Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky. Velká Británie. [Analysis of employment policy of European Union member countries in relationship to their presidency as concerns the updating of employment policy principles in the Czech Republic - Case of Great Britain.]. / Danica Krause, Jaroslav Kux, Markéta Nekolová, Helena Vychová - Praha: VÚPSV, 2005. - 34 s.

[ Krause, Danica - Kux, Jaroslav - Nekolová, Markéta - Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Analýza je součástí širšího projektu VÚPSV charakteristik koncepcí zaměstnanosti předsednických zemí EU - v tomto případě Velké Británie - s cílem přispět k aktualizaci principů zaměstnanosti v České republice. Po úvodní části rekapitulace funkcí Rady Evropské unie a úkolů předsedajících zemí především v oblasti zaměstnanosti následuje charakteristika koncepce politiky zaměstnanosti Velké Británie se zaměřením především na moderní vizi plné zaměstnanosti a problematiky specifických skupin osob stojících mimo trh práce a jejich aktivace do zaměstnání. V další části je pak provedena celková charakteristika této politiky ve srovnání s Českou republikou, zahrnující analýzu vývoje a současného stavu situace na trhu práce v roce 2004 v obou zemích, jakož i rozdílů ve výdajích na politiku zaměstnanosti a v jejich struktuře. Následuje podrobná charakteristika Národního akčního plánu zaměstnanosti Velké Británie na rok 2004, a to jak pokud se týká strategie zaměstnanosti ve vazbě na klíčové cíle EES - European Employment Strategy- (plná zaměstnanost, kvalita a produktivita; soudržnost a sociální začlenění), tak zejména na plnění 10 vytyčených priorit (směrnic) EK. Závěrečná část analýzy se zabývá celkovou rekapitulací situace v přístupech Velké Británie, s některými konkrétními doporučeními pro Českou republiku.
 
Anotace v angličtině:  The analysis is a part of broader RILSA project on characteristics of employment concepts of presidential EU countries - in this particular case of the Great Britain - with the aim to contribute to updating of employment principles in the Czech Republic. After introductory part with recapitulation of the role of the Council of Euro-pean Union and the tasks of the presidential countries in respect of employment, the characteristics of the em-ployment policy concepts in Great Britain follows concentrating first of all on modern vision of full employment and on problems of specific groups of population outside the labour market and their involvement into employ-ment. In the next part the characteristics of this policy as compared with the Czech Republic follows, including the analysis of the development and present labour market situation in both countries in 2004, as well as of the differences in labour market expenditures and their structures. Detailed characteristics of National Action Em-ployment Plan of Great Britain is presented for 2004, both as concerns the employment strategy based on the three key objectives of the European Employment Strategy (full employment; quality and productivity; cohesion and social inclusion) and country responses to the ten specific guidelines. Finally the analysis summarizes the specific approaches of the Great Britain, along with some particular recommendations for the Czech Republic.
Klíčová slova: V, Británie; ČR; politika zaměstnanosti; zaměstnanost; marginalizace trhu práce; trh práce; strategie zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: Great Britain; CR; employment policy; employment; full employment; groups of population outside the labour market; labour market situation; National Action Employment Plan of Great Britain; employment strategy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Quality in Work: A priority for European employment policy ? Czech Republic. [Kvalita práce: priorita evropské politiky zaměstnanosti ? Česká republika.]. / Tomáš Sirovátka - In: European Employment Observatory. - ISSN 1725-5376 - č. 2 (2004), s. 150-155 (6 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Studie, zahrnující tyto tématické okruhy: kvalita pracovního života (definice, aspekty, politika, význam); rozvoj dovedností a celoživotní vzdělávání, vývoj pracovní kariéry; rovnost gendru; bezpečnost a zdraví při práci; flexibilita a zabezpečení; inkluze a přístup na trh práce; organizace práce a rovnováha mezi prací a rodinným životem; sociální dialog a zapojení pracovníků; rozdílnost a odstranění diskriminace; celková výkonnost práce.
 
Anotace v angličtině:  A study addressing the following issues: quality of work life (definitions, aspects, policy and purpose); development of skills and life-long education; career development; equality of genders; work safety and health; flexibility and security; inclusion and access to the labour market; organisation of work and the balance between work and family; social dialogue and staff involvement; divergence and elimination of discrimination; total work performance.
Klíčová slova: kvalita pracovního života; strategie zaměstnanosti; evropská strategie zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: quality of work; european employment strategy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

The Service Voucher in Belgium. [Potvrzení o službě v Belgii.]. / Tomáš Sirovátka - 2006.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva hodnotí belgický systém potvrzení o službě z hlediska českého trhu práce. Zpráva je strukturovaná do následujících částí: politický kontext, přenositelnost systému, současné relevantní otázky a budoucí vývoj. Porovnání pilotního projektu systému potvrzení v ČR s belgickým modelem.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we assess the Belgian policy of Service Vouchers from the perspective of the Czech labour market. The paper is structured into the following parts: policy context, transferability of the policy and relevant current issues and future developments. The comparison of the pilot project of the voucher system in the CR with Belgian model.
Klíčová slova: Belgie; ČR; potvrzení o službě; vytváření pracovních příležitostí; strategie zaměstnanosti; zaměstnanost skrytá

Klíčová slova v angličtině: Belgiu; Czech Republic; service vouchers; job creation; emlpoyment strategy; undeclared work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Brussels, EC - Peer Review - Mutual learning programme of the European employment strategy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The individual approach in activation policy in the Czech Republic. [Individuální přístup v rámci aktivační politiky v České republice.]. / Tomáš Sirovátka - In: Making it Personal. Individualising activation services in the EU. / Rik van Berkel, Ben Valkenburg. - Bristol : University of Bristol, 2007. - ISBN 978-1-86134-797-8. - s. 193- 216 (24 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Cílem kapitoly je vyhodnotit aktivační strategie, aplikované na trhu práce v České republice. Nejdřív je zkoumána úloha individuálního přístupu v rámci aktivačních politik. Dále se zkoumá implementace individualizované aktivační strategie v ČR ve formě Individuálních akčních plánů (IAP) prostřednictvím úřadů práce. Příspěvek analyzuje, do jaké míry je zavádění plánů ovlivněno specifickým povědomím a pojednáním aktivačních strategií a do jaké míry specifickými institucionálními podmínkami implementace. Tato analýza je založena na případových studiích vypracovaných 5 místními úřady práce, kde IAP program probíhá.
 
Anotace v angličtině:  This chapter aims to evaluate the activation strategies applied in the Czech Republicĺs labour market. First, it explores the role of the individual approach within activation policies. Second, it examines the implementation of individualised activation strategy in the Czech Republic in the form of Individual Action Plans (IAPs) implemented by labour offices. It analyses the extent to which the plans´ implementation is influenced by the specific notion and discourses of activation strategies, and by the specific institutional conditions of implementation. This analysis is based on case studies carried out at five local labour offices that run the IAP programme.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; trh práce; akční plány individuální; strategie zaměstnanosti; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: employment policy; labour market; Individual Action Plans; activation strategy; labour offices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT