Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Působení fenoménu brain drain v ČR a jeho možná rizika. [Working of the brain drain phenomenon in the Czech Republic and its possible risks.]. / Jana Vavrečková - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 117-128 (12 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Článek řeší aktuální problém odlivu českých terciárně vzdělaných pracovních sil do zahraničí za účelem lukrativnějších pracovních míst ľ brain drain v českých podmínkách. Jsou definovány základní termíny a charakterizovány specifika zahraniční migrace. Jádro článku je tvořeno dotazníkovým šetřením pohledů na migraci 4 skupin expertů, kteří jsou v cizině nejžádanější lékaři, IT/ICT specialisti, techničtí inženýři, budoucí vědečtí pracovníci z pražských univerzit). Výsledky průzkumu intenzity potenciální zahraniční migrace u těchto skupin; analýza migračních úmyslů, realizovaných migračních aktivit, předpokládané délky zahraniční migrace, doby odchodu do zahraničí, cílové migrační země jednotlivých migračně rizikových skupin. Hlavní faktory, ovlivňující proces rozhodování; předpoklad dalšího vývoje.
 
Anotace v angličtině:  This article solves the topical problem of possible leaving of Czech tertiary educated labour forces abroad for lucrative work offers e.g. brain drain phenomenon in Czech conditions. Basic terms are defined and specifics of foreign migration are characterized. The crux of the article is created by questionnaire surveys of migration views of 4 groups of experts, which are most demanded abroad (doctors, IT/ICT specialists, technical engineers and studying graduates from universities in Prague). The results of surveys of intensity of potential foreign migration of these groups of experts; the analysis of migration intentions, the probability of their realization, the planned time of foreign residence, the expected time of leaving from the Czech Republic, their preferred countries of destination. Main factors influencing the decision procedure, premise of further development.
Klíčová slova: migrace odborníků; potenciál migrační; terciárně vzdělaná pracovní síla; zahraniční pracovní migrace

Klíčová slova v angličtině: foreign labour migration; migration potential; tertiary educated labour force; migration of Czech specialists
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Působení fenoménu brain drain v ČR a výdělková motivace odborníků k práci v zahraničí. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 73 s. - ISBN 978-80-7416-049-3

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem práce je ověřit rozsah působení fenoménu brain drain v ČR a jeho podmíněnosti. Těžiště práce tvoří dotazníková šetření migračních postojů čtyř vytipovaných migračně rizikových skupin odborníků (lékaři, IT/ICT specialisté, techničtí inženýři z podnikatelského výzkumu a studující doktorandi). Výsledky čtyř dotazníkových průzkumů jsou analyzovány ve vztahu k šetření migračních postojů celkové české populace i z hlediska rozdílů migračního sklonu jednotlivých skupin odborníků navzájem. Nedílnou součástí práce je analýza příjmové motivace pro práci českých odborníků v zahraničí, kde je porovnáván diferenciál mezi výdělky sledovaných odborníků v ČR, Německu, Rakousku, Velké Británii a Irsku a na základě toho odvozena intenzita výdělkové stimulace pro práci v zahraničí. Práce je doplněna statistickou analýzou vývoje počtu sledovaných odborníků na českém trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to scrutinise the extent of human capital flight from the CR and its contributing factors. The core of the work draws on a questionnaire-based survey of the migration attitudes of four groups of experts identified as being susceptible to migration. The results of the 4 questionnaires are analysed in relation to a survey of the migration attitudes of the Czech population as a whole and from the perspective of differences between the groups of experts in their inclination to migrate. Another integral part of the work is an analysis of the income motivation for Czech experts to work abroad, where the differential between the earnings of the experts under scrutiny in the CR, FRG, Austria, UK and Ireland is compared as the basis for a deduction of the intensity of the earnings stimulation to work abroad. The work is complemented by a statistical analysis of the development of the number of the experts under scrutiny on the Czech labour market.
Klíčová slova: zahraniční pracovní migrace; terciárně vzdělaná pracovní síla; lékaři; IT/ICT odborníci; doktorandi; vývojáři z podnikatelského sektoru; postoje a motivace k práci v zahraničí; výdělková úroveň; brain drain

Klíčová slova v angličtině: international labour migration; experts with tertiary education; doctors; IT/ICT professionals; doctorate students; private sector developers; attitudes and motivation to migration; earnings level; brain drain
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  The Effect of Brain Drain in the Czech Republic and Earnings Motivation for Qualified Specialists to Work Abroad. - anglická verze
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The Effect of Brain Drain in the Czech Republic and Earnings Motivation for Qualified Specialists to Work Abroad. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - Prague: RILSA, 2009. - 74 s. - ISBN 978-80-7416-050-9

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem práce je ověřit rozsah působení fenoménu brain drain v ČR a jeho podmíněnosti. Těžiště práce tvoří dotazníková šetření migračních postojů čtyř vytipovaných migračně rizikových skupin odborníků (lékaři, IT/ICT specialisté, techničtí inženýři z podnikatelského výzkumu a studující doktorandi). Výsledky čtyř dotazníkových průzkumů jsou analyzovány ve vztahu k šetření migračních postojů celkové české populace i z hlediska rozdílů migračního sklonu jednotlivých skupin odborníků navzájem. Nedílnou součástí práce je analýza příjmové motivace pro práci českých odborníků v zahraničí, kde je porovnáván diferenciál mezi výdělky sledovaných odborníků v ČR, Německu, Rakousku, Velké Británii a Irsku a na základě toho odvozena intenzita výdělkové stimulace pro práci v zahraničí. Práce je doplněna statistickou analýzou vývoje počtu sledovaných odborníků na českém trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to scrutinise the extent of human capital flight from the CR and its contributing factors. The core of the work draws on a questionnaire-based survey of the migration attitudes of four groups of experts identified as being susceptible to migration. The results of the 4 questionnaires are analysed in relation to a survey of the migration attitudes of the Czech population as a whole and from the perspective of differences between the groups of experts in their inclination to migrate. Another integral part of the work is an analysis of the income motivation for Czech experts to work abroad, where the differential between the earnings of the experts under scrutiny in the CR, FRG, Austria, UK and Ireland is compared as the basis for a deduction of the intensity of the earnings stimulation to work abroad. The work is complemented by a statistical analysis of the development of the number of the experts under scrutiny on the Czech labour market.
Klíčová slova: zahraniční pracovní migrace; terciárně vzdělaná pracovní síla; lékaři; IT/ICT odborníci; doktorandi; vývojáři z podnikatelského sektoru; postoje a motivace k práci v zahraničí; výdělková úroveň; brain drain

Klíčová slova v angličtině: international labour migration; experts with tertiary education; doctors; doctorate students; IT/ICT professionals; private sector developers; attitudes to the foreign labour migration; earnings level; brain drain
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Působení fenoménu brain drain v ČR a výdělková motivace odborníků k práci v zahraničí. - česká verze
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Terciálně vzdělaní odborníci a jejich potřeba na českém trhu práce. [University-educated specialists, the demand for them and their standing on the Czech labour market.]. / Jana Vavrečková - In: Acta Oeconomica Pragensiač. 5 (2009), s. 20-35 (16 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zabývá aktuálním problémem českého trhu práce, tj. nedostatkem pracovních sil se zaměřením na terciálně vzdělané odborníky. V úvodu je zdůrazněn význam vědomostního kapitálu v současné společnosti a ekonomice znalostního typu. Monitoring potřeby terciálně vzdělané pracovní síly na českém trhu práce probíhal v období 2.Q.2004 ľ 2.Q. 2008. Zjištěné výsledky se opírají o analýzy kvantitativních dat (inzerce volných pracovních míst a statistiky volných pracovních míst na úřadech práce) a opakovaná kvalitativní šetření (standardizované rozhovory s představiteli personálních agentur). Na základě těchto zdrojů byl specifikován nedostatek terciálně vzdělaných odborníků v ČR ve vztahu k odvětvové, oborové i profesní struktuře. Terciálně vzdělaná pracovní síla je rovněž představena jako předmět mezinárodní konkurence a čtenář je ve stručné formě seznámen s přístupy jednotlivých zemí k získání terciálně vzdělaných odborníků ze zahraničí.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with a current problem faced the Czech labour market, namely a shortage of labour, focusing on specialists who have completed tertiary education. The introduction stresses the importance of knowledge capital in contemporary society and in a knowledge-based economy. Monitoring of the need for university-educated labour on the Czech labour market took place in Q2/04 ľ Q2/08.The results are based on analysis of quantitative data (classified advertisements for vacancies and statistics on vacancies at the labour offices) and repeated qualitative surveys (standardised interviews with representatives of recruitment agencies). Based on these sources, the shortage of specialists with tertiary education in the CR was specified in terms of sectoral and professional structure and specialisation. University-educated workers are also presented as the target of international competition and the reader is briefly acquainted with different countries approaches to attracting these specialists.
Klíčová slova: kapitál vzdělanostní; terciárně vzdělaná pracovní síla; trh práce; potřeba kvalifikovaných pracovníků; motivařní programy pro zahraniční odborníky; společnost znalostní

Klíčová slova v angličtině: educational capital; specialists with tertiary education; labour market; demand for university-educated labour; development of demand for specialists; motivational immigration programmes for the highly qualified
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Poznámka:  viz Do 1540
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT