Publikační činnost: 2003
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Social Dialogue and EMU in the Czech Republic. [Sociální dialog a EMU v České republice.]. / Aleš Kroupa, Jaroslav Hála, Jaroslav Kux, Zdena Mansfeldová, Petra Rakušanová - In: Social dialogue and EMU in the acceding countries.. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. - ISBN 92-897-0241-9. - s. 81-105.

[ Kroupa, Aleš - Hála, Jaroslav - Kux, Jaroslav - Mansfeldová, Zdena - Rakušanová, Petra ]

Anotace:  Na pozadí ekonomického rozvoje, politické situace a rozvoje systému a kapacity industriálních vztahů v České republice se příspěvek snaží zhodnotit možnosti vstupu země do jednotné měnové unie a úlohu nejvýznamnějších aktérů - odborů a zaměstnavatelů v tomto procesu.
Klíčová slova: ČR; státy kandidátské; dialog sociální; vztahy industriální; svazy odborové; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: CR; candidate countries; social dialogue; industrial relations; trade unions; employers
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2003
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje. [Trade Unions, Employers, Social Partners - Trade Union Participation in the Czech Republic and Main Development Factors.]. / Aleš Kroupa, Renata Vašková, Jaroslav Hála, Zdeňka Mansfeldová, Pavel Šimoník - Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. - 163 s.

[ Kroupa, Aleš - Vašková, Renata - Hála, Jaroslav - Mansfeldová, Zdeňka - Šimoník, Pavel ]

Anotace:  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí byl spoluředitelem projektu a jeho příspěvkem byla zpráva äOdbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývojeô. Cílem této části projektu bylo zmapovat zhodnotit hlavní faktory vedoucí k postupnému poklesu odborové organizovanosti. Zpráva vznikla na základě výsledků dvou šetření, první šetření bylo dotazníkové šetření na populaci 1009 zaměstnanců ČR a v rámci druhého bylo dotazováno 50 předsedů odborových organizací a 50 personalistů ze stejných podniků. Dalším zdrojem informací byly i hloubkové a skupinové rozhovory s odborovými funkcionáři, personálními řediteli a řadovými zaměstnanci, členy respektive nečleny odborů.
 
Anotace v angličtině:  Research Institute for Labour and Social Affairs contributed to this project with report ôTrade Unions, Employers, Social Partners - Trade Union Participation in the Czech Republic and Main Development Factorsö based on results from two specific surveys. The objective of this particular part of project was evaluation of main factors leading to trade union membership decline. Two surveys were carried out within the framework of this project. Representative survey on population of 1009 employees was carried out at first and furthermore 50 trade union representatives and 50 personal managers from the same plants were surveyed. Moreover, the important sources of information were in depth interviews together with focus groups where trade unions members, trade union representatives, personal managers and employees were interviewed.
Klíčová slova: svazy odborové; zaměstnavatelé; dialog sociální; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; vztahy industriální; zaměstnanci

Klíčová slova v angličtině: CR; trade unions; employers; social dialogue; collective bargaining; collective agreement; employees; industrial relations
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: HB05-03 - Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Participace a zájmové organizace v České republice. [Participation and interest organizations in the Czech Republic.]. / Zdena Mansfeldová, Aleš Kroupa, (eds.) - Praha: SLON, 2005. - 244 s. - ISBN 80-86429-53-9

[ Mansfeldová, Zdena - Kroupa, Aleš - (eds.) ]

Anotace:  Publikace je věnována participaci a zájmovým organizacím v ČR, a to s důrazem na legislativní rámec participace a reprezentace zájmů, procesy participace a její aktéry. Participace je v publikaci chápána jako účast občanů na společenských procesech, a to jak na rozhodovacích procesech, tak na aktivitách společenského a politického života v postsocialistických zemích.
 
Anotace v angličtině:  The publication focuses on participation and interest organisations in the Czech Republic with an emphasis on the legal framework of participation and interest representation, the participation processes and its actors. Participation is perceived as the involvement of citizens in social processes, i.e. both the decision-making processes and the activities of social and political life in the post-communist countries.
Klíčová slova: ČR; společnost; sektor veřejný; organizace neziskové; zákonodárství; dialog sociální; svazy odborové; organizace zájmové

Klíčová slova v angličtině: CR; participation; society; public sector; nonprofit organizations; legislation; interest organizations; social dialogue; trade unions
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec ČR a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie; HB05-03 - Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Revitalizace evropských odborů. [European trade unions revitalization.]. / Renata Vašková - In: Moderní řízení. - ISSN 0026-8720 - č. 5 (2005), s. 17-18 (2 s.).

[ Vašková, Renata ]

Anotace:  Autorka pojednává o strategiích evropských odborových organizací, které by případně mohly vést k zastavení poklesu počtu členů odborů. Zároveň se snaží poukázat na budoucí možný vývoj odborových organizací.
 
Anotace v angličtině:  The author discusses the European trade unions strategies towards union membership decline. The future of trade unions in Europe is also analyzed.
Klíčová slova: svazy odborové

Klíčová slova v angličtině: trade unions; revitalisation; future of trade unions; trade unions power
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Identifikace zaměstnanců s odbory a vedením. [Identification of employees with trade unions and employers.]. / Renata Vašková - In: Moderní řízení. - ISSN 0026-8720 - č. 6 (2003), s. 17-18 (2 s.).

[ Vašková, Renata ]

Anotace:  Autorka se věnuje míře identifikace zaměstnanců s odbory a s vedením. Snaží se poukázat na vzájemné relace mezi úlohou a postavením odborové organizace na podniku, kde převládá kvalitní řízení lidských zdrojů a v organizacích, které se o své zaměstnance příliš nezajímají.
 
Anotace v angličtině:  Author tries to point out relation between management and trade unions employeeĺs identification. What is the relationship towards trade unions in the company where HR management is highly developed and participative styles of leadership are prevailing? This is the key question of the article.
Klíčová slova: svazy odborové; vztahy industriální; zdroje lidské

Klíčová slova v angličtině: trade unions; industrial relations; HR relations
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Evropský sociální dialog v ČR a jeho limity [European social dialogue in the Czech Republic and its limits.]. / Soňa Veverková - In: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference / Zuzana Dvořáková, Marek Stříteský, (eds.). - Praha : VŠE, 2007. - ISBN 978-80-245-1207-5. - nestr. (8 s.) -CD.

[ Veverková, Soňa ]

Akce: Praha, 13. - 14. září 2007, VŠE v Praze, EUR
Anotace:  Příspěvek diskutuje evropský sociální dialog a jak je reflektován na odvětvové úrovni v České republice. První část příspěvku zkoumá evropský sociální dialog na úrovni odvětví národního hospodářství obecně - zejména jeho dosavadními výsledky, přínosy a konkrétní dopady na evropské úrovni. Upozorňuje také na limity sociálního dialogu vedeného na evropské úrovni. Ve druhé části příspěvku je pak sledován dopad a implementace výsledků evropského sociálního dialogu na vybraná odvětví v České republice včetně zhodnocení dosavadního vývoje.
 
Anotace v angličtině:  The article discusses European social dialogue and how it is reflected at the sector level in the Czech Republic. The first section analyses European social dialogue at the sector level in the national economy generally, and in particular its current results, benefits and specific consequences at a European level. It also points out the limits of social dialogue at the European level. The second section monitors the impact and implementation of the results of European social dialogue on selected sectors in the Czech Republic, including an assessment of its development to date.
Klíčová slova: sociální dialog evropský; vztahy industriální; svazy odborové

Klíčová slova v angličtině: European social dialogue; industrial relations; trade unions
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: 5302/II
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

No increase in minimum wage planned for 2008. [Vroce 2008 se neplánuje žádné zvýšení minimální mzdy.]. / Ondřej Novák - 2008.

[ Novák, Ondřej ]

Externí odkaz
Anotace:  Česká vláda oznámila, že v r. 2008 nebude zvyšovat minimální mzdu. Zatímco zástupci zaměstnavatelů toto rozhodnutí schvalují, odborové svazy vyjádřily k rozhodnutí zásadní výhrady. Tato poslední slepá ulička představuje další politický nesoulad mezi odborovými svazy a vládou, který následuje po protestech odborů proti reformám veřejných financí a důchodů v r. 2007.
 
Anotace v angličtině:  The Czech government has announced that it will not increase the minimum wage for 2008. While employer representatives have endorsed the decision, the trade unions have expressed their fundamental reservations about the decision. This latest impasse represents yet another policy disagreement between the trade unions and government, following the protests of unions against public finance and pension reforms in 2007.
Klíčová slova: vztahy industriální; mzda minimální; svazy odborové; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: industrial relations; minimum wage; trade unions; social dialogue
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Eurofond - Do 1419
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT