Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Undeclared labour in the Construction Industry - Country report - Czech Republic. [Nedeklarované práce ve stavebnictví - zpráva za Českou republiku.]. / Jaroslav Kux, Aleš Kroupa - Praha: VÚPSV, 2006. - 17 s.

[ Kux, Jaroslav - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá problémem nedeklarované práce (práce ônačernoö) ve stavebnictví, které patří k odvětvím s nejvyšší úrovní nedeklarované práce. Zpráva nejprve analyzuje národní zákonný systém, relevantní pro stavebnictví a příslušné úřady a instituce. Dále popisuje povahu a rysy nedeklarované práce v tomto odvětví, včetně definice nedeklarované práce, odhaduje její rozsah, její různé formy, hlavní aktéry a důvody nedeklarované práce. V dalších kapitolách studie popisuje fungování nedeklarované práce ve stavebnictví, její dopady a na závěr přijatá opatření.
 
Anotace v angličtině:  The study deals with the problem of undeclared labour in construction, which belongs to industries with highest levels of undeclared labour. The study analyses first the national regulatory system relevant for construction and authorities and institutions involved and then describes the nature and features of undeclared work in this industry, including the definition of undeclared work, estimates of the extent of undeclared work, its different forms, the main actors and reasons for undeclared work. In the next chapters the study describes functioning of undeclared work in construction, its effects, and finally measures taken.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost skrytá; stavebnictví; definice; práce nedeklarovaná

Klíčová slova v angličtině: CR; clandestine employment; construction industry; definition of undeclared work; undeclared labour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  European Institute for Construction Labour Research
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic - country report. [Zpráva za Českou republiku.]. / Jaroslav Kux, Aleš Kroupa - In: Shifting Employment: undeclared labour in construction. / Jan Cremers, Jörn Janssen, (eds.). - Brussels : CLR/International Books, 2006. - ISBN 978-90-5727-101-4. - s. 55-67 (13 s.).

[ Kux, Jaroslav - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá problémem nedeklarované práce (práce ônačernoö) ve stavebnictví, které patří k odvětvím s nejvyšší úrovní nedeklarované práce. Zpráva nejprve analyzuje národní zákonný systém, relevantní pro stavebnictví a příslušné úřady a instituce. Dále popisuje povahu a rysy nedeklarované práce v tomto odvětví, včetně definice nedeklarované práce, odhaduje její rozsah, její různé formy, hlavní aktéry a důvody nedeklarované práce. V dalších kapitolách studie popisuje fungování nedeklarované práce ve stavebnictví, její dopady a na závěr přijatá opatření.
 
Anotace v angličtině:  The study deals with the problem of undeclared labour in construction, which belongs to industries with highest levels of undeclared labour. The study analyses first the national regulatory system relevant for construction and authorities and institutions involved and then describes the nature and features of undeclared work in this industry, including the definition of undeclared work, estimates of the extent of undeclared work, its different forms, the main actors and reasons for undeclared work. In the next chapters the study describes functioning of undeclared work in construction, its effects, and finally measures taken.
Klíčová slova: zaměstnanost skrytá; stavebnictví; definice; práce nedeklarovaná

Klíčová slova v angličtině: CR; clandestine employment; construction industry; definition of undeclared work; undeclared labour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Undeclared labour in the Construction Industry - Country report - Czech Republic. - Do 1323
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců ve stavebnictví. [Illegal employment and enterprise of foreigners in construction industry.]. / Aleš Kroupa, Jaroslav Kux - In: Neregulérní pobyt cizinců v ČR: Problémy a jejich řešení. / Jitka Polanská, Markéta Kadlecová. - Praha : Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro uprchlíky, 2008. - s. 74-76.

[ Kroupa, Aleš - Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Formy nelegální práce cizinců. Jaké výhody mají české stavební firmy z nelegálního zaměstnávání zahraničních pracovníků.
Klíčová slova: práce-cizinci; zaměstnanost skrytá; zaměstnanost cizinců; podnikání soukromé; stavebnictví; právo pracovní; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: employment of foreigners; illegal employment of foreigners; construction industry; private enterprise; labour law; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sborník - uložené 923
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Working conditions and social dialogue. [Pracovní podmínky a sociální dialog.]. / Eckhard Voss, Hana Geissler, Jaroslav Hála - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. - 101 s. - ISBN 978-92-897-0854-8

[ Voss, Eckhard - Geissler, Hana (spoluautor%) - Hála, Jaroslav (spoluautor%) ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva sumarizuje výsledky výzkumu, který byl vypracován v období červenec 2008 až květen 2009, na téma pracovní podmínky a sociální dialog v Evropě. Výzkum byl proveden konsorciem výzkumných institucí v 5 zemích: VÚPSV (ČR), ORSEU (Francie), Labour Asociados (Španělsko) a Oxford Research (Švédsko), Wilke, Maack and Partner (Německo). Struktura zprávy odráží trojrozměrný metodologický přístup výzkumu a zaměřuje se na 6 členských zemí: Švédsko, Německo, Francie, ČR, Španělsko a Rakousko. 1. část poskytuje přehled hlavních rámcových podmínek ľ jak s ohledem na pracovní podmínky jako otázky veřejné politické debaty v Evropě, tak z hlediska specifických národních kontextů ve zmíněných zemích. 2. část prezentuje hlavní výsledky analýzy existujícího výzkumu a šetření pracovních podmínek s ohledem na specifický vliv sociálního dialogu. Závěrečná část poskytuje přehled terénní práce zaměřené na osvědčené postupy na podnikové úrovni a výsledky případových studiích, provedených v rámci výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  The report explores the theme of working conditions and social dialogue in an effort to deepen existing findings and to present further evidence on how social dialogue has been used in improving working conditions. The findings are based on research conducted between July 2008 and May 2009, with a particular focus on the experiences of six EU Member States ľ Austria, the Czech Republic, France, Germany, Spain and Sweden. This report is divided into three parts: the first provides an overview of major framework conditions from both a European and national perspective; the second presents the main results from the analyses of existing research and working conditions surveys with regard to the specific influence of social dialogue; the third and final part gives an overview of examples of good practice at company level and of the results of the case studies carried out in the context of the research.
Klíčová slova: EU; Švédsko; SRN; Francie; ČR; Španělsko; Rakousko; podmínky pracovní; dialog sociální; vztahy industriální; smlouvy kolektivní; právo pracovní; výzkum; flexibilita pracovní; vzdělávání-výcvik; stavebnictví; zdravotnictví

Klíčová slova v angličtině: EU; Sweden; Germany; France; CR; Spain; Austria; working conditions; social dialogue; industrial relations; collective agreements; labour law; RESEARCH; labour flexibility; education and training; construction industry; health services
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 112-Eurofond Working Conditions and Social Dialogue
Poznámka:  Dostupné 19.11.2009 - http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0943.htm (published: 17 November, 2009)
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT