Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vytváření systémů monitorování a hodnocení výsledků integrace cizinců z třetích zemí v EU a ČR. [Creating systems for monitoring and assessing the results of integration of third-country nationals in the EU and the Czech Republic.]. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 4 (2010), s. 10-15 (6 s.).

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Anotace:  Příspěvek popisuje genezi a dosažený stav přípravy a realizace systémů monitorování a hodnocení výsledků politik integrace cizinců z třetích zemí v členských státech EU a samostatně v ČR. Závěry Rady EU (listopad 2008) a na ně navazující německé a švédské iniciativy soustředily pozornost na význam a bariéry vytváření monitorovacího systému na unijní úrovni, který by umožňoval porovnávání a využívání zkušeností mezi členskými státy. Obsahová a metodická úskalí takového systému jsou naznačena na pozadí složitosti procesů integrace a diferenciace integračních politik mezi státy. K tomu přistupuje rozdílnost informačních systémů o cizincích z třetích zemí. Proces vytváření systému monitorování integrace bude vyžadovat několikaleté úsilí na národních i evropské úrovni. Článek je úvodem do problematiky s cílem otevřít výměnu názorů a zkušeností k této náročné a aktuální problematice.
 
Anotace v angličtině:  The paper describes the inception and attained state of preparation and implementation of systems for monitoring and assessing the results of policies for integrating third-country nationals in EU member states and separately in the CR. The conclusion of the Council of the EU (November 2008) and subsequent German and Swedish initiatives concentrated on importance of and barriers to the creation of monitoring system at EU level to enable comparisons and experience sharing among member states. The substantive and methodological pitfalls are outlined against the background of the complexity of integration and differentiation of integration policies between states. This is compounded by differences between information systems about third-country nationals. The process of creating an monitoring system will require efforts at both national and European level. The article is an introduction to the issue with aim to open up an exchange of opinions and experiences in this area.
Klíčová slova: ČR; EU; integrace cizinců; migranti; systém monitorování; cizinci z třetích zemí

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; integration of migrants; monitoring system; third-country nationals
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Indicators of the integration of third-country nationals into Czech society in the context of the requirements of European institutions [Ukazatele integrace cizinců z třetích zemí do české společnosti v kontextu požadavků evropských institucí]. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - Prague: RILSA, 2011. - 62 s. - ISBN 978-80-7416-081-3

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem publikace je zpracovat první návrh metodiky hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR a poskytnout tak orgánům státní sféry, které jsou za hodnocení a úpravu integračních politik v ČR zodpovědné, řadu klíčových poznatků a informací. Návrh vychází z analýzy přístupů ke stanovení monitorovacích systémů integrace cizinců, které jsou uvedeny v zahraniční odborné literatuře a z požadavků evropských institucí, týkajících se sledování výsledků integračních politik v členských zemích. Navržená soustava kvantitativních ukazatelů centrálně monitorujících procesy a výsledky integrace čerpá především z administrativních databází státní správy ČR. Jedná se o výběr klíčových, často nepublikovaných ukazatelů, které jsou uspořádány do logického systému a vytvářející metodickou pomůcku hodnocení integračních procesů.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the publication is to draw up the first proposal for a methodology for assessing the tools used to monitor the integration process of third-country nationals in the CR and thus to provide the government bodies responsible for assessing and adjusting integration policies with a set of key findings and information. The proposal is based on an analysis of the approaches to defining the systems for monitoring the integration of foreigners that are referred to in foreign specialist literature and on the requirements of European institutions regarding the monitoring of the results of member statesĺ integration policies. The proposed system of quantitaČtive indicators centrally monitoring integration processes and outcomes is founded on information drawn from administrative databases of the Czech state administration. These databases contain key, often unpublished indicators that are arranged in a logical system creating a methodological aid for monitoring and assessing integration processes.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; integrace cizinců; proces integrace; systém monitorování; ukazatele

Klíčová slova v angličtině: foreigners; third-country nationals; integration of foreigners; integration process; monitoring system; key indicators
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT