Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. [Securing of seniors´ needs with an emphasis on the role of the nongovernmental sector.]. / Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Lucie Vidovićová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 85 s. - ISBN 978-80-87007-96-9

[ Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila - Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Text podává přehled současného stavu v oblasti poskytování péče seniorům v kontextu nestátního neziskového sektoru s důrazem na seniory méně až zcela nesoběstačné. Zpráva má tři základní tematické celky spojené konceptem potřeb a jejich saturace. 1. oddíl poskytuje ucelený pohled na stárnutí české populace a dopad těchto procesů na oblast sociální péče. Definuje tedy potřeby v demografických pojmech. 2. část je sociologickým a sociálně-psychologickým shrnutím konceptu potřeb a jejich specifických podob ve vyšším věku. V empirické části tohoto oddílu je představena sekundární analýza českých a mezinárodních srovnávacích kvantitativních šetření preferencí starších respondentů v otázkách péče a bydlení ve stáří. 3. oddíl nejprve podává přehled možných řešení potřeb seniorů cestou formálních a neformálních poskytovatelů a následně představuje příklady nestátních neziskových organizací poskytujících služby seniorům. Tato část vychází z kvalitativního výzkumu poskytovatelů různých typů sociálních služeb z oblasti n
eziskového sektoru. Na základě jejich zkušeností jsou pak definovány problematické oblasti v saturaci seniorských potřeb a navrženy možné body intervence.
 
Anotace v angličtině:  The text gives an overview of the current situation in the field of social services for older people with an emphasis on the fragile elderly provided by nongovernmental, not-for-profit bodies. The report has three main parts linked by the concept of needs. The first part of the report provides a comprehensive overview of the ageing of the Czech population and its impact on the present and future needs of social care services. The second part summarises the concept of needs and their specific forms in old age from the sociological and socio-psychological points of view. Empirical part of this chapter introduces secondary analysis of Czech, as well as comparative international, surveys on social care provision and housing preferences in old age. The third part firstly outlines the formal as well as informal providers of social care available in the Czech Republic and subsequently several cases of nongovernmental organizations providing services for seniors are introduced. This part uses data from a qualitative
inquiry into the situation and experiences of third sector social care providers. On the basis of their knowledge, problematic issues, questions and possible intervention are defined.
Klíčová slova: staří; stárnutí demografické; potřeby; potřeby sociálních služeb; služby sociální; péče sociální; sektor nestátní

Klíčová slova v angličtině: older people; demographic ageing; needs; need of social services; social services; social care; nongovernmental sector
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Populační vývoj: Norsko. [Population development: Norway.]. / Anna Šťastná - 2009. - 10 s. - ()

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Historický vývoj populace. Věková struktura obyvatel, demografické stárnutí, věkové skupiny, úmrtnost, naděje dožití, porodnost, odklad prvního porodu, mimomanželská plodnost, počty umělých přerušení těhotenství, sňatečnost a nesezdaná soužití, přítomnosti dětí v jednotlivých typech rodin a partnerského soužití, rozvody a rozluky, migrace.
Klíčová slova: Norsko; demografie; vývoj; struktura populace; stárnutí demografické; úmrtnost; porodnost; plánování rodiny; chování demografické; sňatečnost; soužití nesezdané; rozvody; migrace

Klíčová slova v angličtině: Norway; demography; demographic development; demographic ageing; population structure; mortality; fertility; family planning; demographic behaviour; marriage rate; cohabitation; DIVORCES; migration
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2009. - ISSN: 1801-2914.
viz uložené 1140
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU [Promotion of people 50+ in the labor market in practice in selected EU countries]. / Jaromíra Kotíková, ... [a i.] - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 69 s. - ISBN 978-80-7416-132-2

[ Kotíková, Jaromíra - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Většina zemí Evropské unie hledá cesty, jak zvrátit trend narůstajícího počtu předčasných důchodů a jak účinněji podpořit prodlužování pracovního života a přijímá různá opatření znevýhodňující předčasné důchody a zavádí opatření stimulující starší pracovníky k delšímu setrvání v pracovní síle. Monografie zahrnuje informace o národních přístupech a existujících podpůrných systémech využívaných ve vybraných zemích EU k podpoře zaměstnanosti osob 50+. Rozbor podpůrných systémů zaměřeČných na podporu zaměstnanosti osob 50+, existujících ve vybraných zemích EU, přináší zajímavá fakta, která by mohla být inspirativní při koncipování systému podpory zaměstnávání osob 50+ v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Most European Union countries looking for ways to reverse the trend of increasing number of early retirement and how to more effectively promote longer working lives and adopt various measures disadvantageous early retirement and introduce measures to encourage older workers to remain longer in the workforce. The study includes information about national approaches and existing support systems used in selected EU countries to promote employment of people 50+. Analysis of systems supporting employment of persons 50+, existing in selected EU countries, brings interesting facts that could be inspiring for designing the system supporting employment of persons 50+ in the Czech Republic.
Klíčová slova: stárnutí demografické; zaměstnanost starších lidí; osoby 50+; politika aktivního stárnutí

Klíčová slova v angličtině: demographic ageing; employment of older people; persons 50+; policy on active ageing
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Automatické přizpůsobení důchodového věku naději dožití [Automatic Adjustment of Pension Age to Life Expectancy]. / Martin HOLUB - In: Sborník příspěvků RELIK 2020 : Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti / Jitka LANGHAMROVÁ, Jana VRABCOVÁ. - Praha : Oeconomica, 2020. - ISBN 978-80-245-2394-1. - s. 110-128 (19 stran).

[ HOLUB, Martin ]

Akce: Mezinárodní vědecká konference RELIK 2020: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : WRD - roč.13, Praha, 05.11.20 - 6.11.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Prodloužení života je v Evropě dlouhodobě pozitivním trendem, u něhož se obecně očekává, že bude pokračovat i v budoucnu a který se odráží i v populačních predikcích. Prodloužení střední délky života ve vyšším věku má přímý dopad na důchodové systémy, protože se zvyšuje období, za které pojištěnci pobírají důchody (za jinak nezměněných podmínek). Po mnoho let nebyla věnována zvláštní pozornost otázce prodloužení doby pobírání důchodu. Od 90. let však většina evropských zemí zažila negativní dopady nízkého průměrného věku při odchodu z trhu práce v kombinaci s demografickým stárnutím na veřejné finance a začala reformovat své důchodové systémy. Jednou z možností zohlednění střední délky života v důchodových systémech je propojení některých parametrů důchodových systémů s vývojem střední délky života, konkrétně automatické přizpůsobení věku odchodu do důchodu průměrné délce života.
 
Anotace v angličtině:  The prolonging life in Europe is a long-term positive trend, which is generally expected to continue in the future and which is also reflected in population forecasts. The increase in life expectancy at an older age has a direct impact on pension systems, as the period for which insured persons receive pensions is increasing as well (under otherwise unchanged conditions). For many years special attention has not been paid to the issue of increasing periods of pension receiving. However, since the 1990s, most European countries have experienced the negative effects of low average age by exit from the labour market in combination with demographic aging on public finances and have begun to reform their pension systems. One of the possibilities to take into account life expectancy in pension systems is to link some parameters of pension systems to the development of life expectancy, specifically automatically adjusting the retirement age to life expectancy.
Klíčová slova: věk důchodový; schémata důchodová; systém důchodový; důchod starobní; stárnutí demografické

Klíčová slova v angličtině: retirement age; pension schemes; pension system; old age pension; demographic ageing
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: IP70506 Parametrické změny a systémové reformy v zahraničních důchodových systémech
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT