Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnosti vytvoření jednotné metodiky sledování nákladů práce v ČR a v zahraničí (návrh certifikované metodiky) [Options of creating a unified methodology of monitoring labor costs in the Czech Republic and abroad (a draft of the certified methodology)]. / Jan Vlach, Tomáš Kozelský - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 117 s. - ISBN 978-80-7416-113-1

[ Vlach, Jan - Kozelský, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie definuje: - datové zdroje pro sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru; - metodiku: sledování nákladů práce, propočtu podílu práce na nákladech, propočtu jednotkových nákladů práce, analýzy růstu jednotkových nákladů práce. Monografii zpracoval VÚPSV v rámci projektu "Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání", který spolufinancuje Technologická agentura ČR. Studie by měla být podkladem pro certifikaci navržené metodiky. Jednotnost datových zdrojů a metodiky jejich zpracování odstraní rozdílné interpretace v oblasti postavení práce v reprodukci ekonomických a sociálních vztahů, umožní bližší specifikaci českých nákladů práce na světových trzích.
 
Anotace v angličtině:  The monograph defines: - data sources for monitoring of labor costs and labor as a production factor; - the methodology of: labor costs monitoring, labour's share in costs, unit labor costs calculations, analysis of the growth of unit labor costs. The monograph was prepared by Research Institute for Labour and Social Affairs within the project "Methodology for continuous labor costs monitoring and utilization in the Czech Republic in international comparison," which is co financed by Technology Agency of the Czech Republic. The monograph should be the basis for certification of the proposed methodology. Consistency of data sources and methodologies of their processing will eliminate different interpretations of the status of work in the reproduction of economic and social relations and will allow more detailed specification of Czech labor costs on world markets.
Klíčová slova: statistika práce; účty národní; náklady práce; zdanění práce; podíl práce na nákladech; náklady práce jednotkové

Klíčová slova v angličtině: labour statistics; national accounts; labour costs; labour taxation; labour's share in costs; unit labour costs
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010082 Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2006 ľ 2011. Bulletin No. 7 [Monitoring of labor costs in the Czech Republic, States of the European Union and USA in 2006 ľ 2011. Bulletin No. 7]. / Jan Vlach, Tomáš Kozelský - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 51 s. - ISBN 978-80-7416-117-9

[ Vlach, Jan - Kozelský, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystihnutí trendů se data týkají období let 2006-2011. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet ČR a U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis. Precizace či doplnění některých údajů se opírá o návrh certifikované metodiky "Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v ČR a v zahraničí". Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a ČSÚ.
 
Anotace v angličtině:  Monitoring of labor costs summarizes the fragmented data for States of the European Union and dates for USA in the area of labor costs, labor taxation in relation to financing of social and health insurance, labor's share of the cost and unit labor costs. To describe the trends we present data for the period of 2006-2011. Due to methodological discrepancies of monitoring of labor costs we determined as sources actual and internationally comparable dates from Eurostat, labor statistics and the national accounts, from OECD, from the final state budget of the Czech Republic and from U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Precisation and completion of dates is based on the proposed certified methodology for labor costs monitoring and labor as a production factor in the Czech Republic and abroad." The two-year delay is a consequence of processing time of input data at Eurostat and Czech Statistical Office.
Klíčová slova: statistika práce; účty národní; náklady práce; zdanění práce; podíl práce na nákladech; náklady práce jednotkové

Klíčová slova v angličtině: labour statistics; national accounts; labour costs; labour taxation; labour's share in costs; unit labour costs
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010082 Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007 - 2012. Bulletin No. 8 [Monitoring of labor costs in the Czech Republic, States of the European Union and USA in 2007 ľ 2012. Bulletin No. 8]. / Vlastimil Beran, Július Szabo - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 52 s. - ISBN 978-80-7416-149-0

[ Beran, Vlastimil - Szabo, Július ]

Externí odkaz
Anotace:  Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystihnutí trendů se data týkají období let 2007-2012. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet ČR a U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů a propočty se opírají o metodiku certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2013 "Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v ČR a v zahraničí". Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a ČSÚ.
 
Anotace v angličtině:  Monitoring of labor costs summarizes the fragmented data for States of the European Union and dates for USA in the area of labor costs, labor taxation in relation to financing of social and health insurance, labor's share of the cost and unit labor costs. To describe the trends we present data for the period of 2007-2012. Due to methodological discrepancies of monitoring of labor costs we determined as sources actual and internationally comparable dates from Eurostat, labor statistics and the national accounts, from OECD, from the final state budget of the Czech Republic and from U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Precisation and completion of dates is based on the proposed certified methodology for labor costs monitoring and labor as a production factor in the Czech Republic and abroad." The two-year delay is a consequence of processing time of input data at Eurostat and Czech Statistical Office.
Klíčová slova: statistika práce; účty národní; náklady práce; zdanění práce; podíl práce na nákladech; náklady práce jednotkové

Klíčová slova v angličtině: labour statistics; national accounts; labour costs; labour taxation; labour's share in costs; unit labour costs
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010082 Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2008 - 2013. Bulletin No. 9 [Monitoring of labour costs in the Czech Republic, states of the European Union and USA in 2008 ľ 2013. Bulletin No. 9]. / Vlastimil Beran, Lenka Říhová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 56 s. - ISBN 978-80-7416-237-4

[ Beran, Vlastimil - Říhová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystihnutí trendů se data týkají období let 2008-2013. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet České republiky a U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů a propočty se opírají o metodiku certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2013 "Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v České republice a v zahraničí". Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a Českým statistickým úřadem.
 
Anotace v angličtině:  Monitoring of labor costs summarizes the fragmented data for States of the European Union and dates for USA in the area of labor costs, labor taxation in relation to financing of social and health insurance, labor's share of the cost and unit labor costs. To describe the trends we present data for the period of 2008-2013. Due to methodological discrepancies of monitoring of labor costs we determined as sources actual and internationally comparable dates from Eurostat, labor statistics and the national accounts, from OECD, from the final state budget of the Czech Republic and from U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Precisation and completion of dates is based on the proposed certified methodology for labor costs monitoring and labor as a production factor in the Czech Republic and abroad." The two-year delay is a consequence of processing time of input data at Eurostat and Czech Statistical Office.
Klíčová slova: statistika práce; účty národní; náklady práce; zdanění práce; podíl práce na nákladech; náklady práce jednotkové

Klíčová slova v angličtině: labour statistics; national accounts; labour costs; labour taxation; labour's share in costs; unit labour costs
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010082 Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2009 - 2014. [Monitoring of labour costs in the Czech Republic, states of the European Union and USA ]. / Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 55 s.

[ Beran, Vlastimil ]

Externí odkaz
Anotace:  Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystižení trendů se data týkají období let 2009-2014. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet České republiky a U.S. Department of commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů a propočty se opírají o metodiku certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2013 "Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v České republice a v zahraničí". Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a Českým statistickým úřadem.
 
Anotace v angličtině:  Monitoring of labour costs summarizes the fragmented data for States of the European Union and dates for USA in the area of labour costs, labour taxation in relation to financing of social and health insurance, labour's share of the cost and unit labour costs. To describe the trends we present data for the period of 2009-2014. Due to methodological discrepancies of monitoring of labour costs we determined as sources actual and internationally comparable dates from Eurostat, labour statistics and the national accounts, from OECD, from the final state budget of the Czech Republic and from U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Precisation and completion of dates is based on the proposed certified methodology for labour costs monitoring and labour as a production factor in the Czech Republic and abroad." The two-year delay is a consequence of processing time of input data at Eurostat and Czech Statistical Office.
Klíčová slova: statistika práce; účty národní; náklady práce; náklady práce jednotkové; podíl práce na nákladech; zdanění práce

Klíčová slova v angličtině: labour statistics; national accounts; labour costs; labour taxation; labour's share in costs; unit labour costs
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: DC520/2016 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2009 - 2014. Bulletin No. 10
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11 [Monitoring of labour costs in the Czech Republic, States of the European Union and the USA in the the period of 2010-2015. Bulletin No. 11]. / Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 57 s. - ISBN 978-80-7416-313-5

[ Beran, Vlastimil ]

Externí odkaz
Anotace:  Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystižení trendů se data týkají období let 2010-2015. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet České republiky a U.S. Department of commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů a propočty se opírají o metodiku certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2013 "Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v České republice a v zahraničí". Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a Českým statistickým úřadem.
 
Anotace v angličtině:  Monitoring of labour costs summarizes the fragmented data for States of the European Union and dates for USA in the area of labour costs, labour taxation in relation to financing of social and health insurance, labour's share of the cost and unit labour costs. To describe the trends we present data for the period of 2010-2015. Due to methodological discrepancies of monitoring of labour costs we determined as sources actual and internationally comparable dates from Eurostat, labour statistics and the national accounts, from OECD, from the final state budget of the Czech Republic and from U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Precisation and completion of dates is based on the proposed certified methodology for labour costs monitoring and labour as a production factor in the Czech Republic and abroad." The two-year delay is a consequence of processing time of input data at Eurostat and Czech Statistical Office.
Klíčová slova: statistika práce; účty národní; náklady práce; zdanění práce; podíl práce na nákladech; náklady práce jednotkové

Klíčová slova v angličtině: labour statistics; national accounts; labour costs; labour taxation; labour's share in costs; unit labour costs
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2011 - 2016: Bulletin No. 12 [Monitoring of labour costs in the Czech Republic, states of European Union and USA: Bulletin No. 12]. / Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 59 s. - ISBN 978-80-7416-354-8

[ Beran, Vlastimil ]

Externí odkaz
Anotace:  Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystižení trendů se data týkají období let 2011-2016. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet České republiky a U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů a propočty se opírají o metodiku certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2013 "Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v České republice a v zahraničí". Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a Českým statistickým úřadem.
 
Anotace v angličtině:  Monitoring of labour costs summarizes the fragmented data for States of the European Union and dates for USA in the area of labour costs, labour taxation in relation to financing of social and health insurance, labour's share of the cost and unit labour costs. To describe the trends we present data for the period of 2011-2016. Due to methodological discrepancies of monitoring of labour costs we determined as sources actual and internationally comparable dates from Eurostat, labour statistics and the national accounts, from OECD, from the final state budget of the Czech Republic and from U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Precisation and completion of dates is based on the proposed certified methodology for labour costs monitoring and labour as a production factor in the Czech Republic and abroad." The two-year delay is a consequence of processing time of input data at Eurostat and Czech Statistical Office.
Klíčová slova: statistika práce; účty národní; náklady práce; zdanění práce; podíl práce na nákladech; náklady práce jednotkové

Klíčová slova v angličtině: labour statistics; national accounts; labour costs; labour taxation; labour's share in costs; unit labour costs
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2012 - 2017. Bulletin No. 13 [Monitoring of labour costs in the Czech Republic, States of the European Union and USA in 2012 - 2017. Bulletin No. 13]. / Vlastimil BERAN - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 65 stran - ISBN 978-80-7416-385-2

[ BERAN, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystižení trendů se data týkají období let 2012ľ2017. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet České republiky a U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů a propočty se opírají o metodiku certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2013 "Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v České republice a v zahraničí". Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a Českým statistickým úřadem.
 
Anotace v angličtině:  Monitoring of labour costs summarizes the fragmented data for States of the European Union and dates for USA in the area of labour costs, labour taxation in relation to financing of social and health insurance, labour's share of the cost and unit labour costs. To describe the trends we present data for the period of 2012ľ2017. Due to methodological discrepancies of monitoring of labour costs we determined as sources actual and internationally comparable dates from Eurostat, labour statistics and the national accounts, from OECD, from the final state budget of the Czech Republic and from U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Precisation and completion of dates is based on the proposed certified methodology for labour costs monitoring and labour as a production factor in the Czech Republic and abroad." The two-year delay is a consequence of processing time of input data at Eurostat and Czech Statistical Office.
Klíčová slova: statistika práce; účty národní; náklady práce; náklady práce jednotkové; zdanění práce; podíl práce na nákladech

Klíčová slova v angličtině: labour statistics; national accounts; labour costs; labour taxation; labour's share in costs; unit labour costs
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70102 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-386-9 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT