Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodiny přistěhovalců II. [Immigrant families II.]. / Olga Nešporová, Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 79 s. - ISBN 978-80-7416-040-0

[ Nešporová, Olga - Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zaměřuje na problematiku imigrace z rodinné perspektivy, což je přístup doposud v České republice v souvislosti s migracemi značně opomíjený. Sledována byla pouze jedna kategorie imigrantů, a sice imigranti ze "třetích zemí", na jejichž pobyt a zaměstnání se vztahují nejpřísnější legislativní pravidla. Zjištění vychází z kvalitativního terénního výzkumu realizovaného v homogenních (dle státního občanství) rodinách přistěhovalců z Ukrajiny, Vietnamu a Bulharska. Při analýze dat byly zohledňovány tři základní roviny: národní, rodinná a individuální. Hlavní pozornost byla věnována několika základním oblastem života cizinců, které pomáhají objasnit jejich strategie v České republice: rodinné sítě, pozice na trhu práce, integrace a životní podmínky.
 
Anotace v angličtině:  The monograph paper focuses on the issue of immigration from a family perspective, which has so far been largely overlooked by research into migration in the Czech Republic. Only one group of immigrants is observed, namely immigrants from "third countriesö to which the strictest legislative measures apply. The methodology used is that of a qualitative field survey in non-mixed families of immigrants from Ukraine, Vietnam, and Bulgaria. Analysis of qualitative data takes place on three levels: national, family and individual. Attention is focused on the following areas of foreignersĺ lives that can help to explain many of the strategies opted for by foreigners in the Czech Republic: family networks, labour market positions, integration, and living conditions.
Klíčová slova: rodiny přistěhovalců; cizinci; rodinné sítě; Ukrajinci; Vietnamci; Bulhaři

Klíčová slova v angličtině: immigrant families; foreigners; family networks; Ukrainians; Vietnamese; Bulgarians
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní [Public opinion poll Third Country Nationals on integration issues, their view of the majority society and life in it]. / Danica Schebelle, Jan Kubát, Jaromíra Kotíková, Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 123 s. - ISBN 978-80-7416-225-1

[ Schebelle, Danica - Kubát, Jan - Kotíková, Jaromíra - Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem byl průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí, a to Ukrajinců, Vietnamců a Rusů o otázkách integrace a jejich náhledu na majoritní společnost a život v ní. Zjištění z průzkumu přispěla jak ke zmapování postojů a vztahu cizinců k integraci do české společnosti, tak k poodhalení jejich hodnot a norem choČvání. V rámci metodiky bylo realizováno a vyhodnoceno empirické dotazníkové šetření, které probíhalo ve vybraných krajských městech České republiky. Výsledky šetření byly obohaceny a prohloubeny o poznatky získané sekundární analýzou dostupných releČvantČních zdrojů. Součástí projektu bylo navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení integračního procesu cizinců z třetích zemí do české majoritní společnosti.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of the monograph, prepared as part of a project funded by the European Integration Fund, was a survey of public opinion of Third Country Nationals (TCNs), i.e. Ukrainians, Vietnamese, and Russians, on the issues of integration and their attitude to the majority society and the life in it. The findings of the survey contributed to mapping the attitudes and opinions of foreigners to integrate into Czech society and also unveiling their values and standards of behaviour. As part of the methodology, an empirical survey conducted in selected regional cities in the Czech Republic was carried out. The outputs of the survey have been enriched and deepened by knowledge acquired via secondary analysis of available relevant sources. The project also included a design of appropriate measures to promote and strengthen the integration process of third country nationals into the Czech majority society.
Klíčová slova: cizinci; migrace; šetření dotazníkové; výzkum integrační; Ukrajinci; Vietnamci; Rusové; průzkum hodnot a norem chování; proces integrace cizinců; cizinci z třetích zemí; vztah cizinců vůči majoritě

Klíčová slova v angličtině: foreigners; foreigners from third countries; migration; integration research; survey; Ukrainians; Vietnamese; Russians; exploration of values and norms of behaviour; integration process of foreigners; research on foreigners; aliens attitude to the majority
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2013-02 Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Proces integrace rodin cizinců do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace [The process of integration of foreigners family into the majority society of the Czech Republic with regard to their socio-cultural characteristics and the role of women in the integration process]. / Danica Schebelle, Jan Kubát - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 111 s. - ISBN 978-80-7416-311-1

[ Schebelle, Danica - Kubát, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného z prostředků Ministerstva vnitra České republiky bylo zmapování a rozšíření znalostí o procesu integrace rodin cizinců z třetích zemí - Ukrajinců, Vietnamců a Rusů do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace. V rámci metodiky bylo realizováno a vyhodnoceno empirické dotazníkové šetření na zkoumaném vzorku 1 219 respondentů, které probíhalo v sedmi vybraných krajích České republiky, a to v Hlavním městě Praha, Středočeském kraji, Plzeňském kraji, Jihomoravském kraji, Ústeckém kraji, Královéhradeckém kraji a Moravskoslezském kraji. Výsledky šetření byly obohaceny a rozšířeny o poznatky získané sekundární analýzou dostupných releČvantČních zdrojů. Součástí projektu bylo navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení integračního procesu rodin cizinců z třetích zemí do české majoritní společnosti s ohledem na ženy - nositelky kultury v procesu integrace.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of the monograph prepared as part of a project funded by the Ministry of the Interior of the Czech Republic has been mapping and increase knowledge about the process of family integration of Third Country Nationals (TCNs), i.e. Ukrainians, Vietnamese, and Russians into the majority society of the Czech Republic with regard to their socio- cultural characteristics and the role of women in the integration process. As part of the methodology an empirical survey was conducted on a sample of 1,219 respondents surveyed in seven selected regions of the Czech Republic, namely in the Capital City of Prague, Central Bohemia Region, Pilsen Region, South Moravian Region, Usti Region, Hradec Kralove Region, Moravian-Silesian Region. Research outputs have been enriched and deepened by knowledge acquired via secondary analysis of available relevant sources. The project also included a design of appropriate measures to promote and strengthen the family integration process of third country nationals into th
e majority society of the Czech Republic with regard to women as the bringer of culture in the integration process.
Klíčová slova: cizinci; ženy-cizinky; cizinci z třetích zemí; migrace; integrace; integrace rodin cizinců; role žen-cizinek; výzkum integrační; šetření dotazníkové; Ukrajinci; Vietnamci; Rusové; integrační proces cizinců; výzkum cizinců

Klíčová slova v angličtině: foreigners; foreign woman; third country nationals; migration; family integration of third country nationals; the role of migrant women; integration research; survey; Ukrainians; Vietnamese; Russians; integration process of foreigners; research on foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 6920/2016 Role žen - migrantek v procesu integrace rodin migrantů do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich socio-kulturní specifika
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Ruská komunita v kontextu vývoje cizinců z třetích zemí s důrazem na Ukrajince a Vietnamce [The Russian community in the context of the development of third country foreign nationals with an emphasis on Ukrainians and Vietnamese]. / Jana Vavrečková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 4 (2017), s. 23-29.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Příspěvek o ruské komunitě na českém území je součástí řešení projektů, zabývajících se monitoringem integračních procesů cizinců třetích zemí v České republice, jejichž zadavatelem je MV ČR. Předmětem zájmu jsou občané Ruské federace a míra jejich integrace do české většinové společnosti. Rusové představují třetí nejpočetnější cizineckou komunitu z třetích zemí na českém území. Její počet pozvolna, ale lineárně narůstá a jak výzkumy ukazují, Rusové přijíždějí do České republiky natrvalo. Od ostatních cizineckých subpopulací se však odlišují řadou specifik. Cílem příspěvku je poukázat na vybrané charakteristické rysy ruských imigrantů v kontextu vývoje cizinců z třetích zemí a nejpočetnějších komunit Ukrajinců a Vietnamců, které spolu s Rusy pokrývají dominantní většinu celé cizinecké populace z třetích zemí žijící v ČR. Zjištění se opírají o kvantitativní (administrativní) údaje řady resortů, vč. Českého statistického úřadu a jsou doplněny hloubkovými rozhovory se zástupci státní/veřejné správy, neziskových
organizací a samotnými ruskými imigranty. Snahou je identifikovat specifika ruských imigrantů a naznačit potenciální míru jejich integrace do české společnosti, vč. možných bariér.
 
Anotace v angličtině:  This contribution on the Russian community in the Czech Republic forms part of a project commissioned by the Czech Ministry of the Interior addressing the monitoring of the integration process of third-country foreigners in the country. The subject of interest concerns citizens of the Russian Federation and the extent to which they are integrating into the Czech majority society. Russians make up the third largest third-country foreigner community in the Czech Republic; their number is slowly but steadily increasing and research has revealed that Russians move to the Czech Republic on a permanent basis. However, in comparison with other foreign communities, they differ in terms of a number of aspects. The aim of the paper, therefore, is to highlight selected characteristic features of Russian immigrants in the context of the development of third-country foreigners and the two most numerous communities, i.e. Ukrainians and Vietnamese who, together with the Russians, make up the dominant majority of the total t
hird-country population living in the Czech Republic. The findings are based on quantitative (administrative) data obtained from a number of ministries as well as from the Czech Statistical Office, and are complemented by in-depth interviews with representatives of state and public administration authorities and non-profit organisations and Russian immigrants themselves. The aim is to identify the specific characteristics of Russian immigrants and to indicate the potential extent of, and potential barriers to, their integration into Czech society.
Klíčová slova: migrace; cizinci; integrace cizinců; Rusové; Vietnamci; Ukrajinci; statistika; výzkum

Klíčová slova v angličtině: migration; foreigners; integration of foreigners; Russians; Vietnamese; Ukrainians; statistics; research
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT