Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Foreign Labour Migration Trends in the Czech Republic since 1993. [Trendy zahraniční pracovní migrace v České republice od r. 1993.]. / Milada Horáková - In: On some migration and development issues : Collection of papers presented at the conference "Migration and development" / Jiří Novosák. - Ostrava : University of Ostrava, Department of Human Geography and Regional Development, 2008. - ISBN 978-80-7368-442-6. - s. 46-57.

[ Horáková, Milada ]

Akce: Ostrava, 4th-5th September 2007, WRD
Anotace:  Příspěvek prezentuje dostupná data o registrované dočasné pracovní migraci v České republice. Český pracovní trh se stává pro cizince stále atraktivnějším. V současnosti jsou na českém trhu práce registrováni cizinci ze 180 zemí a povolení k pobytu mají lidé z celkem 190 zemí. V průběhu času se stále zvyšuje počet cizinců, kdy účelem jejich pobytu je znovu sjednocení rodiny; studijní pobyty jsou také stále častější. Poptávka po práci mezi cizinci v ČR převyšuje nabídku pracovních míst.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents available data on registered temporary labour migration in the Czech Republic. The Czech labour market is becoming increasingly attractive for foreigners. There are currently foreigners from 180 countries registered in the Czech labour market and people from a total of 190 countries hold residency permits. Over time, the number of foreigners whose purpose of residence is family reunification has been increasing; study stays are also becoming more frequent. The demand for work among foreign nationals in the CR exceeds the supply of jobs.
Klíčová slova: ČR; cizinci; pracovníci migrující; migrace; trh práce; zaměstnanost; zaměstnanost cizinců; povolení k pobytu; struktura demografická

Klíčová slova v angličtině: CR; foreigners; migrant workers; migration; labour market; employment; employment of foreigners; residence permits; demographic structure of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zhodnocení výsledků nové demografické projekce obyvatelstva ČR s ohledem na vývoj dětské složky populace. [Assessment of the results of the new demographic forecast for the population of the Czech Republic with regard to the development of the population segment of children.]. / Anna Šťastná - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 6 (2009), s. 21-23 (3 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Tato studie je založena na nové demografické projekci obyvatelstva ČR, kterou v květnu 2009 publikoval ČSÚ, a na analýze vývoje věkové struktury. Věnuje se pouze jedné skupině z věkové struktury obyvatelstva, a sice dětské složce a jejímu budoucímu vývoji. Primárně sleduje, co bude předpokládaný vývoj znamenat pro školský systém a systém péče o děti v příštích 20 letech. Existující výzkum již jasně ukázal, že existují regionální rozdíly v dostupnosti zařízení péče o děti pracujících rodičů. Dají se také očekávat regionální rozdíly ve vývoji počtu dětí, jejichž věk se řadí do zmíněných kategorií. Je pravděpodobné, že v některých regionech se bude nedostupnost mateřských škol z kapacitních důvodů nadále zvyšovat. I základní školy se budou muset v pozdějším stádiu vyrovnat s rostoucím počtem žáků.
 
Anotace v angličtině:  This study is based on the new population forecast in the Czech Republic published in May 2009 by the Czech Statistical Office and on analysis of the development of the age structure. It is devoted to one sole group, specifically children, and its estimated future development. Primarily it seeks to identify what the expected development will mean for the education system and the child care system over the coming 20 years. Existing research has already shown clearly that there are regional differences in the availability of facilities caring for the children of working parents. It is also reasonable to expect regional differences in the development of the number of children whose age ranks them in the said categories. It is probable that in some regions the unavailability of kindergartens for capacity reasons will continue to increase. At some latter stage, elementary schools will also have to cope with an increase in the number of schoolchildren.
Klíčová slova: deti; zařízení předškolní; systém péče o děti; školství; prognózování demografické; struktura demografická

Klíčová slova v angličtině: demographic forecast; children; demographic structure; child care system; education system
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT