Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Problematika asistenčních psů v ČR. [The issue of assistant dogs in the Czech Republic.]. / Zdeňka Galetová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 128 s. - ISBN 978-80-7416-015-8

[ Galetová, Zdeňka ]

Externí odkaz
Anotace:  Problematika asistenčních psů byla dosud v české legislativě neprávem opomíjena. Výzkum se zaměřil na vytvoření podkladů pro plánované právní úpravy MPSV v oblasti speciálně vycvičených psů, kteří pomáhají osobám s různým zdravotním handicapem. Návrhy k jednotlivým tématům vychází z výzkumného šetření u výcvikových subjektů, držitelů vodicích a asistenčních psů, organizací sdružujících osoby se zdravotním handicapem, veterinárních lékařů a pracovníků pověřených obecních úřadů. Návrhy mají pomoci upravit právní rámec kontaktů mezi veřejností, institucemi a držiteli vodicích a asistenčních psů.
 
Anotace v angličtině:  Up to the present time, the issue of assistant dogs has not been thoroughly addressed in terms of Czech legislation. Our research therefore concentrates primarily on creating proposals for future Ministry of Labour and Social Affairs legislation concerning specially trained assistant dogs for disabled people. Research information was gathered from various sources including dog training schools, users of guide and assistant dogs, organizations involved with handicapped people, vets and relevant members of local councils. The final proposals should help to improve overall interaction between the general public, institutions and users of assistant dogs.
Klíčová slova: postižení; asistenční pes; vodicí pes

Klíčová slova v angličtině: disabled people; assistant dog; quide dog
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Problematika asistenčních psů. [Problems of assistance dogs.]. / Zdeňka Galetová - In: III. Medzinárodna konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. - Nitra : Fakulta sociálnych vied a zdravotnictva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, 2008. - ISBN 978-80-8094-490-2. - 3 s..

[ Galetová, Zdeňka ]

Akce: Nitra, 2008, EUR
Anotace:  V současné době nenalezneme v platných právní předpisech České republiky pojem asistenční pes. VÚPSV se mimo jiné, v tomto roce zabývá také problematikou asistenčních psů z pohledu současných podpor ve vztahu k subjektům výcviku psů a ve vztahu k jejich uživatelům. Výzkumný projekt je zadán Ministerstvem práce a sociálních věcí a má být ukončen v prosinci 2008. Hlavním cílem je snaha o legislativně uchopitelnou definici tzv. asistenčního psa a vymezení jasné cílové skupiny uživatelů. Dále shromáždění údajů o nákladech na výcvik a také údaje o subjektech výcviku ľ počet, rozložení v rámci ČR, počet ročně předaných psů apod.
 
Anotace v angličtině:  Up to the present we have been unable to find the concept assistance dog in Czech legislation. The RILSA is engaged in issues involving such dogs from the point of view of current support for the assistance dog (training) programme and their users. The research has been commissioned by the Ministry of Labour and Social Affairs and should be completed by December 2008. The main aim of the research is to determine a suitable, legislatively applicable definition of such dogs and to clearly specify the range of users. Subsequently, data will be collected on the costs involved in the training of assistance dogs as well as on current assistance dog programmes ľ their number, how widespread they are in the Czech Republic and the annual number of such dogs provided for those in need.
Klíčová slova: asistenční pes; vodicí pes

Klíčová slova v angličtině: assistance dog; guide dog
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  CD - sig: 5330
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT