Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně-zdravotní služby, poskytované klientům na ošetřovatelských odděleních domovů důchodců a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné se zřetelem k jejich sociální situaci a zdravotnímu stavu. [Health-social services for clients of nursery departments in pensioners´ houses and in institutes for long-term patients according to their social situation and health condition.]. / Anna Červenková, Daniela Bruthansová, Marie Pechanová - Praha: VÚPSV, 2006. - 85 s. - ISBN 80-87007-35-2

[ Červenková, Anna - Bruthansová, Daniela - Pechanová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Stárnutí populace je celosvětovým jevem. Především jde o ekonomicky vyspělé země, Českou republiku nevyjímaje. V důsledku nepříznivých demografických trendů narůstá potřeba kapacity lůžek ošetřovatelské a následné péče a to jak v domovech důchodců (od 1. 1.2007 domovech pro seniory), tak v resortu zdravotnictví. Předmětem práce je porovnání struktury pacientů/klientů podle věku a diagnóz u obou typů zařízení, rozbor stávajícího systému financování a návrh na jeho zlepšení.
 
Anotace v angličtině:  The ageing of population is a world-wide problem, especially in high developed countries including Czech Republic. Due to unfavourable demographic trends the need of capacity of nursing and after-care beds is increasing, both in pensioners´ houses and health institutes (hospitals) for long-term patients. This work compares the age and diagnosis structure of patients/clients in both types of establishments, compares also the present financing system and proposes renewing it.
Klíčová slova: služby zdravotní; služby sociální; péče dlouhodobá; péče ošetřovatelská; domovy pro seniory; ústavy dlouhodobé péče

Klíčová slova v angličtině: health services; social services; long-term patients; nursing and after-care beds; pensioners´ houses; health institutes for long-term patients
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Transformovat domovy pro seniory? Ne, budovat nová zařízení! / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 14, č. 3 (2018), s. 6-7.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Návrhy na zlepšení dostupnosti a kvality pobytových sociálních služeb pro seniory. Graf: Výše průměrných provozních nákladů na lůžko v domovech seniorů a v domovech se zvláštním režimem v závislosti na velikosti zařízení. Tabulka: Počet lůžek v zařízeních dlouhodobé péče v evropských zemích.
Klíčová slova: staří; služby sociální; ústavy dlouhodobé péče; financování; koncepce budoucí; prognózování; výdaje

Klíčová slova v angličtině: seniors; social services; long-term care; institutions; financing; future conception; forecasting; expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT