Publikační činnost: 2018
BAV

Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku [The Tagesmutter/Tagesvater in Austria]. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 189 s. - ISBN 978-80-7416-330-2

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tagesmutter/Tagesvater je v Rakousku jednou ze státem uznaných forem služeb denní péče o děti. Tagesmütter/Tagesväter zde pečují o svěřené děti mladší 16 let (převážně však o malé děti) ve své vlastní domácnosti většinou společně s vlastními dětmi.
Tato studie byla vytvořena v rámci projektu MPSV "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby". Poskytuje základní přehled o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku. Na základě zadání MPSV se věnuje především těmto dílčím oblastem: 1. legislativa, 2. povolení k výkonu činnosti, 3. kvalifikační a další vzdělávání, 4. pracovně-právní vztahy, 5. věk a počet dětí v péči, 6. hygienické a stavební podmínky, 7. kontrola výkonu profese a hygienických podmínek, 8. způsob stravování dětí, 9. hlídání nemocných dětí, 10. způsob financování. Jelikož jednotná právní úprava činnosti Tageseltern v Rakousku neexistuje a její podmínky se stejně jako u ostatních forem denní péče o děti v jednotlivých spolkových zemích liší, stručné obecné pasáže jsou v textu doplněny podrobnějšími informacemi o řešení příslušné tematiky ve spolkové zemi Vídeň.
 
Anotace v angličtině:  The Tagesmutter/Tagesvater (day mothers/fathers) system constitutes one of a number of state recognised forms of day care for children in Austria. Day mothers/fathers provide care for children under the age of 16 (mainly small children) entrusted to them in their own households, usually along with their own children.
This study was compiled as part of the MoLSA "Supporting the implementation of childcare services from six months to four years of age in so-called micro- creches and the pilot verification of such servicesö project which provides a basic overview of the operational conditions of the Tagesmutter/Tagesvater system in Austria. Based on the requirements of the Ministry of Labour and Social Affairs, it focuses principally on the following sub-areas: 1. legislation, 2. permission to perform such activities, 3. qualifications and further education, 4. labour legislation relations, 5. the age of and number of children in care, 6. hygiene and building conditions, 7. the inspection of professional competence and hygiene conditions, 8. childrenĺs meals, 9. the care of sick children, and 10. means of financing. Since no uniform legal framework for the activities of Tageseltern (day parents) exists in Austria and the conditions governing this system, as with other forms of day care for children, differ in the various reg
ions of the country, the brief general sections in the text are supplemented by more detailed information on the relevant issues as addressed in the Vienna region.
Klíčová slova: Rakousko; zařízení péče o děti; Tagesmutter/Tagesvater; služby péče o děti; děti předškolní; zákonodárství; kvalifikace odborná; financování

Klíčová slova v angličtině: Austria; Tagesmutter/Tagesvater; child care facilities; child day care services; early childhood care; pre-school children; legislation; occupational qualification; financing
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DZ626317 Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 139 s. - ISBN 978-80-7416-331-9

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Péče o děti prostřednictvím Tagesmutter/Tagesvater (Kindertagespflege) je v Německu jednou ze zákonem uznaných forem péče o děti v prostředí blížícím se rodině. Německou legislativou je podporována především do věku tří let dítěte. Pro toto věkové období je její postavení rovnocenné se zařízeními denní péče o děti a jeslemi. Německá vláda má veliký zájem na tom, aby tato forma péče o děti byla budována nejen po kvantitativní, ale i po kvalitativní stránce. Pečující osoby tedy mají být dobře kvalifikované, aby o děti bylo co nejlépe postaráno a byly co nejlépe podporovány ve svém vývoji. Tato studie vznikla v rámci projektu MPSV "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby". Shrnuje základní informace o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Německu. Na základě zadání MPSV věnuje pozornost především těmto dílčím oblastem: 1. legislativa, 2. povolení k výkonu činnosti, 3. kvalifikační a další vzdělávání, 4. pracovně-právní vztahy, 5. věk
a počet dětí v péči, 6. hygienické a stavební podmínky, 7. kontrola výkonu profese a hygienických podmínek, 8. způsob stravování dětí, 9. hlídání nemocných dětí, 10. způsob financování.
 
Anotace v angličtině:  Childcare through the Tagesmutter/Tagesvater (day mothers/fathers) (Kindertagespflege - child day care) system forms one of a number of legally recognised forms of childcare in Germany that approaches care in the family. German legislation promotes this form of care primarily for children up to three years of age and, for this age group, its status is equivalent to that of specialised day care facilities for children and creches. The German government is keen to build on this form of childcare both quantitatively and qualitatively and thus requires that carers should be well qualified so as to ensure that children receive the best possible care and are best supported in their development. This study was compiled as part of the MoLSA "Supporting the implementation of childcare services from six months to four years of age in so-called micro- creches and the pilot verification of such servicesö project which summarises basic information on the operational conditions of the Tagesmutter/Tagesvater system in Germa
ny. Based on the requirements of the Ministry of Labour and Social Affairs, it focuses principally on the following sub-areas: 1. legislation, 2. permission to perform such activities, 3. qualifications and further education, 4. labour legislation relations, 5. the age of and number of children in care, 6. hygiene and building conditions, 7. the inspection of professional competence and hygiene conditions, 8. childrenĺs meals, 9. the care of sick children, and 10. means of financing.
Klíčová slova: SRN; zařízení péče o děti; deti; Tagesmutter/Tagesvater; zákonodárství; kvalifikace odborná; financování

Klíčová slova v angličtině: Germany; child day care services; child care facilities; early childhood care; pre-school children; Tagesmutter/Tagesvater; legislation; occupational qualification; financing
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DZ626317 Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT