Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Výkon sociální práce na pověřených obecních úřadech v podmínkách rostoucích nároků. [Social Work Practice at Specially Empowered Local Authorities in Conditions of Growing Demands.]. / Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, 2001. - 39 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Na základě desetiletých zkušeností s transformací systému sociální ochrany a v jejím rámci systému sociální péče (pomoci) se ukazuje potřeba zhodnotit stávající systém sociální pomoci a roli, kterou v něm hrají jednotli-vé subjekty. Mezi nimi jsou to sociální odbory pověřených obecních úřadů, jejichž úkoly narůstají. Tato zpráva shrnuje poznatky z výzkumného projektu, který je věnován vybraným aspektům práce pracovníků sociálních odborů pověřených obecních úřadů. Vychází z průzkumu jejich pracovních podmínek a změn ve velikosti a struktuře jejich klientely. Uvádí okol-nosti změn v rozsahu a charakteru jejich práce a jak se tyto změny promítají do role a zvládání úkolů sociálních pracovníků. Sběr dat byl proveden jednak dotazníkovým šet-řením a jednak metodou časových snímků. Zpráva má přispět k hledání způsobů zkva-litnění a zefektivnění práce v systému sociální pomoci. Dotazníkové šetření potvrdilo, že v práci pracovníků na sociálních odborech nastaly v posledních letech předpokláda-né změny, které pos
ilují její náročnost a komplikují kvalitní výkon terénní sociální práce. Zřejmá je potřeba vytvářet lepší podmínky pro práci sociálních pracovníků a stanovit optimální počty jejich klientů. Časový snímek ilustruje zmíněné trendy z hlediska využití pracovní doby a problémy vyváženosti struktury jednotlivých činnos-tí.
 
Anotace v angličtině:  On the basis of ten-years experience with transformation of the social protection system and of the social as-sistance system as its part there occurred a need for evaluation of the present social assistance system and of the role which individual subjects play in this system. Social departments of specially empowered local authorities are the subjects the role of which has been increasing. This report compiles findings from the research project dealing with selected aspects of work of employees at social departments of specially empowered local authori-ties. It is based on a survey describing social workers' working conditions and trends in the size and structure of their clientele. The report indicates circumstances of changes of the extent and characteristics of social workers' duties as well as an impact of these changes on their role and their ways to master their duties. The data collec-tion was made by means of questionnaire and by using the method of time schedule survey. The report should be a con
tribution to seeking ways of improvement of quality and effectiveness of the social assistance work. The questionnaire survey proved the recent changes that had been expected in the work of social departments work-ers as well as an influence of these changes on growing difficulties of social work and barriers to its perform-ance in the required quality. Quite clear is the need to create better working conditions and to state optimum numbers of clients per one worker. The time schedule survey illustrates the above mentioned trends from the point of view of working hours extent and not well balanced structure of particular operations.
Klíčová slova: ochrana sociální; práce sociální; pomoc sociální; pracovníci sociální; úřady obecní

Klíčová slova v angličtině: local authorities; social protection; social work; social workers; social assistance
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech [Case management focused on the life situation of long-term care in social work at municipal authorities]. / Olga HUBÍKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. - 101 stran - ISBN 978-80-7416-334-0

[ HUBÍKOVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Předmětem předkládané studie je na základě rozsáhlého souboru kvalitativních a kvantitativních dat zmapovat možnosti a limity uplatňování case managementu (CM) v sociální práci na obecních úřadech v pomoci klientům v různých typech situací spojených s potřebou či poskytováním dlouhodobé péče. Výzkum se soustředil jednak na otázku, do jaké míry a v jaké podobě je v současné době sociální práce zaměřená na situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech etablována; dále pak na zkušenosti a povědomí o metodě CM u sociálních pracovníků obecně a specificky pak v pomoci klientům v situaci dlouhodobé péče. Součástí studie je i rozšířená teoretická podkapitola zabývající se různými pojetími, modely a postupy CM. Část věnovaná CM dále obsahuje podrobnou prezentaci empirických poznatků orientovaných na různé aspekty využívání CM, včetně podmínek pro uplatňování této metody. Závěrečná syntéza poznatků představuje zavádění sociální práce se situacemi dlouhodobé péče a metody CM jako dvojí inovaci a zahrnuje
i soubor základních doporučení týkajících se podmínek a předpokladů pro implementaci CM do sociální práce zaměřené na situace dlouhodobé péče na obecních úřadech.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to explore, on the basis of extensive qualitative and quantitative data sets, the possibilities and limits of case management (CM) implementation in municipality social work in giving assistance to clients in different types of situations related to long-term care (LTC) need or long-term care (LTC) provision. The research focused on the extent to which and in what form social work is currently being established in relation to LTC situations; as well as on social worker experience and awareness of the CM method in general, and specifically in assisting and supporting clients in different LTC situations. Part of the study is a theoretical subchapter dealing with various concepts, models and methods of CM. The section focused on CM includes a detailed presentation of empirical findings regarding various aspects of CM use, including the conditions for applying this method. The final synthesis denotes the implementation of social work with some LTC situations and the CM method as a dual in
novation; it also summarises a set of basic recommendations on the conditions and prerequisites for CM use in social work focused on LTC situations in municipalities.
Klíčová slova: práce sociální; úřady obecní; péče dlouhodobá; case management

Klíčová slova v angličtině: social work; municipalities; long-term care; case management
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC539/2018 Analýza uplatňování case managementu a posouzení možností a limitů této metody při výkonu sociální práce na obecních úřadech zaměřené na podporu poskytování dlouhodobé péče v přirozeném prostředí včetně zvážení organizačních podmínek a připravenosti sociálních pracovníků k zavádění této metody
Poznámka:  Monografie byla finančně podpořena z institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace a vychází z projektu "Analýza uplatňování case managementu a posouzení možností a limitů této metody při výkonu sociální práce na obecních úřadech zaměřené na podporu poskytování dlouhodobé péče v přirozeném prostředí, včetně zvážení organizačních podmínek a připravenosti sociálních pracovníků k zavádění této metody", který byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání [Professionalization of social work in public administration and social services: the role of the entrance education and the further education]. / Jana Havlíková, Anna Krchňavá, Jana Růžičková, Stanislava Ševčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 126 s. - ISBN 978-80-7416-328-9

[ Havlíková, Jana - Krchňavá, Anna - Růžičková, Jana - Ševčíková, Stanislava ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje pohled přímých nadřízených sociálních pracovníků působících v sociálních službách, na obecních úřadech (mimo agendu SPOD) a na Úřadě práce ČR na dvě klíčová témata z hlediska profesionalizace sociální práce. Prvním z nich je odborná příprava sociálních pracovníků v rámci terciálního vzdělávání. Druhým tématem pak je další vzdělávání sociálních pracovníků. Analýzy zaměřené na manažery sociálních služeb a obecních úřadů jsou založeny na datech (obsahová analýza inzerátů na pozici sociální pracovník a dotazníkové šetření) získaných v rámci projektu "Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků". Analýza týkající se manažerů ÚP ČR pak vychází ze sekundární analýzy převážně kvalitativních dat získaných v rámci předchozích výzkumů realizovaných VÚPSV, v. v. i. Nedílnou součástí monogra
fie je rovněž legislativní analýza současné právní úpravy, tj. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, a to z hlediska garance odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách. Výsledky analýz přispívají k porozumění tomu, jak vnímají manažeři veřejné správy a sociálních služeb význam dosažené kvalifikaci a dalšího vzdělávání včetně supervize ve vztahu k odbornému výkonu sociální práce a ve vztahu k činnosti pracovníků v sociálních službách. Současně přispívají k osvětlení vlivu současné právní úpravy a vlivu managementu veřejné správy a sociálních služeb na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků. Poznatky prezentované v této studii jednak poskytují určitou zpětnou vazbu vzdělavatelům v sociální práci, dále je lze využít v oblasti podpory a rozvoje celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a v neposlední řadě i při přípravě legislativních návrhů úpravy kvalifikačních požadavků pro výkon sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The study provides an analysis of the views of the direct managers of social workers employed in the social services sector, municipal offices (outside the SPOD agenda) and the Czech Labour Office on two key themes concerning the professionalisation of social work. The first issue relates to the training of social workers at the tertiary education level and the second to the further education of social workers. The analysis, which focuses on the views of managers in social services and municipal authorities, is based on data (the analysis of the content of advertisements for social worker positions and a questionnaire survey) obtained in the context of the "Analysis of the importance of the entrance education level of social workers and workers in social services for ensuring the professional performance of social work in the public administration and social services sectors and the analysis of the influence of the management on maintaining and developing the expertise of social workersö project. The analysis
concerning Labour Office managers is based on the secondary analysis of mostly qualitative data obtained via previous research conducted by RILSA. An integral part of the monograph consists of the legislative analysis of the relevant current legal regulation, i.e. Act No. 108/2006 Coll., on social services as amended in terms of the guarantee of the professional performance of social work in the public administration and social services sectors. The results of the analysis contribute to an overall understanding of how managers in the public administration and social services sectors perceive the importance of qualifications and continuing education, including supervision, from the viewpoint of the professional performance of social work and in relation to the activities of workers in the social services sector. At the same time, the results contribute towards explaining the influence of current legislation and that of managers in the public administration and social services sectors on maintaining and develop
ing the expertise of social workers. The findings presented in this study provide feedback for social work trainers and can also be used in the area of the support and development of the lifelong education of social workers. Moreover, the results can also be used in the preparation of legislative proposals for the modification of the qualifications required for the performance of social work.
Klíčová slova: práce sociální; úřady obecní; služby sociální; odborný výkon; kombinace výzkumných metod

Klíčová slova v angličtině: social work; municipalities; social services; professionalization; mixed-method approach
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC538/2017 Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT