Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Migrace českých lékařů a studentů medicíny. / Jana Vavrečková - In: Zdravotnictví v České republice. - ISSN 1213-6050 - Roč. 12, č. 2 (2009), s. 54-59 (5 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Příspěvek analyzuje potenciální odchod českých lékařů za prací do zahraničí a míru tohoto rizika pro české zdravotnictví na základě šetření provedeného v roce 2006. Struktura motivů k práci v zahraničí u lékařů a studentů. Porovnání úrovně výdělkových diferenciálů praktických lékařů mezi ČR, Německem, Rakouskem, Irskem a Británií za rok 2007. Pravděpodobná míra migračního potenciálu mezi lékaři a studenty medicíny. Plánovaná délka zahraničního pobytu. Cílová migrační teritoria. Úroveň jazykových znalostí.
 
Anotace v angličtině:  The paper analyses the potential exodus of Czech doctors to work abroad and the degree of this risk for Czech healthcare based on a survey conducted in 2006. It describes the structure of motives for working abroad among doctors and students. It compares the level of earnings differentials for general practitioners in the Czech Republic, Germany, Austria, Ireland and Britain in 2007. It examines the probable migration potential among doctors and medical students. Planned length of stay abroad. Migration destinations. Language skills.
Klíčová slova: ČR; migrace; pracovníci migrující; studenti; zdravotníci; motivace; šetření; výzkum

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; migration; migrant workers; students; medical personnel; motivation; opinion polls; research
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích - Německo. [Financial help for students in selected countries ľ Germany.]. / Mirjam Suchomelová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 21-22 (2 s.). lit.

[ Suchomelová, Mirjam ]

Anotace:  Zdroje prostředků k financování životních a studijních nákladů studentů v Německu.
 
Anotace v angličtině:  Sources of funds for living and study costs of students in Germany.
Klíčová slova: SRN; školství; financování; studenti; stipendia; půjčky; systém; náklady životní

Klíčová slova v angličtině: Germany; educational system; financing; students; scholarships; loans; system; cost of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT