Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Kvalita pracovního života v sektoru strojírenství a v sektoru informačních technologií: případová studie. / Ondřej Hora - In: Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky / Jiří Winkler, Lenka Klimplová. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-210-5352-6. - s. 9-28 (20 s.).

[ Hora, Ondřej ]

Anotace:  V této stati se zaměřujeme na oblast různorodých podmínek zaměstnání ve vybraných firmách ve dvou sledovaných sektorech ekonomiky (strojírenství a IT). Provedená analýza je vstupní fází rozsáhlejšího výzkumu zaměřeného na oblast vnitřního fungování firem a vlivu práce na pracovníky. Zajímá nás, zda pracovníci oslovených firem vnímají některé podmínky zaměstnání jako problematické a jakým způsobem se vnímání pracovních podmínek odlišuje v souvislosti se sektorem, kde pracovníci pracují, případně v souvislosti s charakterem práce, kterou vykonávají. Studie ukazuje, že v podmínkách zaměstnání existují rozdíly vzhledem k pracovní pozici a obsahu práce pracovníků. Většina podmínek je hodnocena pozitivně, významným zjištěním je široce deklarovaná vysoká fyzická a psychická náročnost zaměstnání.
Klíčová slova: kvalita pracovního života; podmínky zaměstnání; podmínky pracovní; strojírenství; IT

Klíčová slova v angličtině: quality of working life; employment conditions; working conditions; machine industry sector; IT sector
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  do RIV zadáno MU
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BAV

Souhrnná analytická studie ľ Identifikace bariér vstupu dívek/žen do vzdělávání ve strojírenských oborech [Summary analytical study - Identification of barriers to girls / women entering education in engineering fields]. / Jaromíra Kotíková, Pavlína Šťastnová, Jan Smolík, Ester Kopecká, Petr Kolář, Michal Fürbacher, Leoš Mačák, Bedřich Musil - Praha: ČVÚT, 2019. - 107 s.

[ Kotíková, Jaromíra - Šťastnová, Pavlína - Smolík, Jan - Kopecká, Ester - Kolář, Petr - Fürbacher, Michal - Mačák, Leoš - Musil, Bedřich ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Závěrečná zpráva přináší souhrnné výsledky, které byly v průběhu realizace projektu získány a které poukazují na situaci v oblasti možností vzdělávání a následného uplatnění dívek/žen v technických, zejména strojírenských oborech. Materiál ukazuje, že ačkoliv z hlediska nastavení právních norem či dalších společenských norem teoreticky dívkám/ženám nic nebrání ve stupu do oblasti technických oborů, skutečnost je odlišná. Stereotypy ve společnosti, které předem indikují oblast technických oborů jako pro dívky/ženy nevhodné, jsou ve společnosti silně zakořeněny. Souhrnná zpráva se tak soustředila na tři hlavní oblasti, ve kterých je mapována situace. Kapitola 3 přináší výsledky zachycující postojové změny u kariérových poradců v názorech na možnosti uplatnění (nejen) dívek/žen ve strojírenství. Na základě komparace názorových postojů před a po konání projektových aktivit (workshopů/exkurzí) bylo zjištěno, že u zkoumaného vzorku skutečně došlo k navýšení průměrného koeficientu informovanosti ve sledovaných obla
stech. Další analyzovanou oblastí byly podmínky, postoje a reálná účast dívek na vzdělávání v technických oborech. Tato část analýzy ukázala na přetrvávající stereotypy ve vztahu k tomuto tématu jak na straně vzdělávacích institucí, tak rodin i samotných dívek/žen. K replikaci těchto stereotypů pak vede především celospolečenské klima. Poslední sledovanou oblastí pak byla možnost uplatnění žen na trhu práce v technicky zaměřených profesích. V rámci analýzy bylo prokázáno, že žen uplatňujících se v technických profesích je výrazně méně než mužů a že bariéry jejich vyššího zapojení mají opět několik základů ľ od společenského klimatu, přes (ne)vstřícnost zaměstnavatelů k zaměstnávání žen v technických profesích, kdy již např. PR akce mezi žáky škol jsou orientovány vesměs na chlapce. Analýza byla zpracována v rámci projektu Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování dívek/žen, který byl financován z prostředků ESF Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v ob
dobí 9/2017ľ8/2019, reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006227. Projekt si kladl za cíl přispět k pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí, k odbourávání předsudků vůči uplatnění dívek/žen ve strojírenství. Jedním z prostředků dosažení cíle bylo i vytvoření informačních materiálů, které přinášejí do kariérového poradenství nové informace o povaze pracovních pozic v technických oborech, specificky v oborech strojírenských.
 
Anotace v angličtině:  The final report presents summary results obtained during the implementation of the project, which show the situation in the area of educational opportunities and the subsequent employment of girls / women in technical, especially engineering fields. The material shows that although theoretically there are no obstacles for girls / women to gain access to technical disciplines, the reality is different. Stereotypes in society that indicate in advance the field of engineering as inappropriate for girls / women are strongly rooted in society. The summary report thus focused on three main areas in which the situation is mapped. Chapter 3 presents results reflecting attitude changes in career counsellors in the view of the possibility of employing (not only) girls / women in engineering. Based on the comparison of opinions before and after project activities (workshops / excursions), it was found that the surveyed sample actually increased the average coefficient of awareness in the monitored areas. Another area a
nalysed was the conditions, attitudes and real participation of girls in education in technical fields. This part of the analysis showed persistent stereotypes in relation to this topic on the part of educational institutions, families and girls / women themselves. In particular, the climate of society is leading to the replication of these stereotypes. The last monitored area was the possibility of women's employment in the technically oriented professions. The analysis showed that there are significantly fewer women in the technical professions than men and that the barriers to their higher involvement have again several bases - from the social climate, through (non) helpfulness of employers to employing women in the technical professions. PR events among school pupils are mostly boy-oriented. The analysis was carried out within the project Elimination of Prejudices to Engineering Fields in Career Decision Making of Girls / Women, which was financed from ESF funds of the Operational Program Employment and f
rom the state budget of the Czech Republic in the period 9 / 2017-8 / 2019, project number: CZ.03.1 .51 / 0.0 / 0.0 / 15_028 / 0006227. The aim of the project was to contribute to a positive change of opinions on the character of engineering professions, and to eliminate prejudice against the application of girls / women in engineering. One of the means of achieving this goal was also to create information materials that bring new information into career guidance about the nature of job positions in technical fields, specifically in engineering fields.
Klíčová slova: gender; zaměstnavatelé; ženy; dívky; společnost; stereotypy; zaměstnání v technických oborech; strojírenství; vzdělávání; podmínky

Klíčová slova v angličtině: gender; employers; women; girls; society; stereotypes; employment in technical fields; engineering; education; conditions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692717 Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT