Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Porovnání výběru pojistného a daní. [Comparison of insurance and tax collection. ]. / David Prušvic, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 145 s. - ISBN 978-80-87007-99-0

[ Prušvic, David - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem řešení daného projektu byla analýza společných rysů a diverzit systémů výběru daní z příjmů fyzických osob a výběru pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve vybraných zemích, a to zejména s ohledem na náklady výběru a na efektivnost institucí spravujících příslušné pojistné či osobní důchodovou daň. Studie porovnávala země s integrovaným výběrem daní a pojistného (Švédsko, Kanada, USA a Estonsko) se zeměmi s odděleným výběrem (Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko). Struktura a tendence národních systémů výběrů daní a pojistného jsou odlišné a obtížně porovnatelné. Výstupy studie nedaly jednoznačnou odpověď na otázku výhodnosti jednoho ze dvou systémů.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this project was to analyse the common characteristics and differences between person income tax collection system and social and health security contribution collection system in selected countries. The paper concentrates mainly on tax collection costs and efficiency of institutions managing insurance or person income tax. The study compares countries with an integrated tax and social insurance collection system (Sweden, Canada, USA and Estonia) with countries, where is used a segregated tax and social insurance collection system (Germany, Poland, Slovakia and Austria). The structure of national tax and social insurance collection systems and its trend are different and hard to compare. The outcomes of this study did not give a straight/clear answer to posed question about convenience either one of those two systems.
Klíčová slova: daně z příjmů; pojistné; základ daňový; základ vyměřovací; dávky; výběr integrovaný; výběr oddělený; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: INCOME TAX; SOCIAL INSURANCE; tax base; assessment base; social benefits; integrated collection; separated collection; efficiency
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR149/06 Porovnání výběru pojistného a daní
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmu fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. [Possibilities of integration of collection and recovery of social security insurance with collection and recovery of a person income tax and with collection and recovery of health insurance.]. / Jan Vlach, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 80 s. - ISBN 978-80-87007-97-6

[ Vlach, Jan - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt v roce 2006 zkoumal možnosti splynutí výběru a vymáhání sociálního pojistného a daně z příjmů fyzických osob, a to v různé míře a kvalitě tak, aby došlo ke zvýšení efektivnosti výběru a poklesu celkových administrativních nákladů jak na straně státu, tak i vyvolaných nákladů na straně podnikatelské sféry i obyvatelstva. Předmětem projektu bylo snížení složitosti systému a zvýšení jeho srozumitelnosti a predikovatelnosti pro všechny subjekty. Integrace výběru daně z příjmů a sociálního pojištění je složitý proces, který se neobejde bez rozsáhlých zásahů do základu daně a vyměřovacích základů pojistného, a tedy nutně musí mít značné dopady do daňové incidence. Výstupy projektu jsou aktuální v podmínkách diskuze o Reformě veřejných financí 2007 - 2010.
 
Anotace v angličtině:  In 2006 the project examined possibilities of integration of collection and recovery of social security insurance with a personal income tax. This was examined in different extents and quality in order to enhance efficiency of tax collection and reduction of administrative costs paid either by state or by citizens and business sphere. The aim of the project was to reduce complexity of the system and raise its intelligibility and also its predictability for all subjects. Integration of income tax collection with social insurance is a complicated process, which could not be done without extensive intervention to the tax base and the assessment base of insurance. It will have a considerable impact on tax incidence in this respect. The project outcomes have become actual with regard to the ongoing discussions about The reform of public finance 2007 - 2010.
Klíčová slova: daně z příjmů; pojistné; základ daňový; základ vyměřovací; dávky sociální; výběr integrovaný; výběr oddělený; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: person income tax; insurance; tax base; assessment base; social benefits; integrated collection; separated collection; efficiency
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR151/06 - Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmů fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT