Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza povinného spoření zavedeného v zahraničních důchodových systémech. [Analysis of Mandatory Retirement Savings in Foreign Pension Systems.]. / Martin Holub, Štěpánka Pollnerová, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, 2005. - 59 s.

[ Holub, Martin - Pollnerová, Štěpánka - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná zpráva popisuje zkušenosti pěti států, které v rámci penzijního pojištění zavedly povinné fondové spoření. Práce se zabývá systémem Chile, které jako první (v roce 1981) zavedlo systém povinného spoření do fondů a plně nahradilo tímto systémem původní systém průběžně financovaný a třemi tranzitivními zeměmi (Maďarsko, Polsko, Estonsko), které mají své důchodové systémy založeny na kombinaci průběžného a fondového pilíře. Jako příklad modelu, ve kterém je druhý pilíř organizován na základě zaměstnaneckých povinných fondů, bylo na základě požadavku zadavatele do zprávy zahrnuto Švýcarsko - nejstarší představitel kombinovaného systému důchodového zabezpečení v Evropě. Zkušenosti těchto států prokazují, že pro úspěšnou realizaci důchodové reformy je nezbytné dosažení co možná nejširší politické shody na řešení, pečlivá technicko-administrativní příprava a zabezpečení a v neposlední řadě i objektivní informační kampaň.
 
Anotace v angličtině:  The Research Report evaluates the experiences of five selected countries with mandatory retirement saving plans. First, the Chilean system is analysed where the mandatory pay-as-you-go system was replaced by manda-tory individual pension plans in 1981. Second, the situation in three transition countries -Hungary, Poland and Estonia - with multi-pillar pension systems is described. Finally, the pension system in Switzerland is dis-cussed. Switzerland has a long tradition of the second pillar based on employerĺs pension schemes. The report concludes that a successful pension reform should be based on a broad political consensus, must be well institu-tionally prepared and information campaign must be thoroughly developed.
Klíčová slova: důchodové spořící plány povinné; Chile; systém; země transitní; Švýcarsko; programy penzijní podnikové; systém penzijní; reforma

Klíčová slova v angličtině: mandatory retirement saving plans; Chilean system; transition countries; Switzerland; employerĺs pension schemes; pension reform
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Monografie vybraných států s ohledem na systémy důchodového zabezpečení : Příloha k výzkumných zprávám z projektů 1. Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy a 2. Mezinárodní srovnání vybraných dílčích systémů důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. / Markéta Vylítová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2001. - 114 s.

[ Vylítová, Markéta - a kol. ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Klíčová slova: Mezinárodní; VÚPSV; MPSV; grant; zab. důchodové; systém; reforma; Francie; Itálie; Maďarsko; SRN; Polsko; Rakousko; Slovinsko; Švédsko; Švýcarsko; V. Británie; USA

Klíčová slova v angličtině: International; RILSA; Ministry of Labour and Social Affairs; grant; pension insurance; system; reform; France; Italy; Hungary; FRG / Germany; Poland; Austria; Slovenia; Sweden; Switzerland; Great Britain; USA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS62/01 - Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému k systému nemocenského pojištění; HS64/01 - Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA [Occupational schemes of pension insurance in selected EU counties, Switzerland and the United States]. / Zdeňka Musilová, Milan Šlapák, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-087-5

[ Musilová, Zdeňka - Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Předmětem předkládané publikace je popis trajektorie vývoje důchodových systémů v pěti vybraných zemích Evropské unie (Dánsko, Německo, Irsko, Švédsko a Velká Británie), Švýcarska a Spojených státech amerických. Hlavní důraz je kladen na deskripci druhého pilíře v podobě penzijních zaměstnaneckých schémat. Tato schémata jsou zkoumána z pohledu několika faktorů, mezi které jsou zařazeny např. účast a odváděné příspěvky do systému, typ penzijního schématu či zdanění penzí vyplácených z těchto schémat. Výstupem publikace je souhrn hlavních trendů v trajektorii vývoje penzijních systémů.
 
Anotace v angličtině:  The goal of the publication is the description of the trajectory of pension system in 5 specific member states of the European Union (Denmark, Germany, Ireland, Sweden and Great Britain), Switzerland, and the US. We focus especially on the description of the second pillar, as pension occupational schemes. These schemes are analyzed from several factors point of view, i.e. participation, contributions, type of pension scheme, taxation of the pensions. The outcome of the publication is the summary of the main trends in the pension systems trajectory.
Klíčová slova: zaměstnanecká schémata; vývoj důchodových systémů; druhý pilíř; dávkově či příspěvkově definované schéma; zdanění důchodů; Dánsko; SRN; Irsko; Švédsko; V. Británie; Švýcarsko; USA

Klíčová slova v angličtině: pension occupational schemes; pension system development; the second pillar; defined benefit scheme; defined contribution scheme; taxation of the pensions; Denmark; Germany; Ireland; Sweden; United Kingdom; Switzerland; USA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: VZ2011 Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace [Provision of social care services for the elderly in the Czech Republic and Switzerland: an international comparison]. / Ladislav Průša, Jiří Horecký - 1. vyd. - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2012. - 138 s. - ISBN 978-80-904668-3-8

[ Průša, Ladislav - Horecký, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Jedním z významných nástrojů v rámci hodnocení jednotlivých systémů sociální ochrany obyvatelstva jsou poznatky získané v rámci mezinárodních komparací jejich stěžejních prvků. Úprava podmínek nároků na jednotlivé sociální dávky a sociální služby jsou ve výsostné kompetenci jednotlivých členských států EU a v souvislosti s tzv. otevřenou metodou koordinace jsou využívány zejména tzv. příklady dobré praxe, jejichž prostřednictvím dochází k rozvoji sociálních systémů v jednotlivých zemích. Tato studie, jejíž zpracování je podporováno v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, předkládá komparaci systémů sociálních služeb pro seniory a snaží se zmapovat přednosti i nedostatky klíčových prvků systému sociálních služeb v obou zemích.
 
Anotace v angličtině:  One of the most important tools within the evaluation of systems of social protection of the population are the lessons learned in international comparisons of their key elements. Qualifying conditions for individual social benefits and social services are in competence of individual EU Member States and in connection with the so-called Open Method of Coordination are used particularly the examples of good practice, that contribute to the development of social systems in different countries. This study, which is supported by the Programme of Swiss-Czech Cooperation, presents comparison of systems of social services for the elderly and tries to map out the strengths and weaknesses of key elements of the social services system in both countries.
Klíčová slova: služby sociální; staří; pracovníci sociální; kvalita sociálních služeb; ústavy; regiony; financování; služba pečovatelská; péče dlouhodobá; ČR; Švýcarsko; systém

Klíčová slova v angličtině: social services; elderly / aged; social workers; quality of social services; institutional care; regions; financing; nursing care / home care; long term care; Czech Republic; Switzerland; system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT