Publikační činnost: 2001
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Adequacy of the Social Security System in Transition. The Czech Case. [Adekvátnost systému sociálního zabezpečení v transformaci. Český případ.]. / Tomáš Sirovátka - In: Ten Years of Transition: Prospects and Challenges for the Future of Public Administration. / J. Jabes, (ed.). - Budapest : NISPA, 2001. - ISBN 80- 89013-03-1. - ISBN 89013. - ISBN 03. - ISBN 1. - s. 278-299.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Zpráva se zaměřuje na analýzu českého sociálního zabezpečení a jeho efektivnost jak z hlediska eliminiace chudoby, tak z hlediska jeho legitimnosti. Ačkoliv je základních cílů systému dosaženo, poukazuje autor na několik objevujících se problémů (menší reciprocita, menší legitomnost atd.).
 
Anotace v angličtině:  The paper focuses on analysis of Czech social security and its effectiveness in terms of poverty elimination as well as in terms of its legitimacy. Although the basic goal of the system has been achieved we show several emerging problems (less reciprocity, less legitimacy etc.).
Klíčová slova: ČR; systém sociálního zabezpečení; eliminace chudoby

Klíčová slova v angličtině: CR; social security system; legitimacy; poverty elimination
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2002
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vzájemná interakce daní a sociálních dávek. [Joint interaction of tax-benefit system.]. / Robert Jahoda - In: Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky.. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2002. - ISBN 80-225-1750-X. - s. 205-212.

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Příspěvek pojednává o působení daňového a dávkového systému na nízkopříjmové osoby v ČR. Tyto systému u těchto osob vytvářejí pasti neaktivity, příspěvek se pokouší hledat možnosti, jak je eliminovat.
 
Anotace v angličtině:  Article deals with joint cohabitation of the tax and benefit system on low wages employees in CR. These two systemem make disincentives on work (inactivity traps). In the article I try to find some solutions how to reform these systems.
Klíčová slova: daně; systém; dávky sociální; příjmy nízké; systém sociálního zabezpečení

Klíčová slova v angličtině: tax system; benefit system; inactivity trap; social security system
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat). [Households and social benefits in 2000 - 2005 (analysis of available data).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 184 s. - ISBN 978-80-87007-69-3

[ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná studie navazuje na předchozí obdobné výzkumné studie zpracované VÚPSV. Hlavním cílem je prezentovat, k jakým změnám došlo v oblasti příjmů, resp. sociálních dávek v období let 2000 - 2005 a jejich srovnání s předchozím obdobím. Analýza je provedena podle jednotlivých typů domácností (domácnosti celkem a domácnosti s minimálními příjmy) Statistiky rodinných účtů a šetření Mikrocenzus nebo EU-SILC. Třídící charakteristikou pro zařazení domácnosti je čistý peněžní příjem na jednoho člena domácnosti nebo na spotřební jednotku. Pro analýzu jsou taktéž použita data o příjemcích sociálního příplatku za roky 2000 až 2005.
 
Anotace v angličtině:  This research is linked to the previous similar studies elaborated by RILSA. The main aim of the present study is to show the changes in incomes and social benefits during the given period 2000 - 2005 as well as to compare the mentioned features with previous period. The analysis is outlined according to the family type of households (all households and low-income households), Household Budget Survey and Microcensus or EU-SILC research. A net money income per person in household or per ôequivalencyö is the main attribute of households sorting characteristics. Data on the social supplementĺs beneficiaries (state social benefits) from 2000 to 2003 are also used to complete this analysis.
Klíčová slova: rozpočet rodinný; šetření; mikrocenzus; příjmy-domácnosti; systém sociálního zabezpečení; dávky sociální; příjemci sociálních dávek; minimum životní; domácnosti s dětmi

Klíčová slova v angličtině: household budget survey; EU-SILC; Microcensus; development of the households incomes; social security system; social benefits; beneficiaries of social supplements; minimum subsistence level; households with children
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. [Dilemata, kterým čelí frontline pracovníci ve veřejnoprávní a nevládní péči o staré lidi.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Mirka Nečasová - In: Social Work in Restructured European Welfare Systems. / Vincenzo Fortunato. - Roma : Carocci, 2008. - ISBN 978-88-430-4559-4. - s. 95-113.

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Nečasová, Mirka ]

Anotace:  Kapitola se věnuje otázce "jak pracovníci se starými lidmi reagují na různé politiky české vlády, pokud jde o veřejnoprávní a nevládní organizace sociálních služeb, a jak jejich reakce modifikují jejich přístup ke klientům"? Kapitola popisuje český systém sociálního zabezpečení a souvisejících politik. Autoři komentují různá chápání sociální práce v rámci českých služeb pro seniory. V tomto kontextu potom popisují a srovnávají dilemata práce se seniory, se kterými mají lidé z obecní domácí péče a charitativní osobní péče zkušenost, a jejich reakce na tato dilemata.
 
Anotace v angličtině:  This chapter devotes to the question "how do workers with the elderly respond to the different policies of the Czech government in respect to statutory and non-governmental social service organisations and how do their responses modify their approach to their clients?" The chapter describes the Czech social security system and concerning policies. Authors comment on various understandings of social work in the Czech services for the elderly. In this context, they then describe and compare dilemmas of work with the elderly that people from Municipality Home-Care and Charity Personal Care experience and their responses to these dilemmas.
Klíčová slova: ČR; staří; práce sociální; služby sociální; služby sociální osobní; pracovníci sociální; organizace nevládní; home care; systém sociálního zabezpečení

Klíčová slova v angličtině: CR; elderly; social work; social services; social services for the elderly; personal social services; non-governmental organisations; HOME CARE; social security system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT