Publikační činnost: 2004
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Economic Changes after the System Transition. [Ekonomické změny po transformaci systému.]. / Jaroslav Kux - In: Employment and Labor of the Czech Republic in System Transition.. - Tokio : Chuo University Press, 2004. - ISBN 4-8057-1313-5. - s. 11 - 19.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Charakteristika počátečních fází transformace české ekonomiky po roce 1990 - šoková terapie s těžištěm v radikální liberalizaci cen a zahraničního obchodu a v rychlé privatizaci, doprovázené restriktivní fiskální a měnovou politikou. Ekonomická priorita: provedením zásadních transformačních systémových změn co nejrychlejší obnovení ekonomického růstu země. Charakteristika zásadních prováděných institucionálních změn. Popis vývojových etap ekonomického a sociálního rozvoje - nejprve hluboký propad ekonomiky, následovaný později rychlým ekonomickým oživením, dalším obdobím recese ekonomiky a posléze obnovením ekonomického růstu. Charakteristika trendů ve vývoji HDP, zaměstnanosti, produktivity, obchodní a platební bilance, fiskálním vývoji, hrubé zadluženosti země a přímých zahraničních investic.
 
Anotace v angličtině:  Characteristics of initial stages of the transformation process after 1990 - shock therapy with radical liberalization of prices and foreign trade, as well as quick privatization, accompanied by restrictive fiscal and monetary policies. Economic priority: based on fundamental transformation system changes to achieve quickly economic growth. Characteristics of main institutional changes. Characteristics of individual phases of economic and social development - deep fall of economy first, followed later by quick economic growth, new recession of economy and finally renewal of economic growth again. Characteristics of development trends of GDP, employment, productivity, trade balance and balance of payments, fiscal deficits, public debt and foreign direct investment.
Klíčová slova: situace ekonomická; transformace ekonomická; vývojové fáze

Klíčová slova v angličtině: economic changes; policies and institutions; development phases
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 1999
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Ekonomický vývoj a jeho důsledky pro lidský rozvoj. [Economic development and its impact for human development.]. / Jaroslav Kux - In: Zpráva o lidském rozvoji 1999 - Česká republika.. - Praha : VÚPSV, 1999. - s. 19 - 29.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Pojednává o nezbytných institucionálních změnách jako počátek transformačního procesu, charakterizuje etapy ekonomického a sociálního rozvoje v devadesátých letech spolu s popisem transformačních politik.
 
Anotace v angličtině:  Presentation of essential institutional changes as the first step in the transformation process, characteristics of stages in economic and social development in ninetees, together with summary of transformation policies.
Klíčová slova: politika veřejná; správa veřejná; transformace ekonomická; rozvoj ekonomický; rozvoj sociální

Klíčová slova v angličtině: institutional changes; economic and social development; transformation stages
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT