Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku. [Institutional health and social care aiming to children under three.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - Praha: VÚPSV, 2005. - 71 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt se týká kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let, jejichž biologičtí rodiče nejsou schopni z různých důvodů zajistit jim adekvátní péči. Tyto ústavy spadají do resortu Ministerstva zdravotnictví (na rozdíl od ústavů pro starší děti, které patří do resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí). Náhradní péče se poskytuje buď jako péče pěstounská nebo institucionální. Institucionální péče se poskytuje v kojeneckých ústavech pro děti od 0 do 12 měsíců nebo v dětských domovech pro batolata a malé děti od 13 do 36 měsíců (případně starší). Ve srovnání evropských zemí podle míry institucionalizace (počet dětí do tří let v institucionální péči na 10.000 dětí příslušné věkové skupiny) je Česká republika na prvním místě. Naopak malý je počet dětí v pěstounské péči. Projekt dále sleduje vývoj institucionální péče v ČR za posledních 10 let. Sleduje důvody, které vedly k umístění dětí do ústavů, a další péči o děti, které ústavy opustily. Ukazuje se, že v poslední době počet ústavů i počet umístěných dětí klesá. Klesá i podíl dětí umístěných ze sociálních důvodů. U dětí, které opouštějí ústavy, se snižuje podíl dětí, které se vracejí do vlastní rodiny, a stoupá podíl těch, které jsou umístěny do pěstounské péče a do adopce.
 
Anotace v angličtině:  This project is concerned with baby-institutions and homes for children under three whose biological parents are not able to grant them the adequate care for several reasons. These institutions are in competence of Ministry of Health (contrary to institutions for elder children, which are in competence of Ministry of Education, Youth and Sports and Ministry of Labour and Social Affairs). The substitutional care is provided either by foster or by institutional care. The institutional care is provided in baby-institutions aimed to infants (babies) in the age of 0-12 months or in children homes for toddlers (13-24 months) and young children (25-36 months or more). Compared to European countries the Czech Republic takes the first place in the rate of institutionalisation (e.i. the number of children under three in institutional care related to 10.000 children of adequate age). On the other hand, the number of children in foster care is in the CR relatively low. In the project the development of the last ten years of the institutional care in the CR is mapped. Reasons for institutionalisation and further care of children after leaving institutions are surveyed. The number of institutions and children placed there is sinking during recent time. The share of children placed there for social reasons is sinking, too. Among the children leaving institutions the share of children returning to their own family is sink-ing while the share of children placed to foster care and adoption is growing.
Klíčová slova: děti předškolní; děti opuštěné; výchova mimo vlastní rodinu; péče ústavní; financování

Klíčová slova v angličtině: CR; baby-institutions and homes for children under three; substitutional care; foster care; institutional care; financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny. / Věduna Bubleová, Jiří Kovařík, Hana Pazlarová, Renata Janíčková - Praha: VÚPSV, 2002. - 63 s.

[ Bubleová, Věduna - Kovařík, Jiří - Pazlarová, Hana - Janíčková, Renata ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Klíčová slova: Mezinárodní; VÚPSV; výchova mimo vlastní rodinu; výzkum

Klíčová slova v angličtině: International; RILSA; foster care; children unrest; research
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Faktory selhávání pěstounské péče v České republice v pozadí nedávných legislativních změn [Factors causing the failure of foster care in the Czech Republic against the backdrop of recent legislative changes]. / Jana Barvíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 10-17 (8 s.).

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Text v návaznosti na studii Milana Fica "Predčasné ukončovanie náhradnej rodinnej starostlivosti v Slovenskej republike" sleduje okolnosti předčasného ukončování pěstounské péče v České republice. Vzhledem k nedostupnosti výzkumných a podrobnějších statistických dat tento článek na rozdíl od slovenského vychází zejména z názorů prezentovaných na toto téma v odborné diskusi - uváděných jako důvody pro změny legislativy v oblasti pěstounské péče v posledních letech, či naopak zaznívajících ze strany odborníků nebo samotných pěstounů jako varování před některými možnými nežádoucími dopady nastolených změn.
 
Anotace v angličtině:  Following up Milan Fico's study entitled Premature Termination of Foster Care in the Slovak Republic, the research scrutinises the circumstances of the premature termination of foster care in the Czech Republic. Given the unavailability of research data and detailed statistics, this paper, unlike the Slovak study, is based mainly on the opinions presented on this subject in expert debate. On the one hand there are the reasons cited for changing the foster care legislation in recent years and on the other there are the warnings issued by experts or foster parents themselves about certain possible undesirable impacts of the effected changes.
Klíčová slova: výchova mimo vlastní rodinu; péče pěstounská; péče pěstounská dlouhodobá; péče pěstounská dočasná

Klíčová slova v angličtině: foster care; failure of foster care; long-term foster care; temporary foster care
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Anketa k pěstounské péči [Foster care survey]. / Jana Barvíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 5 (2015), s. 26-28.

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  V č. 1/2015 tohoto časopisu jsme se zaměřili na změny týkající se úpravy pěstounské péče, které byly zavedeny v České republice v průběhu předchozích tří let. Od té doby jsme obdrželi dotazníky na téma pěstounské péče vypracované řadou vybraných odborníků z oblasti náhradní rodinné péče - zástupců nevládních organizací i příslušných úřadů. Jde o jejich osobní názory na základě jejich vlastních každodenních zkušeností a praxe.
 
Anotace v angličtině:  In the 1/2015 issue of this magazine we focused on changes in terms of the regulation of foster care which had been introduced in the Czech Republic over the previous three years. Since that time we have received questionnaires on the topic of foster care completed by a number of selected experts in the field of temporary in-family care - representatives of both NGOs and the relevant authorities. Importantly, their responses concern their personal views based on their own experience of everyday experiences and practice.
Klíčová slova: výchova mimo vlastní rodinu; péče pěstounská; dotazník; šetření; odborníci

Klíčová slova v angličtině: foster care; temporary in-family care; questionnaire; experts
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT