Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Postoje k rodině, manželství a rodičovství. [Approaches to a family, marriage and parenthood.]. / Olga Nešporová - In: Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie. Edice Sociologické studie 06:1 / Zdeněk R. Nešpor, Jiří Večerník, (eds.). - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006. - ISBN 80-7330-085-0. - s. 215-227 (13 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Jakými změnami prošla rodina v západním světě v 2.pol. 20.století. Proměny významu manželství. Diferenciace rodinných modelů. Rodičovství a výchova dětí.
 
Anotace v angličtině:  What sort of changes have families in the west undergone during the 2nd half of the 20th century? Changes in the importance of marriage. Differentiations of family models. Parenting and bringing up children.
Klíčová slova: chování demografické; rodina; rodičovství; formy soužití; manželství; výchova dětí; rozvody

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; family; forms of cohabitation; marriage; parenthood; divorces; upbringing of children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zohlednění dob výchovy dětí v systému důchodového zabezpečení [Reflection of Child Care Periods in Pension System]. / Martin Holub - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 86-95 (10 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální politiky, musí reagovat na socio-demografický vývoj ve společnosti, včetně - ale nejen - na zvyšující se střední délku života, změny v rodinných praxích a porodnost. Ačkoli má zvažování péče o dítě v důchodovém systému (nejen) v České republice dlouhou tradici, alternativní přístupy ke zvažování péče o dítě v důchodových systémech byly nedávno sledovány zejména v souvislosti s prováděnými reformami důchodových systémů. Tento článek je věnován aktuálně diskutovaným teoretickým formám činnosti: koncept children pay as you go; závislost výše důchodového pojistného na počtu vychovávaných dětí; asignace části pojistného.
 
Anotace v angličtině:  Pension systems, alike as other subsystems of the social policy, must reply to the socio-demographic developments within society, including but not limited to increasing life expectancy, changes in family practices, and fertility rate. Although consideration of child care in the pension system (not only) in the Czech Republic has long tradition, alternative approaches of child care consideration in pension systems have recently been pursued especially in connection with the undertaken pension systems reforms. This article is dedicated to the currently discussed theoretical forms of action: the concept of children pay as you go, dependence of the pension contribution rate to the amount of children raised, and assignation of part of pension contribution.
Klíčová slova: zab. důchodové; výchova dětí; podpora rodin s dětmi; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension system; child care; family support; pension contributions
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT