosti důchodců; domácnosti zaměstnanců; výdaje; kapacita výdajová; spotřeba; skupiny věkové

Klíčová slova v angličtině: households of employees; households of pensioners; expenditure; consumption; age groups
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy [Income poverty and material deprivation in old age: objective and subjective dimensions of this phenomenon]. / Lucie Vidovićová, Robert Jahoda, Jiří Vyhlídal, Pavel Kofroň, Jana Godarová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 109 s. - ISBN 978-80-7416-215-2

[ Vidovićová, Lucie - Jahoda, Robert - Vyhlídal, Jiří - Kofroň, Pavel - Godarová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento rozbor se zaměřuje na problematiku příjmové chudoby a materiální deprivace ve vyšším věku s přihlédnutím jak k objektivním, tak subjektivním dimenzím tohoto fenoménu. Monografie má tři základní části. V první části textu, ihned po rekapitulaci teoretického rámce zpracovávaných konceptů, je využito dat výběrového šetření "Životní podmínky" - SILC za období 2008-2012 a na jejich základě představena "objektivní" situace starších osob v ČR. V druhé části se opíráme zejména o sekundární analýzu výběrového šetření "Spotřebitelé", realizovaného v dospělé populaci ČR (40+) a vytěžujeme zde získaná data z pohledu subjektivní chudoby a materiální deprivace. Zaměřujeme se na sociálně determinované souvislosti mezi "stárnutím" per se a "subjektivní chudobou" jako významným determinantem kvality života. V třetí části je pak věnována detailní pozornost nástrojům a priori definovaným jako forma zvýšení finanční, resp. příjmové jistoty ve vyšším věku, a to zejména v kritickém období přechodu do starobního důchodu. Tzv.
předdůchody jsou podrobeny rozboru z pohledu délky pobírání a výše měsíční úložky.
 
Anotace v angličtině:  This analysis focuses on the issue of income poverty and material deprivation in old age considering both the objective and subjective dimensions of this phenomenon. Analysis has three basic parts. In the first part of the text, immediately after the recapitulation of the theoretical framework of concepts processed, the data from survey "Living Conditions" - SILC for the period 2008-2012 are analysed and the "objective" situation of older persons is presented. In the second part, we rely mainly on the secondary analysis of the "Consumers" survey, realized in the adult population of the Czech Republic (40+), concentrating on a subjective point of view of poverty and material deprivation. We focus on socially determined relation between the "aging" per se and "subjective poverty" as an important determinant of quality of life. The third part, a detailed attention is devoted to the instruments a priori defined as a form of increasing financial or income security in old age, especially during the critical transit
ion into retirement. The so-called pre-retirement schemes are analysed in terms of the length of the receipt and the amount of monthly deposits.
Klíčová slova: senioři; deprivace materiální; příjmy; chudoba; spotřeba; kvalita života; připojištění důchodové; předdůchody

Klíčová slova v angličtině: older people; material deprivation; income; poverty; consumption; quality of life; pre-retirement schemes
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Komparace struktury spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v ČR [Comparison of consumer expenditures of household of employees and retirees in the CR]. / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček - In: RELIK 2016 Reprodukce lidského kapitálu. - Praha : VŠE, 2016. - ISBN 978-80-245-2166-4. - s. 641-653 (13 s.).

[ Zajíčková, Drahomíra - Zajíček, Miroslav ]

Akce: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : mezinárodní, Praha, 2016-11-10, Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje a srovnává spotřební výdaje domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004 až 2014 a to na základě dat poskytovaných ČSÚ v rámci Statistiky rodinných účtů. Obě skupiny vykazují rozdílný vývoj, jak v době ekonomické konjunktury, tak v době ekonomické krize. Domácnosti zaměstnanců nesly plnou tíži ekonomické krize, což se plně projevilo na jejich spotřebních výdajích, které v té době reálně klesaly a přesouvaly se směrem ke statkům nezbytným. Naopak, domácnosti důchodců jsou vzhledem ke stavu důchodového zabezpečení v ČR (cca 95 % veškerých příjmů pochází z vládního důchodového zabezpečení typu PAYG) prakticky zcela imunní k vnějšímu ekonomickému vývoji, což se plně projevuje v jejich spotřebních výdajích. S ekonomickým oživením po roce 2014 lze očekávat návrat k vývoji před rokem 2008, kdy se rozdíl mezi spotřebou na osobu v obou typech domácností zvyšoval ve prospěch domácností zaměstnanců.
 
Anotace v angličtině:  The study analyzes and compares the consumer expenditures of households of employees and those of seniors in years from 2004 through 2014 based on data provided by the CZSO in the Statistics of family accounts. The groups show different developments, both in time of an economic boom and in time of an economic crisis. Household of employees bore the full weight of an economic crisis, that fully manifested itself in their consumption expenditures, which at that time decreased and shifted towards necessities. On the contrary, the households of seniors are due to the state pension security in the CR (about 95 % of all revenue comes from a government pension-type PAYG) virtually insulated from external economic development, and it is reflected in their consumption expenditures as well. With an economic recovery after 2014 it is expected the behavior to resume the pattern from before 2008, when the difference between the consumption per person in both types of households increased in favor of the household of emplo
yees.
Klíčová slova: domácnosti důchodců; domácnosti zaměstnanců; výdaje; spotřeba; příjmy; skupiny věkové

Klíčová slova v angličtině: households of employees; households of pensioners; expenditures; consumption; age groups; incomes
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v ČR [Consumer expenditures of household of employees and retirees in the ČR]. / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček - In: MMK 2016 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník VII. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7. - s. 284-292 (9 s.).

[ Zajíčková, Drahomíra - Zajíček, Miroslav ]

Akce: mezinárodní konference, Hradec Králové, 2016-12-12 Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje a srovnává spotřební výdaje domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004 až 2014 a to na základě dat poskytovaných ČSÚ v rámci Statistiky rodinných účtů. Obě skupiny vykazují rozdílný vývoj, jak v době ekonomické konjunktury, tak v době ekonomické krize. Domácnosti zaměstnanců nesly plnou tíži ekonomické krize, což se plně projevilo na jejich spotřebních výdajích, které v té době reálně klesaly a přesouvaly se směrem ke statkům nezbytným. Naopak, domácnosti důchodců jsou vzhledem ke stavu důchodového zabezpečení v ČR (cca 95 % veškerých příjmů pochází z vládního důchodového zabezpečení typu PAYG) prakticky zcela imunní k vnějšímu ekonomickému vývoji, což se plně projevuje v jejich spotřebních výdajích. V průběhu tzv. finanční krize došlo v roce 2014 téměř k vyrovnání spotřebních výdajů na osobu v obou typech domácností.
 
Anotace v angličtině:  The study analyzes and compares the consumer expenditures of households of employees and those of seniors in years from 2004 through 2014 based on data provided by the CZSO in the Statistics of family accounts. The groups show different developments, both in time of an economic boom and in time of an economic crisis. Household of employees bore the full weight of an economic crisis, that fully manifested itself in their consumption expenditures, which at that time decreased and shifted towards necessities. On the contrary, the households of seniors are due to the state pension security in the CR (about 95 % of all revenue comes from a government pension-type PAYG) virtually insulated from external economic development, and it is reflected in their consumption expenditures as well. During an economic downturn, in the year 2014 consumption expenditures per person in both types of households virtually equated.
Klíčová slova: domácnosti důchodců; domácnosti zaměstnanců; výdaje; spotřeba; skupiny věkové; majetek

Klíčová slova v angličtině: households of employees; households of pensioners; expenditures; consumption; age groups; property
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT