Publikační činnost: 2020
BAV

Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku [International Comparison of the Scope and Structure of Care Allowance Recipients and Conditions for Granting Care Allowance in the Czech Republic, Slovakia, Germany and Austria]. / Filip HON, Ladislav PRŮŠA, Pavel BAREŠ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 47 stran - ISBN 978-80-4716-396-8

[ HON, Filip - PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této výzkumné aktivity je navržení změn v konstrukci příspěvku na péči v České republice, a to za pomoci provedení mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku. Postup spočívá v analýze podílů příjemců příspěvku na péči na základě demografických věkově-pohlavních skupin obyvatelstva ve vyšším věku s rozlišením dle stupně závislosti. Zjištěné mezinárodní rozdíly, jsou zasazeny do kontextu rozdílnosti podmínek a způsobu provedení posuzovacího řízení, které předchází udělení příspěvku v uvedených zemích.
Analýza ukazuje existenci poměrně velkých rozdílů v systému příspěvku na péči mezi jednotlivými zeměmi. Na základě těchto rozdílů je možné komentovat, že v systéČmu kritérií pro hodnocení stupně závislosti v České republice je několik stěžejních nedostatků. Chybí výjimky pro některé speciální druhy postižení a bodovací škála je oproti ostatním zemím příliš zjednodušena, což v kombinaci s hodnocením zdravotního stavu pouze na základě lékařských nálezů vede k nekonzistenci a nespravedlnosti celého hodnotícího systému.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to analyse the differences in the approach to recognition of entitlement to care allowance in the Czech Republic by making an international comparison of the scope and structure of care allowance recipients and conditions for granting care allowance in the Czech Republic, Slovakia, Germany and Austria. Subsequently, on the basis of the findings, define recommendations for changes in the structure of the care allowance in the Czech Republic. The procedure consists in the analysis of the shares of the care allowance recipients on the basis of demographic age-gender groups, differentiated according to the level of dependence. The identified international differences are placed in the context of differences in the conditions and manner of conducting the assessment procedure, which precedes the granting of the contribution in the mentioned countries.
The analysis showed large differences between countries. Based on these differences, it was possible to comment that there are several key shortcomings in the system of criteria for assessing the degree of dependence in the Czech Republic. There are no exceptions for some special types of disability and the scoring scale is too simplified compared to other countries, which in combination with the assessment of health status only on the basis of medical findings leads to inconsistencies and injustice of the whole evaluation system.
Klíčová slova: příspěvek na péči; stárnutí populace; stupeň závislosti; ČR; SRN; SR; Rakousko

Klíčová slova v angličtině: care allowance; population ageing; level of dependence; Czech Republic; Slovakia; FRG; Austria
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70512 Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-397-5 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku [International Comparison of the Scope and Structure of the Recipients of the Care Allowance and the Conditions for its Recognition in the Czech Republic, Slovakia, Germany and Austria]. / Filip HON, Ladislav PRŮŠA, Pavel BAREŠ - In: Sborník příspěvků RELIK 2020. Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti / Jitka LANGHAMROVÁ, Jana VRABCOVÁ. - Praha : Oeconomica, 2020. - ISBN 978-80-245-2394-1. - s. 140-152 (13 stran).

[ HON, Filip - PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel ]

Akce: Mezinárodní vědecká konference RELIK 2020. Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : WRD - roč.13, Praha, 05.11.20 - 06.11.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem příspěvku je analyzovat rozdíly v přístupu k uznávání nároku na příspěvek na péči v České republice provedením mezinárodního srovnání rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v České republice, na Slovensku , Německo a Rakousko. Procedura spočívá v analýze podílů příjemců příspěvků na péči na základě demografických věkově-genderových skupin, diferencovaných podle úrovně závislosti. Zjištěné mezinárodní rozdíly jsou situovány do kontextu rozdílů v podmínkách a způsobu provádění hodnotícího postupu, který předchází poskytnutí příspěvku ve zmíněných zemích. Dále jsou zde rovněž navrženy některé změny v přístupu k uznávání nároku na příspěvek na péči v České republice. Analýza ukázala velké rozdíly mezi zeměmi. Rakousko má výrazně vyšší podíl příjemců příspěvků na péči než Česká republika, zatímco Německo a Slovensko mají téměř stejný podíl.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to analyse the differences in the approach to recognition of entitlement to care allowance in the Czech Republic by making an international comparison of the scope and structure of care allowance recipients and conditions for granting care allowance in the Czech Republic, Slovakia, Germany and Austria. The procedure consists in the analysis of the shares of the care allowance recipients on the basis of demographic age-gender groups, differentiated according to the level of dependence. The identified international differences are placed in the context of differences in the conditions and manner of conducting the assessment procedure, which precedes the granting of the contribution in the mentioned countries.
In the paper are also proposed some changes in the approach to recognition of entitlement to care allowance in the Czech Republic. The analysis showed large differences between countries. Austria has a significantly higher share of care allowance recipients than the Czech Republic, while Germany and Slovakia have almost the same shares.
Klíčová slova: příspěvek na péči; stárnutí populace; stupeň závislosti; ČR; SRN; SR; Rakousko

Klíčová slova v angličtině: care allowance; population ageing; level of dependence; Czech Republic; Slovakia; FRG / Germany; Austria
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70512 Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT