Publikační činnost: 2017
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Future of Jobs from Gender Perspective [Budoucnost pracovních míst z gender hlediska]. / Drahomíra Zajíčková - 2017. - s. 21-26 - (Aspen Review Central Europe, č. 3(2017))

[ Zajíčková, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Globalizace, digitalizace, rychlý růst nových technologií a negativní demografický růst vedly k zásadním změnám, které ovlivní charakter práce a mají významný hospodářský a sociální dopad. Trhy práce jsou považovány za genderově neutrální, přestože současný a předpokládaný vývoj představuje určité příležitosti a hrozby, které nejsou genderově neutrální a mohou proto mít dopad na (ne)rovnocenné postavení mužů a žen ve společnosti.
 
Anotace v angličtině:  Globalization, digitalization, the rapid growth of new technologies, and negative demographic growth have given rise to fundamental changes that will affect the nature of work and have a significant economic and social impact. Labor markets are viewed as gender- neutral despite the fact that current and projected developments present certain opportunities and threats that are not neutral as regards gender and are therefore likely to have an impact on the (un)equal status of men and women in society.
Klíčová slova: trh práce; rovnost; gender; muži; ženy; podmínky pracovní; flexibilita pracovní; vzdělávání celoživotní; digitalizace; technologie nové

Klíčová slova v angličtině: labour market; equity; gender; men; women; working conditions; labour flexibility; lifelong learning; digitalization; new technologies
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  In: Aspen Review Central Europe, č. 3(2017). ISSN 2570-6217 (Online)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podpora digitálního začleňování starších osob [Promoting the Digital Inclusion of Older People]. / Helena VYCHOVÁ - In: Veřejná správa a sociální politika. - ISSN 2695-1223 - Roč. 1, č. 2 (2021), 91-113 (23 stran).

[ VYCHOVÁ, Helena ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Rozšiřující se digitalizace všech oblastí každodenního života, včetně oblastí služeb, volného času a přístup k nim jsou spojeny či začínají být založeny na předpokladu samozřejmého využívání digitálních technologií uživateli. Nedostatečný přístup starších osob k digitálnímu světu tak může vést až k jejich izolaci z důvodu, že více služeb, informací a činností se transformuje do digitálního formátu. Článek se zabývá problematikou digitálního začleňování starších osob, které se potýkají s řadou omezení v souvislosti s využíváním digitálních technologií a mají tak nejvyšší riziko digitálního vyloučení. Současně představuje příklady dobré praxe, iniciativ, jež lze využít jako možné inspirativní přístupy zaměřené na podporu digitálního začleňování starších osob.
 
Anotace v angličtině:  The expanding digitization of all areas of everyday life, including the areas of services, leisure and access to them, are linked or are beginning to be based on the assumption of the user's natural use of digital technologies. Insufficient access for older people to the digital world can lead to their isolation due to the fact that more services, information and activities are transformed into a digital format. The article deals with the issue of digital inclusion of older people, who face a number of limitations in connection with the use of digital technologies and thus have the highest risk of digital exclusion. At the same time, it presents examples of good practice, initiatives that can be used as possible inspirational approaches to support the digital inclusion of older people.
Klíčová slova: staří; stárnutí aktivní; digitalizace; technologie nové; začlenění; dobrá praxe

Klíčová slova v angličtině: older people; active ageing; digitalization; new technologies; inclusion; good practice
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT