Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic.]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Ondřej Hora - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 2-8.

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Hora, Ondřej ]

Anotace:  Studie se zaměřuje na zhodnocení chudoby a na příjmovou a materiální deprivaci v ČR. Porovnává situaci se zeměmi EU a dívá se také na vliv sociálních transferů na úroveň chudoby v domácnostech v závislosti na jejich složení, věkové struktuře, ekonomické aktivitě jejich členů a dalších kritérií. Autoři založily svůj výzkum na souhrnu statistik EU o příjmových a životních podmínkách (EU-SILC) za r. 2006.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on poverty as well as income and material deprivation in the Czech Republic. It compares it with situation in EU countries and also looks at the influence of social transfers on the level of poverty in households depending on their makeup, age-structure, the economic activities of their members and other criteria. The authors base their research on a summary of EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 2006.
Klíčová slova: ČR; chudoba; chudoba příjmová; deprivace materiální; transfery sociální; skupiny ohrožené chudobou

Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; income poverty; material deprivation; social transfers; groups threatened by poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011 [The economic burden of middle income groups: development in 2008-2011]. / Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 157 s. - ISBN 978-80-7416-110-0

[ Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  V současném období dochází v důsledku souběhu více vlivů ke zvýšení ekonomické zátěže českých domácností a tak může docházet u skupin se středními příjmy k vyšší ekonoČmické zátěži a u některých skupin, jako jsou třeba rodiny s dětmi, to může vést k jejich přiblížení k nízkým příjmovým skupinám či dokonce k podobné životní situaci. Proto bylo cílem studie ověřit, nakolik k takovým situacím zvýšené zátěže skupin se středními příjmy dochází a nakolik lze tento vývoj anticipovat do budoucna (období 2008-2011): opírá se o rozbor dokumentů charakterizujících změny v dávkově-daňoČvém systému, rozbor dat rodinných účtů, SILC 2009 a 2010 a konečně modelování vývoje v roce 2011.
 
Anotace v angličtině:  Currently, due to several circumstances the economic burden on the Czech households is increasing. Thus the middle income groups may be increasingly exposed to economic burden and some groups like families with children may get even closer to the low income groups and similar life situation. From this reason the study aimed to examine to what extent such situations of burdening the middle income groups are emerging and in what extent such developments may be anticipated (period 2008-2011). The study is based on the analysis of the materials which characterise the changes in the benefit-tax system, analysis of household budget surveys, SILC 2009 and 2010 and finally, modelling of the dynamic in 2011.
Klíčová slova: střední příjmové skupiny; ekonomické zatížení; příjmy; výdaje; náklady na bydlení; transfery sociální; daně

Klíčová slova v angličtině: middle income groups; economic burden; incomes; expenditures; housing costs; social transfers; taxes
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC1/2011 Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT