Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Řízení organizací sociálních služeb - vybrané problémy [Management of organizations providing social services - selected issues]. / Jan Molek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 254 s. - ISBN 978-80-7416-083-7

[ Molek, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Fundamentální otázce: "Jak řídit, aby organizace uspokojovala měnící se požadavky zákazníků lépe a efektivněji než konkurence, tedy jak řídit ke strategické prosperitě?" se nemůže vyhnout ani sektor služeb, jehož nedílnou součástí jsou služby sociální. Význam sociálních služeb ve společnosti v důsledku působení socio-demografických faktorů poroste. Trh sociálních služeb bude mohutnět a zároveň se zvyšovat i jeho kvalita. Uživatelé sociálních služeb budou od nich očekávat stále vyšší užitek a také jejich poskytovatelé budou sledovat své zájmy. Na řadě případů lze dokumentovat, že organizace poskytující sociální služby, budou-li chtít přežít, musí podstatně zefektivnit využívání všech svých disponibilních zdrojů. Jedna z možností jak toho dosáhnout, spočívá ve zkvalitnění řízení a kontinuální aplikaci poznatků moderního managementu do každodenní praxe.
 
Anotace v angličtině:  The fundamental question is how to manage the organization so as to satisfy ever-changing customer requirements better and more effectively, i.e. to manage the organization for long-term prosperity. This situation, which is a logical consequence of market economy development, inevitably impacts the services sector, an integral part of which is the social services sector. The importance of social services in society increases as a consequence of social-demographic factors. The social services market will become more robust and the quality will increase. Social services users can expect higher satisfaction and the providers will pursue their interests. In many cases it is obvious that organizations providing social services will have to considerably increase efficiency when using available resources if they want to survive. Increasing the quality of management and continuous implementation of modern management innovations in day-to-day practice are some of the possibilities to achieve that goal.
Klíčová slova: služby sociální; komunikace; manažeři; motivace; kultura organizační; plánování; prosperita; strategické řízení; trh; řízení; řízení pracovního výkonu; rozhodování; vedení; vývojové tendence managementu

Klíčová slova v angličtině: social services; communication; manager; motivation; organisational culture; organisational structure; planning; prosperity; strategic management; market; management; performance management; decision making; leadership; management development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VÚPSV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Současná prostorová a sociální segmentace trhu práce v České republice. / Jiří Vyhlídal - In: Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky / Jiří Winkler, Lenka Klimplová. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-210-5352-6. - s. 104-120 (17 s.).

[ Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Tento text vychází ze tří základních předpokladů, které nejsou vždy přijímány jako samozřejmé: za prvé, že práce není komoditou podobnou všem ostatním; za druhé, že pracovní trhy se jiným trhům podobají spíše svým názvem než-li způsobem jakým fungují; a za třetí, že daleko korektnější než hovořit o pracovním trhu v singuláru, ve smyslu agregace za konkrétní území, nejčastěji území národního státu, je hovořit o pracovních trzích, ze kterých se agregovaný (národní) trh skládá. Úvodní část představuje koncept lokálních trhů práce a pokouší se hledat argumenty proč je nejen teoreticky opodstatněné, ale také prakticky vhodné pracovat s tímto konceptem. Druhá část textu je věnována empirické analýze dat z databáze OKpráce, na kterých se pokoušíme předběžně, na základě analýzy populace nezaměstnaných osob v jednotlivých okresech, popsat prostorovou a sociální distribuci aproximovaných lokálních trhů práce v ČR.
Klíčová slova: nezaměstnanost; trh; trh práce; neoliberalismus; lokální trhy práce

Klíčová slova v angličtině: unemployment; market; labour market; neoliberalism; local labor markets
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  do RIV zadáno MU
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT