Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Monografie vybraných států s ohledem na systémy důchodového zabezpečení : Příloha k výzkumných zprávám z projektů 1. Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy a 2. Mezinárodní srovnání vybraných dílčích systémů důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. / Markéta Vylítová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2001. - 114 s.

[ Vylítová, Markéta - a kol. ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Klíčová slova: Mezinárodní; VÚPSV; MPSV; grant; zab. důchodové; systém; reforma; Francie; Itálie; Maďarsko; SRN; Polsko; Rakousko; Slovinsko; Švédsko; Švýcarsko; V. Británie; USA

Klíčová slova v angličtině: International; RILSA; Ministry of Labour and Social Affairs; grant; pension insurance; system; reform; France; Italy; Hungary; FRG / Germany; Poland; Austria; Slovenia; Sweden; Switzerland; Great Britain; USA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS62/01 - Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému k systému nemocenského pojištění; HS64/01 - Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Organizace žen ve Velké Británii - součást občanské společnosti. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 3 (2009), s. 20.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Stručná informace o struktuře, zaměření a způsobu financování National Federation of Woman´s Institutes (NFWI), která je největší národní dobrovolnou organizací žen ve Velké Británii s více než 200 000 členek sdruženými ve zhruba 6,5 tisících místních organizacích.
Klíčová slova: V. Británie; ženy; organizace neziskové

Klíčová slova v angličtině: Great Britain; women; nonprofit organizations
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA [Occupational schemes of pension insurance in selected EU counties, Switzerland and the United States]. / Zdeňka Musilová, Milan Šlapák, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-087-5

[ Musilová, Zdeňka - Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Předmětem předkládané publikace je popis trajektorie vývoje důchodových systémů v pěti vybraných zemích Evropské unie (Dánsko, Německo, Irsko, Švédsko a Velká Británie), Švýcarska a Spojených státech amerických. Hlavní důraz je kladen na deskripci druhého pilíře v podobě penzijních zaměstnaneckých schémat. Tato schémata jsou zkoumána z pohledu několika faktorů, mezi které jsou zařazeny např. účast a odváděné příspěvky do systému, typ penzijního schématu či zdanění penzí vyplácených z těchto schémat. Výstupem publikace je souhrn hlavních trendů v trajektorii vývoje penzijních systémů.
 
Anotace v angličtině:  The goal of the publication is the description of the trajectory of pension system in 5 specific member states of the European Union (Denmark, Germany, Ireland, Sweden and Great Britain), Switzerland, and the US. We focus especially on the description of the second pillar, as pension occupational schemes. These schemes are analyzed from several factors point of view, i.e. participation, contributions, type of pension scheme, taxation of the pensions. The outcome of the publication is the summary of the main trends in the pension systems trajectory.
Klíčová slova: zaměstnanecká schémata; vývoj důchodových systémů; druhý pilíř; dávkově či příspěvkově definované schéma; zdanění důchodů; Dánsko; SRN; Irsko; Švédsko; V. Británie; Švýcarsko; USA

Klíčová slova v angličtině: pension occupational schemes; pension system development; the second pillar; defined benefit scheme; defined contribution scheme; taxation of the pensions; Denmark; Germany; Ireland; Sweden; United Kingdom; Switzerland; USA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: VZ2011 Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Flexicurity: Actions at Company Level [Flexicurity: opatření na úrovni podniků]. / Andrea Broughton, Isabella Biletta, Carlos Vacas, Renata Kyzlinková, Štěpánka Pfeiferová, Aleš Kroupa - Luxembourg: Publications Offi ce of the European Union, 2012. - 75 s.

[ Broughton, Andrea - Biletta, Isabella - Vacas, Carlos - Kyzlinková, Renata - Pfeiferová, Štěpánka - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem flexicurity je zlepšit pracovní příležitosti pro pracovníky a zároveň zvýšit flexibilitu, díky čemuž organizace budou moci přizpůsobit svou činnost a míru zaměstnanosti potřebám podniku. Posledních několik let však bylo pro evropské trhy práce obzvláště náročných: nedávná finanční krize a recese měly nevyhnutelný negativní dopad na trhy práce a míry nezaměstnanosti v rámci EU. To vedlo k pochybnostem o efektivitě strategie flexicurity z hlediska podpory zranitelných pracovníků. Výzkum nadace Eurofound v šesti členských státech EU analyzoval iniciativy podniků zaměřené na mladé pracovníky, starší pracovníky a ženy. Z výzkumu vyplývá, že k zavedení opatření je zapotřebí solidní obchodní základ a že začleněním sociálního dialogu roste úspěšnost. Hnacími silami úspěchu je touha podniku udržet a zlepšit rozmanitost pracovních sil, firemní kultura a specifický vnitrostátní, regionální a místní kontext, v němž podniky fungují.
 
Anotace v angličtině:  The aim of flexicurity is to improve employment opportunities for workers, while at the same time increasing flexibility, enabling organisations to adapt their operations and employment levels to business needs. The past few years have, however, been particularly challenging for European labour markets: the recent financial crisis and recession have had an inevitable negative impact on EU labour markets and unemployment levels. This has called into question the effectiveness of the flexicurity strategy in terms of supporting vulnerable workers. Eurofound research in six EU Member States analysed company initiatives targeting young workers, older workers and women.
Klíčová slova: ČR; Francie; SRN; Slovinsko; V. Británie; flexicurity; definice; dialog sociální; zaměstnavatelé; pracovníci; skupiny znevýhodněné; pracovníci starší; ženy; mládež; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: CR; France; FRG; Italy; Slovenia; Great Britain; flexicurity; definition; social dialogue; employers; workers; vulnerable workers; older workers; women; youth; economic crisis
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9137/10 Flexicurity v období krize
Poznámka:  Dostupné z http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1222.htm (published: 04 July, 2012)
(spoluautorství za ČR: Renata Kyzlinková, Štepánka Pfeiferová and Aleš Kroupa)
sig: uložené 1449
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Velké Británii [Employment policy of persons with disabilities in Great Britain]. / Marie Kořánová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 159 s. - ISBN 978-80-7416-133-9

[ Kořánová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémem národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Velké Británii, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with system of national policy on employment of people with disabilities in Great Britain, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; V. Británie

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; Great Britain
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
AAA - odborné recenzované monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Innovation in social services : The public-private mix in service provision, fiscal policy and employment [Inovace v sociálních službách : Veřejný a soukromý mix v poskytování služeb, fiskální politika a zaměstnanost]. / Tomáš Sirovátka, Bent Greve - Farnham: Ashgate, 2014. - 278 s. - ISBN 978-1-4094-6347-4

[ Sirovátka, Tomáš - Greve, Bent ]

Anotace:  Členské státy EU zaznamenaly vysokou míru nezaměstnanosti v posledních letech, zejména mezi mladými lidmi. Zároveň bylo v důsledku fiskální krize sociálních států obtížné investovat do nových pracovních míst a nového hospodářského růstu. EU, přinejmenším od přijetí Amsterodamské smlouvy, se měla zaměřit na to, jak podporovat rozvoj politiky zaměstnanosti členských států s cílem vyšších úrovní participace, nižších úrovní nezaměstnanosti a přístupů další genderové rovnosti. Prostřednictvím zkoumání vzorů nedávného vývoje financování a řízení sociálních služeb a rozvoje sociálních služeb a zaměstnanosti v České republice, Dánsku, Německu a Velké Británii poskytuje tato publikace čtenářům nové znalosti a důkazy o možnostech týkajících se sociálních inovací v oblasti sociálních služeb. Kromě toho poskytuje komparativní evropský pohled na to, jak by souhra mezi veřejnými a soukromými sociálními službami na jedné straně mohla pomoci při vytváření pracovních míst a na straně druhé být způsobem, jak se vyrovnat s potř
ebami a očekáváním vyšší úrovně služeb v klíčových oblastech sociálního státu.
 
Anotace v angličtině:  EU member states have seen high levels of unemployment in recent years especially amongst young people. At the same time the fiscal crisis of welfare states has made it difficult for them to invest in new jobs and new economic growth. The EU, at least since the enactment of the Amsterdam treaty, has had a focus on how to support member statesĺ development of an employment policy which aims for higher levels of participation, lower levels of unemployment and more gender equal approaches. Through exploring patterns in the recent development of financing and governance of social services and developments of social services and employment in the Czech Republic, Denmark, Germany and the UK, this volume provides readers with new knowledge and evidence of the options regarding social innovation in social services. Furthermore, it provides a comparative European perspective on how the interplay between a public and private mix of social service on the one hand might help in creating jobs, and, on the other, be a way
of coping with the needs and expectations of higher level of services in the core areas of the welfare state.
Klíčová slova: služby sociální; EU; ČR; Dánsko; SRN; V. Británie; financování; stát sociální; zaměstnanost; pracovníci sociální; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; EU; Czech Republic; Denmark; FRG / Germany; Great Britain; financing; welfare state; employment; social workers; social expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Creating longer, more fulfilling working lives: Employer practice in five European countries [Vytváření delších, více naplňujících pracovních životů: Zaměstnavatelské praxe v pěti evropských zemích]. / Renata Kyzlinková, Štěpánka Lehmann, ... [a i.] - London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), 2016. - 102 s.

[ Kyzlinková, Renata - Lehmann, Štěpánka - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva je vyvrcholením výzkumného projektu CIPD, který zkoumá, jak mohou zaměstnavatelé nejlépe řídit čím dál starší pracovníky v souvislosti s jejich zdravím a pohodou a pečovatelskými povinnostmi. Jde o komparativní studii zahrnující pět evropských zemí: ČR, Dánsko, Francii, Německo a Velkou Británii. Zpráva nabízí doporučení, která by měla být považována za výchozí bod pro zaměstnavatele, aby rozvíjeli komplexní politiku za účelem přilákat a udržet si cenné odborné schopnosti a talent starších pracovníků. Příloha: Národní přehled politiky a případové studie.
 
Anotace v angličtině:  This report is the culmination of a CIPD research project, carried out by IES on behalf of the CIPD, investigating how employers can best manage an increasingly older workforce in the context of their health and well-being and care responsibilities. It is a comparative study covering five European countries: the Czech Republic, Denmark, France, Germany and the UK. The report offers recommendations that have been highlighted by this research, and these should be regarded a starting point for employers to develop a holistic policy to attract and retain the valuable skills and talent of older workers. Annexes: National policy overview and case studies.
Klíčová slova: ČR; Dánsko; Francie; SRN; V. Británie; pracovníci starší; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; dialog sociální; flexibilita pracovní; doba pracovní; vzdělávání-výcvik; odchod do důchodu; kvalita pracovního života

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Denmark; France; FRG / Germany; Great Britain; older workers; employment policy; employers; social dialogue; labour flexibility; working hours; EDUCATION-TRAINING; retirement; quality of working life
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 9139/15 Zdravotní a životní podmínky starších pracovníků v pěti evropských zemích
Poznámka:  viz uložené 1987
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

The Unbearable Lightness of Moving: Czech Migrants Making a Home (or Not) in the UK [Nesnesitelná lehkost pohybu: Čeští migranti vytváří domov (nebo ne) ve Velké Británii]. / Kristýna Janurová - In: Sociologický časopis /Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 54, č. 3 (2018), s. 315-341 (27 s.).

[ Janurová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek vychází z rozvíjející se tradice transnacionalizmu ve výzkumu migrace, který zvažuje migranty "vytvářející domov" v jejich hostitelských společnostech i jejich trvající napojení k místům původu jako paralelní procesy. Zkoumá faktory, které ovlivňují simultánní vyjednávání "příslušnosti" migrantů v domácí a hostitelské společnosti. Tato otázka je obzvláště významná v "likvidním" kontextu volné mobility v rámci EU. Analýza je založena na částečně strukturovaných hloubkových rozhovorech uskutečněných v letech 2014-2016 se 41 českými migranty, kteří se přestěhovali do Spojeného království v letech 1990-2015. Na základě stávajícího výzkumu migrace ze střední a východní Evropy článek ukazuje, že navzdory různorodým trajektoriím se většina respondentů snaží o "zakotvené" životy s rodinou a předvídatelnou budoucností. Jejich smysl "sounáležitosti" je ovlivněn jejich důvody pro příchod a pobyt ve Velké Británii, ale především tím, zda bylo rozhodnutí migranta zůstat dobrovolné nebo závislé. Ukazuje se, že
také aspekty migrační situace jedince a jeho osobní charakteristiky strukturují sounáležitost migranta. Koncepce "skoku víry" je představena za účelem zachycení úlohy vědomého závazku usídlit se v hostitelské zemi jak fyzicky, tak i mentálně, a tedy znovu získat "kontrolu" nad svou migrační trajektorií v případech, kdy rozhodnutí zůstat nebylo učiněno nezávisle.
 
Anotace v angličtině:  This article builds on the emerging tradition of transnationalism in migration research, which considers both migrantsĺ Ĺmaking a homeĺ in their host societies and their continued attachments to their places of origin as parallel processes. It examines the factors that influence migrantsĺ simultaneous negotiation of Ĺbelongingĺ in the home and host societies. This question is particularly significant in the Ĺliquidĺ context of free intra-EU mobility. The analysis is based on semi-structured in-depth interviews conducted in 2014ľ2016 with 41 Czech migrants who had moved to the United Kingdom in 1990ľ2015. Building on existing research of Central and Eastern European migration, the article shows that despite their diverse trajectories, most interviewees strive for Ĺgroundedĺ lives with a family and a predictable future. Their sense of Ĺbelongingĺ is affected by their reasons for coming to and staying in the UK, but especially by the presence or absence of agency; whether the migrantĺs decision to stay was volun
tary or dependent. Aspects of the individualĺs migration situation and personal characteristics are also shown to structure migrant belonging. The concept of a Ĺleap of faithĺ is introduced to capture the role of a conscious commitment to settling in the host country, both physically and mentally, and thus re-gaining Ĺcontrolĺ over oneĺs migration trajectory in cases when the decision to stay was not made independently.
Klíčová slova: ČR; V. Británie; migrace; osoby migrující; migrace likvidní; usídlení; sounáležitost; důvody příchodu a setrvání

Klíčová slova v angličtině: CR; United Kingdom; liquid migration; settlement; belonging; reasons for coming and staying; agency
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Poznámka:  https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.3.409
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analýza zahraniční posudkové praxe: Anglie. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 28 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  V Anglii je poskytována celá škála různých typů dávek, které jsou určeny pro osoby ze zdravotním postižením. Nicméně pilířem sociální péče o dospělé je systém, který je ustaven zákonem The Care Act 2014. Základní popis a podstata osobních rozpočtů na sociální péči. Posuzování potřeb a nároku. Formy posuzování. Identifikované potřeby a dopady na kvalitu života posuzovaného/posuzovaných. Kritéria nároku a rozhodnutí o oprávněnosti potřeb. Posouzení nároku pečujícího. Posouzení nároku dospělého, který potřebuje péči a podporu. Oblasti posuzované pro určení nároku. Finanční posouzení. Stížnosti a opravné prostředky. Potíže a nedostatky v implementaci příslušných částí zákona O péči.
Klíčová slova: posuzování nároku; multidisciplinarita; postižení; dávky sociální; služby sociální; potřeby; posuzování nároku; pečovatelé; rozpočet osobní; řízení o dávky; V. Británie

Klíčová slova v angličtině: eligibility assessment; multidisciplinarity; disabled people; social benefits; social services; needs; disability assessment; caregivers; personal budget; benefits proceedings
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT