Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Stav a struktura zaměstnanosti a vývojové tendence (v poptávce po práci). (Komparativní srovnání stavu, struktury a trendů zaměstnanosti ČR a EU). [State and structure of employment and development trends (in labour demand).]. / Jaroslav Kux, Danica Krause, Markéta Nekolová, Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, 2004. - 58, 6 s.

[ Kux, Jaroslav - Krause, Danica - Nekolová, Markéta - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Mezinárodní komparace stavu, struktury a trendů v oblasti zaměstnanosti v ČR a v zemích EU zahrnuje vývoj zaměstnanosti a trhu práce v období let 1990 až 2003 a načrtává možný vývoj poptávkové a nabídkové stránky trhu práce ČR v integračním procesu. Pozornost je věnována především charakteristice jednotlivých tendencí a vzájemného vztahového rámce ve vývoji politik zaměstnanosti ČR a EU a to především se zřetelem k Evropské strategii zaměstnanosti a Národnímu akčnímu plánu zaměstnanosti. V rámci provedené analýzy byly charakterizovány i hlavní kvantitativní dopady Lisabonských cílů směřujících k naplnění plné zaměstnanosti dle koncepce Evropské strategie zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  The international comparison of the state, structure and trends in the area of employment in the CR and the EU member states includes a development of employment and labour market in the period 1990 - 2003 and outlines a possible develpment of labour supply and demand on the Czech labour market during integration process. Tha attention is particulary paid to the single trends characteristics and to the mutual relational framework in employment policy development in the CR and EU, especially with regard to European Employment Strategy and National Action Plan. The basic quantitative impacts of Lisboa objectives were characterized within the analysis.
Klíčová slova: ČR; EU; zaměstnanost; struktura zaměstnanosti; trendy zaměstnanosti; trh práce; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; employment; employment structure; employment trends; labour market; employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza trhu práce České republiky z pohledu problematiky genderu se zaměřením na popis stavu a struktury zaměstnanosti žen v managementu. Dílčí studie. [Analysis of the labour market in the Czech Republic in the view of gender aimed at the characterization of state and structure of women´s employment in management.]. / Danica Krause - Praha: VÚPSV, 2005. - 37 s.

[ Krause, Danica ]

Externí odkaz
Anotace:  Analýza je součástí projektu Gender v managementu. Tato analýza trhu práce v ČR z pohledu gender je zaměřena na charakteristiku stavu a struktury zaměstnanosti žen v managementu v období 1993-2004. Struktura zaměstnanosti v ČR mí některé specifické rysy. V případě gender struktury zde existují hlavní mužské a ženské profese. Vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče jsou odvětví s velmi vysokou zaměstnanosti žen. Na druhé straně podíl žen pracujících ve vedení exekutivních úřadů je pouze 25% z celkového počtu manažerů. Studie popisuje zaměstnanost žen z noha hledisek: úroveň managementu, sektor a odvětví národní ekonomiky, úroveň vzdělání, rodinné postavení , pracovní zatížení a pracovní doba.
 
Anotace v angličtině:  The analysis is a part of project Gender in management. This analysis of the labour market in the Czech Republic from the view of gender is aimed at the characterization of state and structure of women´s employment in management from the year 1993 to the year 2004. The structure of employment in the Czech Republic has some specific features. In the case of gender structure there exist mainly men´s profession and women´s profession. Education, health and social care are main branch with very high employment of women. On the other hand proportion of women working as chief executive officers is about 25 % from the total amount of managers. This study describes women´s employment from many points of view: level of management, sector and branch of national economy, level of education, family status, duration of workload and working hours.
Klíčová slova: ČR; ženy; zaměstnanost žen; gender; management; struktura zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: CR; women; employment structure; gendet; gender in management; employment of women
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT