Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Pilotní analýza ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody [A preliminary analysis aimed at identifying systemic barriers to and conditions for the employment of persons during or following a term of imprisonment]. / Pavel Bareš, Jiří Mertl - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 71 s.

[ Bareš, Pavel - Mertl, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zaměřuje na připravenost uchazečů o zaměstnání z řad osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a ochotu (případně taktéž připravenost) zaměstnavatelů tyto osoby zaměstnat. V rámci projektu byla realizována dvě samostatná šetření. První z nich se soustředilo na zhodnocení poznatků, které vyplynuly z přímé interakce uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů při zkušebním pracovním pohovoru. Druhé proběhlo mezi zaměstnavateli a zaměřilo se zejména na mapování jejich výchozích postojů k možnosti zaměstnat osoby, které se vrátili po výkonu trestu. Pozornost byla věnována také obecně otázce náboru nových zaměstnanců a byly sledovány některé základní charakteristiky zaměstnavatelů. Získané poznatky z výzkumů byly shrnuty do sedmi hlavních oblastí, které postupně zachytily sled událostí včetně možností a limitů zaměstnávat propuštěné osoby poté, kdy opustili vězeňské zařízení přes pracovní pohovor až po případný nástup do zaměstnání.
Klíčová slova: vězni propuštění; zaměstnatelnost; trh práce; zaměstnanost; bariéry; uchazeči o práci; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: released prisoners; employability; labour market; employment; barriers to integration; job seekers; employers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 6256/2016 Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR
Poznámka:  Studie realizované v rámci projektu: https://www.agrodialog.cz/obsah/767/projekt-aso-v-roce-2016-uplatneni-obtizne-zamestnavatelnych/18048
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Preliminary analysis to identify barriers and conditions for employing persons during or after imprisonment [Pilotní analýza ke zjištění systémovch překážek a podmínekpro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody]. / Pavel Bareš, Jiří Mertl - In: Anthology of studies on the topic: Job opportunities for people with disabilities and low employment rate on the Czech labour market. - Prague : Association of Independent Unions, 2016. - s. 1-58 (58 s.).

[ Bareš, Pavel - Mertl, Jiří ]

Anotace:  Cílem projektu bylo popsat hlavní překážky a podmínky nejvýrazněji ovlivňující možnosti zaměstnání osob po výkonu trestu odnětí svobody. Specifikace použitých metod sběru dat a datových zdrojů. Stěžejní charakteristiky propuštěných osob, přístup zaměstnavatelů k nim a okolnosti ovlivňující jejich zaměstnání. Zaměstnávání propuštěných osob z pohledu zaměstnavatelů (popis a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření realizovaného mezi zaměstnavateli, které se zaměřilo zejména na mapování výchozí pozice zaměstnavatelů ve vztahu k možnostem zaměstnání cílové skupiny). Shrnutí hlavních zjištěných poznatků.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was to describe main obstacles and conditions affecting opportunities for employment of released persons. Specification of used data collection and data resources. The key characteristics of released persons, employerĺs approach towards them and circumstances affecting their employment. Employment of released persons from employerĺs viewpoint (description and evaluation of results from questionnaire survey of employers that focused mainly on mapping the employers´ starting position in relation to employment opportunities of this target group). Summary of main findings.
Klíčová slova: vězni propuštění; trh práce; integrace; zaměstnávání osob propuštěných; příležitosti pracovní; zaměstnavatelé; šetření dotazníkové; pozice sociální; předpoklady profesní osob propuštěných

Klíčová slova v angličtině: released prisoners; possibility to participate in the labour market; employment opportunities; integration; employment of released persons; employers; questionnaire survey; social position; professional preconditions of released persons
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  viz sig: 6402 (celkem 185 s.)
Příspěvek "Pilotní analýza ke zjištění systémovch překážek a podmínekpro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobodyö je publikován i v češtině: Sborník studií na téma: Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR : 2. část. - Praha: Asociace samostatných odborů, 2016. 71 s. (v příloze je uveden dotazník) ľ viz sig: 6401/II)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám [Employing person during and after imprisonment and employers' approach to these persons]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 42 s. - ISBN 978-80-7416-323-4

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie seznamuje s výsledky výzkumu realizované v projektu "Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců". Vzhledem ke specifickému zaměření se ale zadání tohoto výzkumu od zaměření ostatních výzkumů realizovaných v rámci uvedeného širšího projektu podstatně odlišovalo.
Výzkum se zaměřil na vyhodnocení situace, do níž se propuštěná osoba dostává po propuštění, a byl v rámci něho proveden detailnější rozbor toho, jak tato situace ovlivňuje pracovní historii propuštěné osoby. Výzkum se zaměřil na stěžejní okolnosti, které ovlivňují pracovní život jedince, a na vzájemné souvislosti mezi pracovní historií dotazovaných osob a její trestní minulostí. Díky tomu byly identifikovány a popsány některé důležité faktory, které zlepšují nebo naopak zhoršují šance propuštěných osob na trhu práce. Zaměření výzkumu na pracovní historii propuštěných osob také umožnilo lépe zachytit vnitřní dynamiku okolností určujících možnosti zaměstnání propuštěných osob.
 
Anotace v angličtině:  This study presents results of the research carried out in the project "Impacts of digitization of work on employment, collective bargaining and social security of employees". However, given the specific focus, the assignment of this research differed significantly from other research carried out within this project.
The research focused on the situation of a person after his or her release from the prison and has conducted analysis of how this situation affects his or her working career / employment history. In this research, there were investigated circumstances which affect working life of the individual. At the same time, the analysis reflected interrelationships between employment history and criminal history. This knowledge helped to identify and describe factors which improve or, on the contrary, exacerbate the chances of released persons on the labour market. The research design also allowed to observe internal dynamics of key circumstances which determine their employment opportunities.
Klíčová slova: vězni propuštění; zaměstnání; skupiny marginalizované; vyloučení sociální; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalized persons; social exclusion; employers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 625917/2017 Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Vlivy institutu podmíněného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu [Effects of the Institute of Conditional Release on the Possibilities of Obtaining and Maintaining Employment after Leaving the Imprisonment]. / Pavel BAREŠ, Jiří MERTL - In: Sborník studií na téma: Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce. - Praha : Asociace samostatných odborů ČR, 2020. - s. 1-73 (73 stran).

[ BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří ]

Akce: Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce : CST, online, 17.12.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Opětovné začlenění osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "VTOS") a tím i prevence recidivy kriminálního chování u těchto osob jsou velmi obtížné vzhledem k nemožnosti participace těchto osob na běžném společenském fungování a existenci řady různých překážek ztěžujících jejich reintegraci. Situace osob propuštěných z VTOS se ale v tomto ohledu velmi liší, protože osoby propuštěné z VTOS představují velmi heterogenní skupinu a osoby reprezentující tuto cílovou skupinu se liší v celé řadě velmi významných ohledů. Jednou z hlavních okolností, která může mít na situaci propuštěné osoby a na možnosti její reintegrace značný dopad, je, zda byla osoba propuštěna podmíněně nebo po skončení doby trvání trestu ("pevný výstup").
Právě z těchto důvodů byl realizován projekt "Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu", jenž se primárně zaměřil na otázku, jaký vliv na situaci osoby propuštěné z vězení mají specifické okolnosti a situace, které jsou příznačné pro osoby propuštěné z VTOS podmíněně. V rámci projektu byly přiblíženy a rozebrány stěžejní zahraniční a domácí poznatky týkající se této problematiky a byly realizovány a následně analyzovány výzkumné rozhovory s osobami podmíněně propuštěnými z výkonu trestu.
 
Anotace v angličtině:  The reintegration of persons released from prison as well as the relapse prevention among them restrain many obstacles of their participation in normal societal functioning. However, the situation of persons released from the prison is very different in this respect, as these persons represent very heterogeneous group with largely different needs. One of the main circumstances that can significantly influence the situation of released person and the possibilities for his or her reintegration is, whether there was imposed a parole regime on the released person or not. For this reason, the research project "Influences of the institute of conditional release on the possibilities of obtaining and retaining employment after leaving the sentence" focused primarily on impacts of parole on situation and reintegration of released persons.
Within the project, key foreign and national findings related to this issue were presented and analysed, and research interviews with persons who have gone through the parole request procedure and have been conditionally released from prison were carried out and subsequently analysed.
Klíčová slova: ČR; integrace; vězni propuštění; péče postpenitenciární; výkon trestu odnětí svobody; konference

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; integration; imprisonment; postpenitentiary care; prisoners; conference
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DZ627120 Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT