Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků z ČR do zahraničí. Souhrnná studie. [The position of the science and research in the Czech Republic; the risk of the outflow of scientists, researchers and developers from the ČR abroad. Summary study.]. / Jana Vavrečková, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 70 s. : lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-87007-82-2

[ Vavrečková, Jana - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je výstupem 3. etapy řešení výzkumného projektu "Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí". Zabývá se migračními sklony českých vědců, výzkumníků a vývojářů do zahraničí a zasazuje problematiku do širšího kontextu významu vědy, výzkumu a znalostního, lidského potenciálu v současném světě. Analyzován je nástup znalostní ekonomiky, trendy rozvoje vědy a výzkumu v EU i cíle Lisabonské strategie v této oblasti. Po charakteristice specifických rysů mezinárodní migrace vědeckých a výzkumných pracovníků se pozornost soustřeďuje na zjištění konkrétních postojů k zahraniční migraci u studujících doktorandů na pražských vysokých školách a odborníků z výzkumu a vývoje podnikatelského sektoru. Součástí studie je ekonomická analýza výdělkové motivace tvůrčích pracovníků v podnikatelském a základním výzkumu a analýza vybraných tvůrčích skupin zaměstnání podle metodiky KZAM.
 
Anotace v angličtině:  This study is output of the 3rd part of the research project "The risk of the potential outflow of qualified professionals from the CR". It deals with the migration tendencies of researchers and developers abroad and places the issue in the wider context of science, research, and the knowledge and human potential in the contemporary world. In the study is analyzed the onset of knowledge economy, development trends of science and research in the EU and also the goals of the Lisbon Strategy in this area. After characterizing specific features of international migration of scientists the study is focused on findings of the attitudes toward migration abroad among postgraduate students at Prague universities and professionals from research institutions and development of entrepreneurial sector. The part of study is economic analysis of income motivation of inventive workers in the entrepreneurial and basic research and analysis of selected inventive job groups according to the KZAM methodology.
Klíčová slova: ekonomika znalostní; věda a výzkum; migrace mezinárodní; migrace odborníků

Klíčová slova v angličtině: knowledge economy; science and research; internantional migration; migration of highly skilled labour
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti. [Risk of outflow of scientific, research and development workers from the Czech Republic abroad in the context of the meaning of science and research in contemporary society.]. / Jana Vavrečková, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 115 s. - ISBN 978-80-87007-88-4

[ Vavrečková, Jana - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace se zabývá migračními sklony českých vědců, výzkumníků a vývojářů do zahraničí a zasazuje problematiku do širšího kontextu významu vědy, výzkumu a znalostního potenciálu v současném světě. 1. část se zabývá nástupem znalostní ekonomiky v moderní Evropě a charakterizuje domácí vědu a výzkum. Předmětem 2. části je problematika zahraniční migrace českých odborníků ze základního i aplikovaného výzkumu. 3. část shrnuje vybrané výsledky dotazníkového šetření obou sledovaných skupin. Tabulková příloha je věnována výdělkovým parametrům. Grafická příloha: financování a zaměstnanci VaV v mezinárodním srovnání.
 
Anotace v angličtině:  The publication deals with migration tendencies of scientists, researchers and developers abroad and places the issue in the wider context of science, research and knowledge potential in the world. 1st part is concerned with the onset of knowledge economy in moder Europe. Futhermore, domestic science and research is characterised. 2nd part deals with the issue of foreign migration of Czech experts from basic and applied research. 3rd part summarizes selected results of the questionnaire of both observed groups in more details. Tables appendix is devoted to the remuneration-related parameters. Graphic appendix: financing and employees in R&D in a international comparison.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; ekonomika znalostní; migrace; migrace odborníků; věda a výzkum; evropská strategie výzkumu

Klíčová slova v angličtině: CR; internatioanal; migration of Czech specialists; science and research; knowledge economy; European research strategy
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT