Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty : Zpráva z druhé fáze výzkumu. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, 2002. - 41 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  V této zprávě prezentujeme výsledky druhé fáze výzkumu, které budou sloužit jako jeden z podkladů pro naplnění dlouhodobého cíle projektu ä Standardy kvality a kultura osobních sociálních služebô. Cílem tohoto projektu je porozumět standardům, jež zákonné úpravy standardů sociálních služeb, a vytvořit tak předpoklady pro dlouhodobé sledování vlivu státní politiky sociálních služeb na kulturu a kvalitu služeb Domů na půli cesty (DPC). Výzkum je koncipována jako případová studie vybraného Domu na půli cesty. První fáze případové studie proběhla v roce 2001, kdy jsme standardy kvality identifikovali a interpretovali především na základě interview s řadovými i vedoucími pracovníky služby. V roce 2002 případová studie pokračovala výzkumem klientů daného DPC. Vycházeli jsme ze stejných klíčových pojmů ľ standardy kvality, kultura organizace, dilemata v přístupech ľ přičemž jsme předpokládali, že z hlediska klientů budou nabývat jiných významů. Našim cílem bylo pochopit, jak se fungování služby jeví z pozice její
ch klientů. Obdobně jako při výzkumu pracovníků jsme jako hlavní způsob získávání informací zvolili techniku kvalitativního rozhovoru. Rozhovory probíhaly v prostředí sledovaného DPC. Analýzou provedených rozhovorů jsme se pokusili podchytit explicitně formulované a rovněž implicitně přítomné standardy, které poskytování služby regulují. Zajímaly nás rovněž manifestní a latentní funkce jednotlivých standardů a jejich možný vliv vzhledem k cílům intervence. V této souvislosti jsme zjišťovali, jaký smysl klienti konkrétním standardům přikládají. Ve závěrečné syntéze výsledků výzkumu klientů zvažujeme možné dopady některých ze stávajících standardů a jejich vliv na situaci klienta. Zabýváme se zejména implikacemi nezřetelné koncepce zařízení na způsob práce sociální pracovnice, jakožto klíčového pracovníka zkoumaného DPC, a na strategie uplatňované klienty. Upozorňujme, že jedním z důsledků tohoto stavu může být pracovníky nereflektovaný posun v cílech intervence. Součástí této dílčí zprávy nejsou návrhy na
řešení či obecná doporučení.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; výzkum; služby sociální; standardy; kvalita sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; research; social services; standards; quality of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb. [Quality in social services: implementation of quality management tools at the level of social services providers.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková, Olga Hubíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 14-19 (6 s.).

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana - Hubíková, Olga ]

Anotace:  Tato stať představuje hlavní závěry výzkumného projektu Působení Standardů kvality sociálních služeb v období před jejich uzákoněním, který byl zaměřen na zkoumání vlivu obecní politiky sociálních služeb vybrané obce na poskytování sociálních služeb na jejím území. Konkrétně jsme se soustředili na identifikaci pozice Standardů kvality sociálních služeb v rámci obecní politiky a její význam pro pronikání tohoto nástroje do kultury poskytování osobních sociálních služeb vybrané nestátní neziskové organizace.
 
Anotace v angličtině:  This paper presents the principal conclusions of the research project entitled Effect of Social Services Quality Standards in the Period before They Were Made Law, which sought to examine the influence of municipal social services policy in selected municipalities on the provision of social services in their territory. Specifically, we focused on identifying what position the Social Services Quality Standards held in municipal policy and what significance that had for this instrumentĺs impacts on the culture of personal social services provision in a selected non-governmental non-profit organisation.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; kvalita sociálních služeb; výzkum; standardy; organizace neziskové; obce

Klíčová slova v angličtině: social services; implementation; culture of social services provision; quality in social services; municipal policy; case study
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Cíle sociální práce v kontextu jejího slabého ukotvení [Aims of Social Work in the Context of its Weak Anchoring]. / Olga HUBÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ, Robert TRBOLA - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 21, č. 5 (2021), s. 5-21 (17 stran).

[ HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert ]

Anotace:  CÍLE: Článek se zabývá otázkou, kdo či co ovlivňuje nebo stanovuje cíle sociální práce v prostředí, kde tomuto oboru chybí vlastní adekvátní formální a institucionální rámec garantující mj. právě autonomní cíle oboru.
TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Východiskem je pohled na sociální práci optikou sociální instituce, jakožto určitého konsenzu na cílech, jejich zaměření a ustáleném způsobu řešení specifického společenského problému, přičemž tento konsenzus je společným jmenovatelem institucionalizace i profesionality výkonu sociální práce.
METODY: Poznatky se zakládají na tematické analýze polostrukturovaných expertních rozhovorů se zástupci záměrným způsobem vytvořeného vzorku řídících a metodických orgánů a střešních organizací ovlivňujících výkon sociální práce v různých oblastech.
VÝSLEDKY: V důsledku nedostatečné institucionalizace české sociální práce existuje vysoká náchylnost k záměně, posunu či ztrátě jejích vlastních cílů a obsazení cíli jiných resortů, oborů či organizací, s rizikem, že cíle sociální práce mohou být podřízeny i vlivu takových subjektů, jejichž zájmy jsou se sociální prací obtížně slučitelné či přímo kontradiktorní.
IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výsledky slouží jako argument pro obnovení a posílení snah o vytvoření závazných, jednotných a ucelených opor sociální práce v ČR.
Klíčová slova: ČR; práce sociální; institucionalizace; standardy; zákon o sociálních službách

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; institutionalization; standards; legislation on social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT