Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zpráva o lidském rozvoji 1999. Česká republika. / Aleš Kroupa, a kol. - Praha: VÚPSV - UNDP, 1999. - 238 s.

[ Kroupa, Aleš - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva o stavu lidského rozvoje za rok 1999 v České republice vychází z obecného pojetí lidského rozvoje a současně se soustřeďuje na klíčové parametry, kterými jsou ekonomické a sociální podmínky spolu s lidskou prací. Analyzuje a interpretuje reformy v klíčových oblastech v posledních deseti letech. Autoři nechtěli ve své zprávě pouze reflektovat současný stav, ale pokusili se zachytit i vývoj jednotlivých reformních koncepcí. Zpráva se dělí do sedmi samostatných, ale často vzájemně provázaných kapitol:
I. Pojetí lidského rozvoje v České republice. Tato kapitola popisuje pojetí lidského rozvoje v České republice podle obvyklých kritérií zpráv UNDP týkajících se kvality zdraví, vzdělání a životní úrovně.
II. Ekonomický vývoj a jeho důsledky pro lidský rozvoj. Druhá kapitola věnuje pozornost vývojovým trendům hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů nezbytných pro lidských rozvoj a hodnocení různých transformačních politik v průběhu času.
III. Demografická a sociální struktura. Třetí kapitola analyzuje populační vývoj a jeho sociální a ekonomické důsledky. Zaměřuje se rovněž na změny v modelech rodin a domácností. Obsahuje také analýzu změn v sociální struktuře, vlivu demografických a ekonomických procesů na novou sociální stratifikaci a jejích politických důsledků a sociální mobility v přechodném období. V neposlední řadě si tato kapitola všímá nového chápání rovných příležitostí.
IV. Postavení a úloha práce ve společnosti. Čtvrtá kapitola se věnuje světu práce. Popisuje hlavní charakteristiky politiky trhu práce v České republice a sleduje současný stav a vývoj zaměstnanosti jako bázi pro reflexi jejího budoucího vývoje. Zaměřuje se na celkový vývoj nezaměstnanosti a uvádí prognózu jejího budoucího vývoje. Poskytuje také analýzu vývoje aktivní politiky zaměstnanosti a informace o sociálním dialogu.
V. Sociální ochrana. Pátá kapitola obsahuje analýzu vývoje různých pojetí a politik týkajících se programů sociálních dávek. Zvláštní pozornost je věnována důchodovému systému a jeho reformě, systému zdravotnictví a jeho reformě, zabezpečení nezaměstnaných a systému státní sociální podpory, který zahrnuje hlavní nástroje podpory rodiny v České republice
VI. Životní úroveň a chudoba. Šestá kapitola vysvětluje proces diferenciace příjmových zdrojů domácností, ke které došlo v důsledku privatizace a tržně orientovaného, demokratického prostředí. Je zde analyzován vliv příjmů na vytváření nových sociálních struktur, jejich sociální a politické důsledky a rovněž i postoje domácností. Pozornost je věnována také vývoji mechanismu vytváření mezd.
VII. Souhrn a východiska budoucího rozvoje. Autoři se pokoušejí popsat celkový kontext svých závěrů v souhrnu doporučení do budoucna.
 
Anotace v angličtině:  The 1999 Report on the state of human development in the Czech Republic is based on the general concept of human development and at the same time focuses on key parameters, which are economic and social conditions, together with human labour. It analyzes and interprets reforms in key areas during the past ten years. The authors did not merely want to reflect the current situation, but tried to grasp the development of individual conceptions of reform as well.
Klíčová slova: rozvoj sociální; rozvoj ekonomický; struktura sociální; struktura populace; ochrana sociální; úroveň životní; chudoba

Klíčová slova v angličtině: social development; economic and social development; social structure; population structure; social support; standard of living; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Poznámka:  Anglická verze dostupná z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/ZPRAVA_A.pdf
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. [Elderly and social policy measures in the field of ageing - public opinion view. The empirical study report.]. / Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 67 s.

[ Vidovićová, Lucie - Rabušic, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva zpracovává výstupy z české databáze mezinárodního šetření "Second European Comparative Survey on the Acceptance of Population-related Policies" (Druhý evropský srovnávací výzkum akceptace populačních politik) pro Českou republiku a oblast stárnutí. Sběr analyzovaných dat se uskutečnil koncem roku 2001 rozho-vorem "tváří v tvář" u téměř 1100 respondentů mezi 18 a 75 lety na základě stratifikovaného pravděpodobnost-ního výběru. Zpráva se zabývá především následujícími oblastmi: Postoje ke stárnutí společnosti. Definice stáří. Percepce seniorů ve společnosti. Senioři v primární sociální struktuře. Péče o seniory. Problematika důchodu a práce. Preference v sociální politice stárnutí.
 
Anotace v angličtině:  This study reports about outputs of Czech database of Second European Comparative Survey on the Acceptance of Population-related Policies (PPA II - CR 2001), module Ageing. Data were collected by the end of the year 2001 by face-to-face interviews between nearly 1100 respondents aged from 18 to 75 years on the basis of strati-fied random data sampling design. Data-set is representative for the Czech population. Report is dealing mainly with following topics: Attitudes towards process of ageing of Czech society. Definitions of old age. Perception of the elderly people within the society. The elderly within the primary social structures. Preferences in the field of social care. Pension strategies and work in advanced age. Preferences of the social policy measures for ageing society.
Klíčová slova: senioři; stárnutí; stárnutí populace; společnost; struktura sociální; péče o seniory; důchodci pracující

Klíčová slova v angličtině: seniors; ageing; ageing of population; society; social structure; care for seniors; retired workers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace. [The mechanisms of social exclusion of Roma communities at the local level and the tools of integrations.]. / Ivana Šimíková, Imrich Vašečka, a kol. - Brno: Barrister & Principa, 2005. - 212 s. - ISBN 80-7364-009-0

[ Šimíková, Ivana - Vašečka, Imrich - a kol. ]

Anotace:  První část knihy představuje výsledky výzkumu zaměřeného na mechanizmy sociálního vylučování romské komunity nn lokální úrovni.(oblast trhu práce, chudoby a bydlení). Druhou část tvoří texty, které popisují vývoj přístupu vlády ČR k sociálnímu začleňování romské komunity od r. 1989, inkluzívní přístupy na lokální úrovni vyhodnocené jaké příklady dobré praxe a z nich odvozené principy integrace.
 
Anotace v angličtině:  The first part of the book describes the outcomes of the research focused on the mechanisms of the social exclusion of the Roma community at the local level (labour market, poverty and housing). The second part consists of texts describing the development of the attitude of the Czech government to social integration of the Romas since 1989 and inclusive attitudes at the local level assessed as examples of good practice and derived principles of integration.
Klíčová slova: Romové; vyloučení sociální; integrace; politika sociální; struktura sociální

Klíčová slova v angličtině: Gypsies; social exclusion; social integration; social policy; social structure
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM142300001 Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální a ekonomický vývoj české společnosti. [The Socio-economic Development of Czech Society.]. / Věra Kuchařová, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 42-63 (22 s.).

[ Kuchařová, Věra - Höhne, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Kapitola podává základní přehled o ekonomickém vývoji v ČR, situaci na pracovním trhu a sociálně profesní struktuře společnosti v období od druhé světové války do současnosti. Zabývá se rovněž vývojem a skladbou domácností, příjmovou úrovní, vzdělanostní strukturou obyvatelstva, změnami v národnostním složení či měnícím se podílem lidí hlásících se k určitému náboženskému vyznání. Pozornost je dále věnována systému sociální ochrany obyvatelstva, tj. sociálnímu pojištění, systému státní sociální podpory a sociální pomoci, a ukazatelům vypovídajícím o zdraví obyvatel a zdravotní péči v ČR. Tato kapitola tak charakterizuje kontextuální rámec sociálně demografických jevů, které jsou z pohledu jedinců zkoumány v šetření "Rodina, partnerství a demografické stárnutí: Generace a gender".
 
Anotace v angličtině:  This chapter offers a basic outline of the economic development in the Czech Republic, of situation on the labour market and of social and professional structure of the Czech society in the period since the end of the Second World War to the present years. It also deals with the development and structure of households, with incomes and educational structure of the Czech population as well as with changes in the social structure by nationality and by religious confession. Furthermore, attention is paid to the system of social security of the population, i.e. social insurance, the system of state social support and assistance, and to predicative indicators of the health of population and health care in the Czech Republic. This chapter thus describes the contextual framework of social and demographic phenomena, which are surveyed in the "Family, Partnership and Demographic Aging: Generations and Gender" research from the point of view of an individual.
Klíčová slova: vývoj ekonomický; trh práce; struktura sociální; ochrana sociální; péče zdravotní

Klíčová slova v angličtině: economic development; labour market; social structure; social protection; healt care
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Human Development Report 1999: Czech Republic. / Aleš Kroupa, et. al. - Praha: Research Institute for Labour and Social Affairs, 1999. - 249 s.

[ Kroupa, Aleš - et. al. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva o stavu lidského rozvoje za rok 1999 v České republice vychází z obecného pojetí lidského rozvoje a současně se soustřeďuje na klíčové parametry, kterými jsou ekonomické a sociální podmínky spolu s lidskou prací. Analyzuje a interpretuje reformy v klíčových oblastech v posledních deseti letech. Autoři nechtěli ve své zprávě pouze reflektovat současný stav, ale pokusili se zachytit i vývoj jednotlivých reformních koncepcí.
 
Anotace v angličtině:  The 1999 Report on the state of human development in the Czech Republic is based on the general concept of human development and at the same time focuses on key parameters, which are economic and social conditions, together with human labour. It analyzes and interprets reforms in key areas during the past ten years. The authors did not merely want to reflect the current situation, but tried to grasp the development of individual conceptions of reform as well.
Klíčová slova: ČR; rozvoj sociální; rozvoj ekonomický; situace sociální; struktura sociální; struktura populace; ochrana sociální; úroveň životní; chudoba

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social development; economic development; social situation; social structure; social support; standard of living; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT