Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). [Income poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic and its comparison with EU countries (Research paper from the project ôPoverty Monitoringö).]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Miroslava Rákoczyová, Ondřej Hora, Robert Trbola - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 321 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva využívá různé zdroje dat a různé přístupy k analýze problematiky chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení v České republice a ke srovnání se zeměmi Evropské unie. V prvním díle, jenž využívá dat ze statistických šetření, si všímá příjmové chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení, ve srovnání se zeměmi EU, a to na datech rozsáhlého statistického šetření Sociální situace domácností (2001) v celé populaci. Rovněž věnuje pozornost účinnosti sociálních transferů na eliminaci chudoby. Dále předkládá komparaci Laekenských indikátorů sociálního vyloučení v ČR a v zemích EU, prohlubuje analýzu subjektivní chudoby na datech z Výběrových šetření pracovních sil. Ve druhém díle předkládá analýzu struktury a příjmů příjemců dá-vek sociální péče.
 
Anotace v angličtině:  The research paper utilizes several data resources and implements various approaches in an analysis of poverty, material deprivation and social exclusion in comparison with EU-countries. The first part is based on an analysis of statistical surveys, mainly the extensive population-wide ôSocial situation of households surveyö from 2001. It deals with income poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic and compares them with the situation in EU-countries. The attention is also paid to the effectiveness of social transfers in elimination of poverty. In addition, it presents comparison of the Laeken indicators of social exclusion between the Czech Republic and EU-countries. The research is deepened by an analysis of subjective-poverty data from the Labor force studies. In its second part, the research paper provides an analysis of structure and incomes of the social-assistance recipients.
Klíčová slova: ČR; EU; vyloučení sociální; chudoba; monitorování; deprivace materiální; transfery sociálních dávek; Laekenské indikátory; příjemci sociálních dávek

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social exclusion; poverty; poverty monitoring; material deprivation; social transfers; social-assistance recipients; Laeken indicators
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 - 2003 (analýza statistik rodinných účtů). [Households and Social Benefits 2000 - 2003 (Analysis of the Household Budget Survey).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 218 s.

[ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná práva navazuje na předchozí studii Domácnosti a sociální dávky v letech 1996- 2000 (analýza statis-tik rodinných účtů), VÚPSV Brno 2002. Hlavním cílem studie je ukázat změny v oblasti příjmů a roli sociál-ních dávek včetně jejich dopadu na životní standard jednotlivých typů domácností v letech 2000 až 2003. Analý-za je provedena podle jednotlivých typů rodinných domácností (domácnosti celkem, domácnosti zaměstnanců a domácnosti s minimálními příjmy) a podle příjmové úrovně domácností (třídící charakteristikou je čistý peněžní příjem na jednoho člena domácnosti). Hodnotíme také roli sociálních dávek především z hlediska sociální ochra-ny a udržení životního standardu domácností.
 
Anotace v angličtině:  This research report is linked to the previous study Households and Social Benefits in 1996 - 2000 (Analysis of the Household Budget Survey), VÚPSV Brno 2002. The main aim of the present study is to show the changes in incomes and the role of social benefits including the impact of social transfers on the living standard of the individual types of households from 2000 to 2003. The analysis is outlined according the family type of house-holds (all households, households of employees and low-incomes households) and their income level (house-holds were sorted according to their per-capita net incomes). We also consider how the social benefits help to protect the income and keep living -standard of households.
Klíčová slova: domácnosti; dávky sociální; transfery sociálních dávek; příjmy-domácnosti; příjmy nízké; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: households; social benefits; social transfers; incomes of households; low-incomes households; living standard of households
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby v České republice. [The effectiveness of social transfer payments in the course of poverty elimination in the Czech Republic.]. / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2006. - 66 s. - ISBN 80-87007-02-6

[ Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je prohloubit analýzu efektivnosti sociálních transferů při eliminaci chudoby v České republice. Využita jsou k tomu data Mikrocensu 2002. Hodnocení účinku dávek na eliminaci chudoby vychází z porovnání příjmové situace v příjmech äpředô dávkami a situace äpoô dávkách. Pro účely studie užíváme dvě varianty hranic chudoby. V prvním případě se jedná o určení hranice chudoby prostřednictvím metodiky užívané Eurostatem, druhou je určení hranice chudoby podle životního minima. Dopady sociálních dávek jako celku na jednotlivé sociální skupiny. Účinky jednotlivých typů sociálních dávek z hlediska kompenzace nedostatečných příjmů jednotlivých sociálních skupin a kategorií osob a domácností ve společnosti. Analýza objemu sociálních příjmů v celku čistých peněžních příjmů osob. Rozbor cílenosti dávek k jednotlivým kategoriím populace.
 
Anotace v angličtině:  The paper aims at exploring problems of the effectiveness of social transfer payments in the course of poverty elimination in the Czech republic. The analysis is based on data from Mikrocensus 2002. The effect of social allowances in the course of poverty elimination is carried out by comparing the income situation of families prior to allowances distribution and after the distribution. For the study purposes we use two different ways of poverty line determination: first, poverty line determined by means of Eurostat methodology; second, poverty line determined as consistent with subsistence minimum. Description of social allowances impact on individual social groups. The analysis of the effects, which the particular social allowances have on compensation of insufficient incomes within particular social groups and categories of population and households in society. The analysis of the social income extent within the all monetary incomes of persons in need. Particular attention is paid to the analysis of direct impact of the social allowances on particular categories of population.
Klíčová slova: transfery sociálních dávek; chudoba; dávky sociální; kompenzace nedostatečných příjmů; minimum životní

Klíčová slova v angličtině: social transfer payments; poverty elimination; social allowances; compensation of insufficient incomes; compensation of insufficient incomes; subsistence minimum
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT