Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Představy o starobním důchodu a jeho časování - vliv legislativy, práce a rodiny [Ideas about old-age pension and its timing - influence of legislation, work and family]. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 2-9 (8 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Text se zabývá problematikou starobního důchodu, jeho časování a percepce jako příspěvku k diskusi o aktivním stárnutí a prodlužování pracovní aktivity ve vyšším věku. V úvodu argumentujeme, že přechod mezi ekonomickou aktivitou a starobním důchodem je charakterizován rostoucí variabilitou strategií a aspektů, které tyto strategie ovlivňují co do typu i časování. Na příkladu kohorty ve věku 55ľ65 let ukazujeme, jak představy o starobním důchodu, jako životním období se specifickou náplní, ovlivňují časování odchodu do starobního důchodu. Sledujeme odděleně podskupinu lidí v období před důchodem, tzv. "nedůchodce", a osoby, které již pobírají důchodovou dávku a mají tedy se životem v důchodu již nějakou zkušenost. Přehled faktorů, které ovlivňují časování odchodu do starobního důchodu, se přitom liší pro různé sociálně-demografické skupiny. Sociální a důchodová politika by na základě těchto výsledků měla směřovat ke komplexnímu hodnocení faktorů, které se na plánování časování odchodu do starobního důchodu pod
ílí, a reflektovat jejich variabilní význam pro různé skupiny budoucích důchodců.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the issue of old-age pension and the timing and perception thereof as a contribution to the debate on active ageing and the prolonging of work activity in advanced age. We begin by arguing that the transition between economic activity and old-age pension is characterised by a growing variability of strategies and factors influencing these strategies in terms of both type of pension and timing. Using a cohort aged 55-65 we show how ideas about old-age pension as a time of life with a specific content influence the timing of taking retirement. We identify a separate subgroup of people in the pre-retirement period, referred to as "non-pensioners", and people who are already receiving pension benefits and therefore have some experience of life in retirement. The list of factors influencing the timing of retirement is different for different socio-demographic groups. Based on these results, social and pension policy should undertake a comprehensive assessment of the factors that play a role in
the planning of retirement timing and should reflect their variable significance for different groups of future pensioners.
Klíčová slova: odchod do důchodu; stárnutí aktivní; důchodci pracující; důchodci; důchod starobní; strategie

Klíčová slova v angličtině: retirement; active ageing; retired workers; age limit; old age pension; decision making; ideas
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nezaměstnanost cizinců v České republice [Unemployment of foreigners in the Czech Republic]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 149 s. - ISBN 978-80-7416-125-4

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie je kombinací dvou na sobě nezávislých výzkumů. První část je postavena na rozboru kvantitativních dat z registrů nezaměstnanosti, které umožňují charakteČrizovat registrovanou nezaměstnanost cizinců v České republice z hlediska sociodemoČgrafické struktury zahraničních uchazečů o zaměstnání, délky evidence cizinců na úřadech práce, souboru faktorů ovlivňujících ukončení evidence, účasti zahraniční pracovní síly v programech APZ aj. Cílem druhé části je formou případové studie založené na rozboru kvalitativních dat, pro něž jako zdroj posloužily rozhovory s nezaměstnanými cizinci v Brně a nejbližším okolí, porozumět prožívání nezaměstnaČnosti samotnými cizinci, identifikovat jejich strategie v této fázi života a rozkrýt faktory, které jejich nezaměstnanost zapříčiňují.
 
Anotace v angličtině:  The monograph consists of two independent researches. The first part of the study is based on an analysis of quantitative data from the unemployment registers, which allow characterization of the registered unemployment of foreigners in the Czech Republic in terms of socio-demographic structure of foreign job-seekers, duration of their registration in the labour offices, as well as factors of their outflow from the unemployment, participation of foreigners in active measures etc. The second part takes form of a case study based on the analysis of qualitative data for which interviews with unemployed foreigners in Brno and surrounding areas were used as a source, to understand the experience of unemployment by foreigners themselves, to identify their strategies in this stage of life and to identify factors that cause their unemployment.
Klíčová slova: nezaměstnanost; cizinci; zahraniční pracovní síla; prožívání; strategie

Klíčová slova v angličtině: foreign labour force; unemployment; foreigners; experience with unemployment; strategies
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT