Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Představy českých věřících o mrtvém těle a zacházení s ním. [Ideas of the afterlife and preferences in funeral rites held by Czech believers.]. / Olga Nešporová - In: Náboženství a tělo / Iva Doležalová, Eleonóra Hamar, Luboš Bělka. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4115-3. - s. 119-127 (9 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Autorka popisuje rozličné představy o posmrtném životě a pohřebních rituálech v jednotlivých skupinách českých věřících. Studie je založena na zjištěních kvalitativního terénního výzkumu, který probíhal ve třech pražských náboženských skupinách (římsko-katolické, mezi svědky Jehovovými a oddanými Krišny) v letech 2003 a 2004. Pohřební preference členů jednotlivých skupin byly zřejmé. Katolíci dávali přednost pohřbu do země, zatímco oddaní Krišny a svědkové Jehovovi volili kremaci a následný rozptyl. Ačkoliv katolíci a oddaní Krišny věří, že je možné ovlivnit další osud zesnulých, bylo zjištěno, že liminárním a postliminárním fázím pohřebních rituálů nepřikládají pozůstalí téměř žádný význam.
 
Anotace v angličtině:  The author attempts to describe the various ideas of the afterlife and preferences in funeral rites held by different groups of Czech believers. The study is based on the findings of qualitative field research carried out within three religious groups in Prague in 2003 and 2004: the Roman Catholic Church, the Religious society of Jehovahĺs Witnesses and ISKCON - the International Society for Krishna Consciousness. The funeral preferences of each of these groups were clear. Catholics prefer a traditional burial in a grave while devotees of the Jehovahĺs Witnesses and the Hare Krishna Movement both chose cremation followed by the scattering of the ashes. Though Catholics and Hare Krishna followers believe that there are ways in which it is possible to influence the destiny of the deceased, the liminal and postliminal phases of the rituals were found to have hardly any meaning either for the deceased or the bereaved.
Klíčová slova: věřící; náboženství

Klíčová slova v angličtině: Czech believers; funeral preferences
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Believer Perspectives on Death and Funeral Practices in a Non-believing Country. / Olga Nešporová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 43, č. 6 (2007), s. 1175-1193 (19 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek popisuje postoje ke smrti a rituálům pohřbívání v současné české společnosti. V úvodu uvádí postoje ke smrti, které zastává většina české populace ľ nevěřící. Obvyklý světský pohřební obřad v krematoriu neuspokojuje zcela potřeby pozůstalých, což je podepřeno skutečností, že téměř polovina kremací je bez obřadu. 2. část článku je věnována postojům ke smrti a pohřebním obřadům, které preferují věřící ľ na základě průzkumu provedeného ve třech náboženských skupinách. V závěru autorka porovnává postoje nevěřící většiny a věřících a nastiňuje spojitosti mezi dnešními podmínkami a dřívějším komunistickým režimem, pokud jde o obecný přístup ke smrti a pohřebním obřadům.
 
Anotace v angličtině:  The article describes attitudes towards death and funeral rites in contemporary Czech society. It begins by revealing the attitudes to death held by the majority of the Czech population - non-believers. The customary secular funeral ceremony, held in a crematorium, is not entirely well suited to meeting the needs of the bereaved, and this is borne out by the fact that nearly half of all cremations are held without a funeral ceremony. The second part of the article is devoted to the attitudes towards death and the funeral rite preferences of believers, based on a survey conducted with members of three religious groups: Roman Catholics, Protestants, and Jehovahs Witnesses. Finally, the author compares the attitudes of the secular majority and believers, and also outlines the connections between conditions today and under the former communist regime regarding the general approach to death and funeral rites.
Klíčová slova: ČR; smrt; věřící; pohřební rituály

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; death; last rites; funeral; believers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: GA403/06/0574 Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky
Poznámka:  UT ISI:000252491300004
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Smrt, umírání a pohřební rituály v české společnosti ve 20. století. [Death, dying and funeral rites in twentieth-century Czech society.]. / Olga Nešporová - In: Soudobé dějiny. - ISSN 1210-7050 - Roč. 14, č. 2-3 (2007), s. 354-378 (25 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek je věnován problematice smrti, umírání a pohřebním rituálům v současné české společnosti, přičemž je zkoumané téma zařazeno do širšího kontextu evropského i dějinného. První část studie představuje sociálně-vědní koncept tabuizace smrti v moderní evropské společnosti 20. století i postupnou detabuizaci smrti způsobenou větším zájmem o umírající projevovaným zhruba od 60. let 20. století. Nastíněn je i vývoj v oblasti pohřbívání. Dále je sledována situace v ČR, která byla vinou komunistického režimu i vysokou mírou sekularizace společnosti poněkud odlišná. Problematika umírání a hospicové péče začala být v ČR řešena až v devadesátých letech 20. století. Vysoká míra nedůvěry k církvím pak vedla k tomu, že pohřební obřady obsahují náboženskou složku pouze v méně než polovině případů, zhruba třetina kremací probíhá bez oficiálního obřadu.
 
Anotace v angličtině:  In this article the author considers the topic of death, dying and funeral rites in Czech society in the broader European and historical context. In the first part she presents the social-science conception of the taboo on death in early twentieth-century European society and then the gradual lifting of that taboo owing mainly to an interest in dying, which appeared from about the 1960s. She also outlines developments in funeral rites. She considers the situation in Czech society, which, owing to forty years of Communist rule and the high degree of secularization, was rather different from Western Europe. Questions related to dying and hospice care were generally not dealt with by Czechs till the 1990s. The great mistrust of churches had led to less than half of all present-day funeral ceremonies including a religious component, about a third of all cremations take place without any real ceremony.
Klíčová slova: ČR; Evropa; smrt; věřící; pohřební rituály

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Europe; death; last rites; funeral; believers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: GA403/06/0574 Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT