Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání I. Svobodní jedinci. [Family and employment I. Singles.]. / Sylva Ettlerová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 55 s. - ISBN 978-80-87007-61-7

[ Ettlerová, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je poznání reálného chování a životních hodnot, postojů a strategií mladých svobodných a bezdětných jedinců ve věku 20-29 let. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání, a to jak samostatně, tak v jejich vzájemné provázanosti. Zpráva je členěna do pěti hlavních tematických kapitol. První část se věnuje hodnotám a postojům určujícím život mladých lidí. V další je zjišťována jejich současná životní situace z hlediska partnerských vztahů, ekonomického postavení, příjmové situace a účasti na dalším vzdělávání. Analýza je dále zaměřena na budoucí partnerské a rodičovské plány mladých lidí, skloubení pracovních povinností s péčí o domácnost a děti a na vzdělanostní aspirace. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události způsobovat určité napětí, příp. vytvářet nějaké bariéry v jejich životě. Závěrečná kapitola seznamuje s názory mladých lidí na opatření rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is a description of real behaviour and life values, attitudes and strategies of young, single and childless people aged 20-29 years. We both stressed the sphere of family, work and education independently and in their interactions. The study is divided into 5 main chapters. Firstly we pay attention to young peopleĺs values and attitudes. Next chapter is devoted to their current situation concerning their partnership relation, economic activity, income and further education. The analysis also described future partnership and parental plans, possibilities of work-life balance and educational aspiration. The fifth chapter is about some barriers and events which could cause some tensions in life. Finally the family and social measures are presented from the young peopleĺs point of view.
Klíčová slova: mládež; jedinci svobodní ; rodina; vzdělanost; hodnoty životní; strategie životní; politika rodinná; politika sociální; cyklus rodinný (životní)

Klíčová slova v angličtině: young; singles; family; work; education; life values; life strategies; family policy; social policy; family (life) cycle
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání II. Mladé rodiny. [Family and employment II. Young families.]. / Václav Kulhavý, Helena Bartáková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 82 s. - ISBN 978-80-87007-62-4

[ Kulhavý, Václav - Bartáková, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie má záměrně deskriptivní charakter a využívá převážně základní metody třídění statistických dat. Studie snahou o zachycení komplexních vozců chování v daných oblastech života poskytuje, jak věříme, jedinečný a obsahově zajímavý podklad pro různé využití výstupů v praxi i pro další podobně zaměřené výzkumy. Sonda sledovala mladé rodiny, konkrétně manžele (i z opakovaných sňatků), oba ve věku 20 - 36 let. Záměrně byly do vzorku vybrány tři čtvrtiny respondentů s alespoň jedním dítětem ve věku 3 - 7 let, čtvrtinu souboru tvořili manželé bez dětí. Zabývali jsme se oblastí životních hodnot a postojů, životních strategií a plánů do budoucna, stávající situací respondentů v oblasti rodiny, partnerských vztahů, zaměstnání a vzdělání a souvisejícími zdroji napětí v daných oblastech života. Pozornost byla věnována i rodinné politice a preferencím respondentů v tomto ohledu.
 
Anotace v angličtině:  This study is intentionally of a descriptive character, using the basic statistical methods of analysis. The intention was to describe complex behavioural patters in the given fields of life. Thus the study provides a ground for practical applications or for another similarly focused research. The study was focused on the married couples (also repetitive marriages) where both partners are of age between 20 - 36 years. Three quarters of respondents were meant to have at least one child of age between 3 - 7 years, and one quarter was meant to be childless. The main interest was devoted to the domain of norms, values and attitudes; living strategies and future plans; current situation in the family and partner relationship, employment and education and to the connected sources of tensions and barriers. The family policy and respondents´ preferences in this respect were explored as well.
Klíčová slova: postoje; hodnoty životní; politika rodinná; strategie životní; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: attitudes; values and norms in the field of work and private life; family policy; future plans and aspirations; strategies; sources of tension and barriers in the private and working life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi. [Family and employment III. Families with school-age children.]. / Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 70 s. - ISBN 978-80-87007-63-1

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je poznání vazeb mezi postoji a životními hodnotami a strategiemi i reálným chováním mužů a žen ve věku 36 - 50 let, kteří žijí v společné domácnosti s alespoň jedním dítětem školního věku. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání, a to jak samostatně, tak v jejich vzájemné provázanosti. Zpráva je členěna do pěti hlavních tématických kapitol. Po deskripci výběrového souboru se 2. kapitola věnuje životním hodnotám a postojům respondentů. Ve třetí kapitole je zjišťována současná životní situace respondentů z hlediska rodinné situace a partnerských vztahů, ekonomického postavení, příjmové a materiální situace, jejich zaměstnání a účasti na dalším vzdělávání. Dále jsou v textu postihnuty životní strategie a plány do budoucna. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události vytvářet napětí, příp. bariéry uskutečňování životních cílů. Závěrečná kapitola porovnává zkušenosti a názory osob s menšími dětmi na opatření rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is a description of real behaviour and values, attitudes and strategies of Czech men and women aged 36-50 years who live with child/children under 10 years in the same household. We stressed both the sphere of family, work and education independently and in their interactions. The study is divided into five main chapters. After the description of the sample we pay attention to people values and attitudes. Third chapter describes their current partnership situation, economic activity, income and further education. The analysis also describes future partnership and parental plans, possibilities of work-life balance and educational aspiration. The fifth chapter deals with barriers and events which could cause some tensions in life. Finally we analyze experiences and attitudes towards family and social policy measures.
Klíčová slova: rodina; vzdělanost; hodnoty životní; strategie životní; politika rodinná; politika sociální; cyklus rodinný (životní); děti předškolní

Klíčová slova v angličtině: family; education; work; values; life strategies; family policy; social policy; family (life) cycle; school-age children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání IV. Rodiny po odchodu dětí. [Family and employment IV. Families after children desertion.]. / Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 67 s. - ISBN 978-80-87007-64-8

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je poznání vazeb mezi postoji a životními hodnotami a strategiemi i reálným chováním ženatých/vdaných osob ve věku 45-60 let, které mají děti, jež se již osamostatnily. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání. Zpráva je členěna do pěti hlavních tématických kapitol. První část (2. kapitola) se věnuje samostatně životním hodnotám a postojům. Ve třetí kapitole je zjišťována jejich současná životní situace zejména z hlediska rodinné situace a partnerských vztahů, ekonomického postavení, příjmové a materiální situace, účasti na dalším vzdělávání a z hlediska zdravotního stavu. Analýza je dále zaměřena na naplnění rodičovských plánů, skloubení pracovních povinností s péčí o rodinu a na otázky přípravy na stáří. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události vytvářet napětí, příp. bariéry uskutečňování životních cílů. Závěrečná kapitola porovnává zkušenosti a názory osob ve starším středním věku na opatření rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is a description of real behaviour and values, attitudes and strategies of Czech married men and women aged 45-60 years who have children who have already become independent and head their own household. We stressed both the sphere of family, work and education independently and in their interactions. The study is divided into 5 main chapters. Firstly (2. chapter) we pay attention to interviewed peopleĺs values and attitudes. Third chapter describes their current partnership situation, economic activity, income, further education and health state. The analysis also describes fulfilment of parental plans, possibilities of work-life balance and future plans for old-age. The fifth chapter deals with barriers and events which could cause some tensions in life. Finally we analyze experiences and attitudes towards family and social policy measures.
Klíčová slova: rodina; deti; vzdělanost; hodnoty životní; strategie životní; politika rodinná; politika sociální; cyklus rodinný (životní); lidé starší

Klíčová slova v angličtině: family; children; work; education; values; life strategies; family policy; social policy; family (life) cycle; older people
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT