Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Speciální systémy důchodového pojištění (zabezpečení, zaopatření). [Special systems of old-age pension insurance.]. / Markéta Vylítová, Martin Holub, a kol. - Praha: VÚPSV - Technická univerzita v Liberci, 2002. - 93 s.

[ Vylítová, Markéta - Holub, Martin - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je členěna na dva logické celky, kdy jeden se zabývá možnými odchylkami v důchodovém zabezpečení státních (veřejných) zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných a druhý jde po linii důchodového zabezpečení příslušníků ozbrojených sil. Zatímco u prvních dvou zmíněných skupin osob nebývá jejich vydělení ze základního systému důchodového pojištění pravidlem a pokud je, pak je spíše pozůstatkem historického vývoje, příslušníci ozbrojených složek mají zvláštní systém (či alespoň zacházení) ve všech zemích našeho výběru. Důchodové pojištění bývá také nedílnou součástí komplexu výsluhových náležitostí příslušníků ozbrojených složek a jako s takovou je na něj nahlíženo.
 
Anotace v angličtině:  The study is divided into two logical parts. One of them concentrates on possible differences in social security of civil/public servants and self-employed persons from the general scheme. The second one deals with pension insurance of the armed forces. In case of the first two groups, there are basically not many differences from basic schemes. And if so, than it is only because of historical development. On the other hand, the armed forces have special pension schemes (or at least special treatment) in all studied countries. Pension insurance is in this case an evitable component of the complex system of social security of the armed forces and as such is treated differently.
Klíčová slova: pojištění důchodové; pojištění důchodové starobní; systémy speciální; zaměstnanci státní; samostatní; vojáci

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; old-age pension insurance; civil servants; SELF EMPLOYED; armed forces
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS79/01 - Speciální systémy důchodového pojištění (zabezpečení, zaopatření)
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zabezpečení příslušníků silových resortů ve vybraných členských státech NATO a EU. [Welfare system of armed forces servicemen in selected member states of the NATO and EU.]. / Jaroslav Šetek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2006. - 30 s. - ISBN 80-87007-19-0

[ Šetek, Jaroslav ]

Externí odkaz
Anotace:  Příslušníci ozbrojených složek jsou ve všech členských státech NATO a EU považováni za zvláštní kategorii státních zaměstnanců. Důvodem k tomu jsou převážně "negativní" zvláštnosti služby v ozbrojených složkách státu v demokratickém politickém systému. Tyto zvláštnosti se projevují v oblastech základních lidských práv a svobod, politických práv, sociálně-pracovních a trestně právních. Z výše uvedených důvodů se na tyto skupiny obyvatelstva vztahují některá zvláštní pravidla v rámci systému sociálního zabezpečení. Tento systém deklaruje vyšší standardy oproti civilnímu sektoru. Systém sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených složek je plně v působnosti politické reprezentace každého státu. Velitelství NATO nestanovují svým členům a budoucím potenciálním kandidátům žádné závazné normy jakým způsobem realizovat systém sociálního zabezpečení v silových resortech.
 
Anotace v angličtině:  In all NATO and EU member states armed forces servicemen are assumed to be a special category of civil servants. The reason lies in prevailingly "negative" particularities of the service in state armed forces under a democratic political system. These particularities can be experienced in the spheres of criminal law, labour law, basic human rights and freedoms and political rights. For the above mentioned reasons several specific rules within the framework of the welfare system are applied to these groups of population. This system declares higher standards in comparison with the civilian sector. The welfare system of the armed forces servicemen is completely in powers of each country´s political representatives. The NATO headquarters do not ordain their members and prospective candidates any obligatory regulations on the way how to execute the welfare system within armed forces department.
Klíčová slova: pojištění důchodové; důchod starobní; vojáci; zabezpečení sociální

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; old age pension; retired armed forces servicemen; armed forces servicemen; welfare system
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT