Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Pracovní migrace a její regulace v kontextu české politiky zaměstnanosti. [Labour migration and its regulation in the frame of Czech labour market policy.]. / Miroslava Rákoczyová, Hana Pořízková - In: Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda / Jiří Winkler. - Brno : Barrister & Principal, 2008. - ISBN 978-80-87029-49-7. - s. 61-81.

[ Rákoczyová, Miroslava - Pořízková, Hana ]

Anotace:  Text se zabývá pracovní migrací v kontextu nových sociálních rizik, přičemž si všímá jak pozitivních tak negativních účinků migrace při rozvoji těchto rizik. Autoři si v této souvislosti kladou otázku: Jaká je role politiky zaměstnanosti při regulaci dopadů migrace v kontextu nových sociálních rizik? Na základě znalostí o postavení cizinců na trhu práce a znalostí zahraniční zaměstnanosti v České republice pak odvozují význam politiky zaměstnanosti při regulaci dopadů pracovní migrace.
 
Anotace v angličtině:  The text is dealing with labour migration The text is dealing with labour migration in the frame of new social risks. Authors describe positive and negative impacts of migration in the course of development of the risks and ask a question: What is the role of employment policy during regulation of impacts of migration in the frame of new social risk? On the basis of knowledge concerning position of the foreigners at the labour market and data concerning employment of foreigners in the Czech Republic is derived importance of employment policy during regulation of work migration impacts.
Klíčová slova: migrace pracovní; rizika sociální; veřejné služby zaměstnanosti; marginalizace trhu práce; migrace; politika integrační

Klíčová slova v angličtině: labour migration; social risks; public employment services; marginalization; migration; integration policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06009 - Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb.; 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  2D06009 - Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (2006-2011). Příjemce: MU, FSS (řešitel: J. Winkler)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize [Employment policy and other labour market measures in long run and during the crisis]. / Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 95 s. - ISBN 978-80-7416-114-8

[ Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem monografie je shrnout zkušenosti pracovníků úřadů práce (na základě survey a programu rozhovorů) s problémy trhu práce v České republice - trvalejšími, i těmi, které byly vyvolány průběhem ekonomické krize. Tyto zkušenosti vyústily zejména do zhodnocení potřebnosti, účinnosti a role opatření aktivní politiky zaměstČnanosti a dalších opatření hospodářské, veřejné a sociální politiky z hlediska jejich vlivu na zaměstnanost a nezaměstnanost v podmínkách České republiky - jednak v dlouhodobé perspektivě, jednak v podmínkách první fáze ekonomické krize (v období ekonomické recese, propouštění pracovníků a poklesu počtu volných pracovních míst). Zjištění se pokoušíme zasadit do širšího kontextu, zejména je porovnat s výsledky jiných, zahraničních studií a zčásti s výsledky jiné studie, kterou jsme provedli v roce 2003.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the monograph is to summarize the experience of employment office workers (on the base of a survey and interviews scheme) with labour market issues in the Czech Republic. The workers assess the necessity, efficiency and the role of active employment policy, as well as the other measures of economic, public and social policy, in terms of their impact on employment and unemployment in the Czech Republic. The findings have been put in a broader context, including the comparison with the results of the international studies and older national study which was conducted in 2003.
Klíčová slova: trh práce; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti aktivní; veřejné služby zaměstnanosti; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: labour market; unemployment; active employment policy; public employment services; economic crisis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HC193/10 Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách
Poznámka:  Tato monografie byla zpracována v rámci grantového projektu MPSV ČR "Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách"
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti [Methodology of effective provision in public employment services]. / Jaromíra Kotíková, Danica Schebelle, Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 47 s.

[ Kotíková, Jaromíra - Schebelle, Danica - Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu bylo na základě zhodnocení současného stavu služeb zaměstnaČnosti a politiky zaměstnanosti po realizované organizační změně, zahraničních zkušeností a diskusí s experty na danou problematiku vytvořit metodický nástroj, který bude využit pro zajištění efektivního výkonu veřejných služeb zaměstnanosti. Certifikovaná metodika vymezuje doporučené postupy nastavení efektivního systému veřejných služeb zaměstnanosti ČR v oblastech: rozdělení kompetencí a nastavení procesů ve funkčním systému veřejných služeb zaměstnanosti; nastavení výkonu veřejných služeb zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was to create a methodically tool which will be used to ensure effective performance of public employment services in the Czech Republic. The solution of the project was based on an evaluation of the current state of employment services and employment policy after the organizational change, international experiences and discussions with experts interested in this problematic. Certified methodology defines recommended practices of settings an effective system of public employment services in spheres: the division of competencies and adjustment processes in a functional system of public employment services; setting the performance of public employment services.
Klíčová slova: veřejné služby zaměstnanosti; politika zaměstnanosti; úřady práce; uchazeči o práci; nezaměstnaní; zaměstnavatelé; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: public employment services; employment policy; Labour office of the Czech Republic; job seekers; the unemployed; employers; certified methodology
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: TD020381 Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT