Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dostupnost služeb péče o děti v předškolním věku. [The accessibility of childcare services for children of preschool age.]. / Sylva Ettlerová - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 4, č. 1 (2007), s. 3.

[ Ettlerová, Sylva ]

Anotace:  Nabídka služeb péče o děti předškolního věku. Institucionální péče o předškolní děti (jesle, mateřské školky). Činnost tzv. mateřských center. Netypické formy péče o předškolní děti (mikrojesle, placené individuální formy péče -pečovatelky, chůvy atd.). Dostupnost mateřských škol (časová, místní, cenová). Měsíční výše základních poplatků za mateřskou školku (závislost na počtu dětí v rodině, velikosti obce apod.). S přetrvávajícím snižováním počtu mateřských škol a zvyšující se porodností hrozí nedostatek volných míst ve školkách.
 
Anotace v angličtině:  The childcare services on offer for children of preschool age. Institutional care for preschool children (creches, kindergartens). The activity of so-called maternity centres. Atypical forms of childcare for preschool children (micro-creches, nannies, etc.) The accessibility of kindergartens (in terms of time, location and price). The monthly level of basic kindergarten fees (depending on the number of children in the family, the size of the municipality, etc.). The threat of insufficient vacant places in preschools with the ongoing reduction in the number of kindergartens and an increasing birth rate.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; zařízení předškolní; svépomoc; financování

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of work and family life; preschool facilities; self help; financing
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte. / Libor Musil, Zdeňka Dohnalová - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 106-120.

[ Musil, Libor - Dohnalová, Zdeňka ]

Anotace:  Činnost občanského sdružení "Dlouhá cesta", zaměřeného na pomoc rodinám po úmrtí dítěte. Čtyři fáze vyrovnávání se se ztrátou dítěte; nabídka pomoci občanského sdružení "Dlouhé cesty" (DC) v jednotlivých fázích vyrovnávání se. Snaha o profesionalizaci sociální pomoci. Financování občanského sdružení DC. Projekty občanského sdružení DC. Návrh na rozšíření nabídky služeb DC. Návrh personálního obsazení a pracovní náplně pomáhajících pracovníků DC (případový sociální pracovník, komunitní sociální pracovník, psycholog, členové svépomocné skupiny, dobrovolníci).
Klíčová slova: ČR; práce sociální; pracovníci sociální; organizace neziskové; situace mimořádná; péče sociální nestátní; šetření; financování; svépomoc; projekty; psychologie; psychoterapie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; social workers; nonprofit organizations; state of emergency; nongovernmental social assistance; opinion polls; financing; self help; projects; psychology; psychotherapy
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Res. v ang.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K přínosu mateřských center pro děti, matky i společnost [To the benefits of maternity centers for children, mothers and society]. / Jana Paloncyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 30-31 (2 s.).

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Historie vzniku tzv. "mateřských center" v ČR. Správa a činnost mateřských center (pořádání akcí se zaměřením na děti, matky, celé rodiny apod.). Přínos mateřského centra pro matku, příp. pro otce nebo pro prarodiče. Přínos mateřského centra pro děti. Přínos mateřského centra pro celou společnost. Síť mateřských center v ČR. Jeden příklad z praxe: Mateřské centrum Studánka (Praha 5).
Klíčová slova: ČR; příspěvek rodičovský; zab. v mateřství; dovolená mateřská; historie; svépomoc; matky; činnost dobrovolná; organizace neziskové; péče sociálně zdravotní; financování; politika populační

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; parental benefit; maternity benefits; maternity leave; history; self help; mothers; voluntary activity; nonprofit organizations; social and health care; financing; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT